header

กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ร่วมประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม "SMEs Happy and Prpductive Workplace : SHAP” (12/11/2563)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่  11 นครศรีธรรมราชร่วมประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม "SMEs Happy and Prpductive Workplace : SHAP” ณ.ห้องประชุม Co-Working Space ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานีวัตถุประสงค์  1.เพื่อดำเนินโครงการให้กับสถานประกอบการในพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   จำนวน 1 สถานประกอบการ ได้แก่ ท่าชนะน้ำมันปาล์ม อ.ท่าชนะ จ. สุราษฎร์ธานี 2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารของสถานประกอบการมีการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเพิ่มผลิตภาพในองค์กร 3.เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากรในองค์ด้วยแนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม 1.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 2.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสุราษฎร์ธานี 3.สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 4.ธนาคารออมสินสาขาสุราษฎร์ธานี 5.ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 6.สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7.สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8.ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 9.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 10.ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 8 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)      จากการดำเนินงานของโครงการ  SHAP  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 ชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินงาน  บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายแต่ละเครือข่าย  โดยส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะในสถานประกอบการ จำเป็นต้องมีเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมสนับสนุนในการดำเนินงานและเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินงานศูนย์ฯ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากรในองค์ด้วยแนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) สร้างและพัฒนาให้เกิดองค์กรสุขภาวะส่งเสริมให้สถานประกอบการนำแนวคิดองค์กรสุขภาวะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากรในองค์กร ซึ่งในส่วนของศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช บทบาทหน้าที่ คือ กิจกรรม ลดพุง ลดโรค , 3 อ.และกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ  ซึ่งสามารถ บูรณาการเข้ากับนโยบาย กรมอนามัย ปี 2564 ส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการด้วย 10 Package ของกลุ่มงานวัยทำงาน ต่อไป ภาพ/ข่าว :กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน 


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์