ศูนย์อนามัยที่ 11

ลงทะเบียน

รายละเอียด
การเข้าพัก

กรณีไม่ได้ให้เจ้าภาพสำรองที่พักให้ ให้เว้นว่างไว้ และคลิกเลือกที่ช่อง "ไม่สำรองที่พัก"

อาหาร
การเดินทางโดยเครื่องบิน

เช่น เที่ยวบิน วันและเวลาถึงสนามบิน *กรอกเฉพาะผู้ที่ต้องการรถไปรับที่สนามบิน

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม