header

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่11 ประจำปีงบประมาณ 2564” (18/11/2563)

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่11 ประจำปีงบประมาณ 2564” ณ โรงแรม ราชพฤกษ์ สมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมจาก สสจ./สสอ./รพ./รพ.สต.ในเขตสุขภาพที่ 11 และเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยจำนวนรวม 54 คน โดยมี นายแพทย์วินัย ตันติธนพร เป็นประธานเปิดการประชุมโดยมีสาระสำคัญในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่11 ประจำปีงบประมาณ 2564” ประกอบด้วย- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการระบบปฏิกูลของบริษัทมูลทองคำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี-สรุปผลการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2563 และเป้าหมายความสำเร็จ ปีงบประมาณ 2564-แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวเขตสุขภาพที่ 11 และแนวทางการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2564ภาพ/ข่าว:กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์