header

ศูนย์อนามัยที่ 11 ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนแบบ Online (24/11/2563)

วันที่  24  พฤศจิกายน  2563  ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11  นครศรีธรรมราช  ร่วมประชุม  การใช้  Application  Online  มาตรฐาน  YFHS  ณ  ห้องประชุมนรพัฒน์   สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์  กรมอนามัย   เพื่อฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม  และนำไปใช้ในการประเมินมาตรฐาน   YFHS  ในโรงพยาบาลศูนย์   โรงพยาบาลทั่วไป   โรงพยาบาลชุมชน  ในปี 2564  โดยอาจารย์อาทิตย์   ชุมทอง  จากกองวิศวกรรมการแพทย์เป็นวิทยากร  สำหรับการใช้ Application  Online  มาตรฐาน  YFHS   นั้น มิติในที่ประชุมขอปรับแก้  หัวข้อย่อยในการให้บริการ   4  ข้อ  และจะมีการคืนข้อมูล   วิธีการใช้โปรแกรมโดย  Infographic  ในการใช้โปรแกรม   ในประเด็น การบันทึก  Hospital  Profile   การประเมินตนเอง  ในองประกอบที่ 1-5  และ  การ ใช้ QR Code  ในการให้ผู้รับบริการตอบความพึงพอใจ  และข้อมูลจะเข้าไป Link  ของแต่ละโรงพยาบาล  แต่ความพึงพอใจเครือข่าย  หรือ บุคลากรในการทำงานจะกำหนดมาให้เป็นแบบสอบถาม   ส่วนในเชิงรุก ให้ออกแบบเองตามบริบทพื้นที่ คาดว่าจะเสร็จและเปิดระบบให้ใช้หลังจากประชุมภายใน  2  สัปดาห์นี้                                      ภาพ/ข่าว:งานอนามัยวัยรุ่น


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์