header

กลุ่มพัฒนาอนามัยผู้สุงอายุร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างพลังขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมสุขภาพ และความร่วมมือของภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ (24/11/2563)

กรมอนามัย ได้จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างพลังขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมสุขภาพ และความร่วมมือของภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดและแสดงผลงานนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุสุขภาพดี พื้นที่ที่มีการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวดีเด่น และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุต้นแบบ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ และพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย มีการประชุมแยกเป็นห้องย่อยตามกลุ่มเป้าหมาย 1.ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ  2.นักวิชาการสาธารณาสุขเชียวชาญ (ด้านการส่งเสริมพัฒนา)และหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 3.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เอกสารประกอบการประชุมตาม QR code


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์