header

งานทันตสาธารณสุข ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุโดยหน่วยบริการ (12/11/2563)

วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์ สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุโดยหน่วยบริการ เพื่อพัฒนาการจัดบริการให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนและสถานบริการ และการเข้าถึงบริการแบบผสมผสาน ระหว่าง ณ โรงแรมทีเค แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  จัดโดย สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย เพื่อจัดทำแนวทางการจัดบริการด้านสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจาก ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนผู้ผ่านการอบรมทันตกรรมผู้สูงอายุ รวมทั้งสิ้น  80   การประชุมมีการแบ่งกลุ่มอภิปรายกลไกการทำงานในแต่ละระดับ ตั้งแต่ ในชุมชน หน่วยบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ และ ร่วมพิจาณาให้ความเห็นปรับปรุงร่างแนวทางการจัดบริการด้านสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ ใน setting ต่างๆ ตั้งแต่ ในชุมชน / รพ.สต./โรงพยาบาล เช่น ในหอผู้ป่วย ICU  และ ในคลินิกทันตกรรม เป็นต้น                  ภาพ/ข่าว:งานทันตสาธารณสุข


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์