header

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังและประเมินติดตามงาน GREEN & CLEAN Hospital เพื่อพัฒนายกระดับ สู่มาตรฐาน ระดับดีมาก plus รพ.ทุ่งใหญ่อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช (25/11/2563)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมกับสสจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังและประเมินติดตามงาน GREEN & CLEAN Hospital เพื่อพัฒนายกระดับ สู่มาตรฐาน ระดับดีมาก plus ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และเยี่ยมเสริมพลังภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ดังนี้
  • รพ.ทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมเด่นโดยภาพรวม ประกอบด้วย ด้านอาหารปลอดภัย,การจัดการขยะ,ระบบสุขาภิบาลอาหารและน้ำ,ระบบประปา,การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ,การวิเคราะห์พลังงาน โอกาสพัฒนา  โครงสร้างที่พักขยะติดเชื้อ,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,บริหารจัดการระบบรวบรวมน้ำเสีย,มาตรการรักษาความสะอาดในห้องส้วม

  • ชุมชน GREEN>>ชุมชนบ้านนาท่อม หมู่ 4 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังกระบวนการอาหารปลอดภัยในชุมชน โดยมีการพัฒนาเป็นนวัตกรรมสมุนไพร รางจืดยืดชีวิต มาใช้แก้ปัญหาผู้ได้รับสารเคมีจากการทำเกษตรกรรมหรือจากการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย   กิจกรรมเด่น ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชน โครงการครอบครัวน่ารักปลูกผักกินเอง,ลดการใช้สารเคมีในกลุ่มเกษตรกร มีการทำน้ำหมัก ปุ๋ยหมักใช้ในการเกษตร ,ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ปลอดภัย โอกาสพัฒนา สร้างนวัตกรรมในชุมชนให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนขึ้น และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านอื่นๆเพื่อขยายต้นแบบดีๆสู่พื้นที่ใกล้เคียง

  • รพ.สต.บ้านควนฝามี >>มีการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมบูรณาการกับกิจกรรม รพ.สต.ติดดาว โดยเบื้องต้นมีการพัฒนาด้านการจัดการมูลฝอยแต่ละประเภท การจัดการห้องน้ำห้องส้วม การจัดการน้ำดื่มน้ำใช้ การส่งเสริมบริโภคอาหารปลอดสารพิษร่วมกับชุมชน

  • ภาคีเครือข่ายท้องถิ่น >>เทศบาลตำบลท่ายาง ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่  กิจกรรมเด่น ส่งเสริมนโยบายการจัดการขยะที่ต้นทาง เช่น กิจกรรมท่ายางปลอดโฟม ในพื้นที่จะงดใช้วัสดุจากโฟมมาใช้บรรจุสินค้าเพื่อจำหน่ายโดยเด็ดขาด มีการนำร่องที่ตลาดสดของเทศบาล และขยายไปยังภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ ,กิจกรรมส่งเสริมการสุขาภิบาลในหมู่บ้าน ครัวเรือน โรงเรียน เน้นให้สามารถจัดการขยะด้วยตัวเองและป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชน,กิจกรรมหมู่บ้าน สะอาดปลอดโรคน่าอยู่ ดูดี รู้วิธีกำจัดขยะ,กิจกรรมส่งเสริมชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษ สร้างตู้เย็นข้างบ้าน เป็นต้น>>อบต.ท่ายาง ได้บูรณาการงานกับภาคส่วนอื่นๆในพื้นที่ โดยทาง อบต. มีการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ ประเด็นการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค,ส้วมและสิ่งปฏิกูล,ขยะ,กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ มีการเสริมสร้างกิจกรรมด้านต่างๆร่วมกับชุมชน ในด้านการจัดการขยะ การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัยในสถานที่ต่างๆ ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีในพื้นที่ กระบวนการพัฒนาที่เชื่อมโยงกันระหว่าง รพ. ชุมชม และท้องถิ่น มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่แกนนำ อสม. การถ่ายทอดสื่อสารให้ประชาชน เข้าถึง เข้าใจ และรับรู้ข้อมูลอย่างเข้าถึงง่าย เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ในเวทีการประชุมและช่องทางการสื่อสารต่างๆ การสร้างกระบวนการทางสังคม มีการกำหนดกติกา ข้อตกลงที่ชัดเจน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งดีๆซึ่งกันและกัน สามารถถ่ายทอดผลการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับงานประจำอย่างต่อเนื่อง               จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ พบว่าแต่ละหน่วยงานมีแนวโน้มการพัฒนางานคุณภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ยกระดับ สู่มาตรฐาน โดยเติมเต็มกระบวนการพัฒนาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นต่อไปภาพ/ข่าว:กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์