header

ศอ.11 ประชุมขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564 (16/11/2563)

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  ศอ.11 ประชุมขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564         โดยนโยบายสำคัญหน่วยงาน ในปี ๒๕๖๔ การยกระดับสู่องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยและอนามัยและสิ่งแวดล้อม   ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ตัวแทน Cluster และผู้สนใจ  สาระสำคัญการประชุม ประกอบด้วย นโยบายกรมอนามัย นโยบายศูนย์อนามัยที่ 11 บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ  กรอบแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้แก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุ การสนับสนุนและพัฒนากลไก การบูรณาการความรอบรู้ด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ การกำกับ ติดตาม ประเมินผล การส่งรายชื่อทีมนำองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพและผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพพร้อมกำหนดแผนการขับเคลื่อนในการประชุมต่อไป


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์