header

กลุ่มงานเทคนิคบริการเข้าร่วมประชุมราชการสื่อสารนโยบายแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อและเชื้อดื้อยา (13/11/2563)

วันที่ 13  พ.ย 2563  กลุ่มงานเทคนิคบริการเข้าร่วมประชุมราชการสื่อสารนโยบายแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อและเชื้อดื้อยา ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุข จ.นครศรีธรรมราช  เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาจุลชีพและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลในพื้นที่เขตสุขภาพที่11 โดยการสื่อสารนโยบายแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้1.สถานการณ์ การดื้อยาของเชื้อโรค – มีการดื้อยาจากการได้ยาต้านจุลชีพไม่เหมาะสม มีอัตราการตาย 40-80 %  แต่ถ้าไม่เริ่มยาที่เหมาะสมจะลดการตายเหลือ 10-40%2.การป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยา – ให้คำแนะนำประชาชนทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์ใช้ยาฆ่าเชื้อเมื่อจำเป็น เน้นหลักการแยกผู้ป่วย/การกำจัดเชื้อ การล้างมือที่ถูกต้อง   มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รพ.มหาราช เขียนโน้ต ผู้ป่วยดื้อยาส่งกลับรพ.อื่น ให้มีการพัฒนา guideline การรักษาระดับประเทศ ควบคุมการใช้ยาในปศุสัตว์3.แนวทางการรายงานผู้ติดเชื้อ Antimicrobial resistance (AMR)เชื้อแบคทีเรียและยาที่อยู่ในระบบเฝ้าระวัง ได้แก่1. Vancomycin-resistance, Staphylococcus aureus (VRSA)2. Vancomycin-resistance, Enterococcus (VRE)3. Colistin-resistance, Acinetobacter baumannii4. Colistin-resistance, Pseudomonase aeroginosa5. Third generation Cephalosporin-resistance, Neisseria gonorrhoeae-ให้รายงาน AMR -1 ในการเก็บข้อมูลผู้ป่วยเฉพาะราย และรวบรวมรายงานส่งผู้รับผิดชอบที่ สสจ.การวินิจฉัยการติดเชื้อ1. Present on admission (POA) – การติดเชื้อตั้งแต่แรกรับ จนถึงวันที่รับการรักษาในรพ.วันที่ 22. Hospital accuired infection (HAI) – การติดเชื้อที่เกิดในรพ. เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 3 หลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภาพ/ข่าว: กลุ่มงานเทคนิคบริการ


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์