header

ศอ.11 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Happy workplace happy for life) (13/11/2563)

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ศอ.11 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Happy workplace happy for life)โดยมี นางอรพรรณ ภัคมนตรี รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านโภชนาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day สถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Happy workplace happy for life) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ปฎิบัติงานในสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีความปลอดภัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการมีสุขภาพดี และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการร่วมกันพัฒนาสถานที่ทำงานให้มีความสะอาด ปลอดภัย โดยมีกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคาร และทำ Big Cleaning Day ในกลุ่มงานพร้อมกันนี้ได้มีกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมในโอกาสวันส้วมโลก (World Toilet Day 2020) ซึ่งสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 19 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันส้วมโลกเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนเห็นความสำคัญของส้วม และพัฒนาส้วมสาธารณะที่ได้มาตรฐาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดให้มีการรณรงค์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ภายใต้หัวข้อ "ส้วมสาธารณะวิถีใหม่ เพื่อทุกคน : The New Normal Public Toilet for all" ส้วมสาธารณะที่ได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย และผู้ใช้มีพฤติกรรมใช้ส้วมสาธารณะที่ถูกต้อง  การรักษาระยะห่างระหว่างรอ ปิดฝาก่อนกดชักโครกทุกครั้ง - ไม่ขึ้นไปเหยียบบนโถส้วมแบบนั่งราบ ไม่ทิ้งวัสดุอื่นลงในส้วมยกเว้นกระดาษชำระที่ย่อยสลายได้ ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง เพื่อเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด 2019 รวมถึงเชื้อโรคที่เกิดจากการใช้ส้วมสาธารณะได้   ภาพเพิ่มเติม ทาง Facebook https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PRHPC11&set=a.3624100114319212#World Toilet Day 2020ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารสาธารณะ


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์