header

งานทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย (23/11/2563)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 งานทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย  ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 กรมอนามัย ซึ่งสำนักทันตสาธารณสุข ได้จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนงาน สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย  ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ภัทราวดี ลีลาทวีวุฒิ จาก ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล /ผู้แทน สสจ.ศรีสะเกษ/ผู้แทน โรงพยาบาล ประชาธิปัตย์ จ.ปทุมธานี / ผู้แทน รพ.สต. /ผู้แทนครู ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก /ศูนย์อนามัย ที่  5 และ 11 จำนวนรวมทั้งสิ้น  13 คน  โดย สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ได้นำเสนอสถานการณ์ สภาวะทันตสุขภาพช่องปาก ในเด็กปฐมวัย และกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน ต่อด้วย การนำเสนอผลการดำเนินงานเด่น ของพื้นที่ในระดับต่างๆ    โรงพยาบาล ประชาธิปัตย์ จ.ปทุมธานี เป็นผู้แทนนำเสนอการทำงานในระดับโรงพยาบาล   สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้แทนนำเสนอการทำงานในระดับจังหวัด   ศูนย์อนามัยที่ 11 เป็นผู้แทนนำเสนอการทำงานในระดับเขตสุขภาพ เรื่อง  “การพัฒนาระบบบริการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 11” และการบรรยาย แนวคิด องค์ความรู้ ในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ภัทราวดี  ลีลาทวีวุฒิ เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้า ในการประชุม หารือแนวทางการทำงานและพัฒนาระบบ   ที่ประชุม ได้มีการอภิปรายแนวทางการดำเนินงานเพื่อพิจารณาทิศทางในการขับเคลื่อนงานต่อ โดยมีมติให้ ใช้การพัฒนา ระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดบริการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากในกลุ่มเด็กปฐมวัย ตามรูปแบบ ของเขต สุขภาพที่ 11 เพื่อให้หน่วยงานทุกระดับ สามารถติดตามกำกับงานได้  ส่วนมาตรการในการเฝ้าระวังการเกิดฟันผุระยะเริ่มต้น เด็ก 18 เดือน เน้นเรื่องความครอบคลุมของการตรวจ และจัดบริการ เช่น การทาฟลูออไรด์วานิช ฝึกแปรงทักษะการแปรงฟันให้ผู้ปกครอง  เนื่องจาก การตรวจเพื่อจัดการเฉพาะตามกลุ่มเสี่ยง อาจทำได้ยากในการให้บริหารจัดการ    ทั้งนี้แผนงานที่ต้องทำต่อ คือการจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อนำรูปแบบการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริหารจัดการ ของเขตสุขภาพที่ 11 ไปขยายผลต่อในเขตสุขภาพอื่นๆต่อไปภาพ/ข่าว:งานทันตสาธารณสุข


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์