header

กลุ่มงานพัฒนาอนามัยแม่และเด็กจัดประชุมการใช้งานโปรแกรม save mom (17/11/2563)

วันที่ 17 พฤศจิกายน2563 กลุ่มงานพัฒนาอนามัยแม่และเด็กจัดประชุมการใช้งานโปรแกรม save mom ณ ห้องประชุม. สิริธรรม 1 โดยวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการประเมินความเสี่ยงเชิงรุก 2.เพื่อสร้างความตระหนักให้หญิงตั้งครรภ์ประเมินความเสี่ยงตนเองได้ 3.เพื่อพัฒนารูปแบบและกลวิธีที่สอดคล้องกับระบบบริการสามารถส่งข้อมูลของหน่วยงานบริการและแปลผลข้อมูลเข้าสู่ส่วนกลางผ่านระบบweb data base ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่งานฝากครรภ์ ศูนย์อนามัยที่ 11  พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุขที่รับงานอนามัยแม่และเด็ก และอาสาสมัครสาธารณสุข ในเขตพื้นที่บริการโรวะยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11 ในการประชุมในครั้งนี้ทีข้อตกลงร่วมกัน  ได้แก่1.การประเมินความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์โดยให้ อสม.เป็นคนสมัครให้หญิงตั้งครรภ์ตอนไปติดตามเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์รายใหม่มี่ได้รับการส่งต่อจากคลินิกฝากครรภ์2.เจ้าหน้าที่คลินิกฝากครรภ์จะสมัครโปรแกรมประเมินความเสี่ยงให้เฉพาะหญิงตั้งครรภ์นอกเขตพื้นที่บริการ3.ให้ อสม.สมัครให้ครอบคลุม100%3.ศอ.11จะปิดสติ๊กเกอร์สีขาวไว้บนมุมสมุดสีชมพูเพื่อให้ อสม.หรือรพสต.ลงวันที่สมัครใช้โปรแกรม save mom ให้หญิงตั้งครรภ์กิจกรรมที่ต้องดำเนินการต่อ1.ให้พื้นที่ดำเนินการกิจกรรมเชิงรุกเพื่อให้หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์เร็วเพื่อได้รับการประเมินความเสี่ยงเร็ว2.ให้พื้นที่ไปสอนอสม.ในการสมัครโปรแกรมให้และใช้โปรแกรมให้มากที่สุด3.นำข้อเสนอแนะและปัญหาเสนอสู่ส่วนกลางเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไปภาพ/ข่าว:กลุ่มงานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์