โรคและการรักษา

โรค โรคต่างๆ การรักษาโรค อาการของโรค

โรคในปัจจุบันมีมากมาย การเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจโรคต่างๆจึงเป็นสิ่งสำคัญ ภาวะความผิดปกติของร่างกายมีกี่ชนิด สาเหตุ อาการ วิธีรักษาโรค แนวทางการป้องกันโรค เพื่อการดูแลตัวเองขั้นพื้นฐาน

ความหมายของโรค

  • โรค ( Disease ) คือ ความผิดปรกติของระบบการทำงานของร่างกาย ความผิดปกติของระบบอวัยวะและเนื้อเยื่อของร่างกาย ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรค มีหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การทำงานผิดปรกติของอวัยวะ
  • อาการ ( Symptom ) คือ ความรู้สึกทางด้านร่างกายของผู้ป่วย ซึ่งเกิดจากความผิดปกติในการทำงานของอวัยวะและเนื้อเยื่อ ลักษณะอาการ เช่น อาการปวดศีรษะ อาการปวดท้อง อาการไอ ซึ่งอาการนี้ไม่ได้หมายถึงความผิดปรกติของร่างกายอย่างเดียว ยังหมายรวมถึงความผิดปรกติของจิตใจด้วย
  • ภาวะ ( Condition ) สภาพความผิดปกติของอวัยวะของร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอาการต่างๆ เช่น ภาวะเบื่ออาหาร คำว่า ภาวะ กับ โรค มีความหมายเหมือนกัน

ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค

สำหรับปัจจัยของการเกิดโรคต่างๆนั้น บางปัจจัยสามารถมองเห็นได้ แต่บางปัจจัยก็ไม่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งปัจจัยการเกิดโรคมาจาก 3 ส่วน คือ มนุษย์ สิ่งแวดล้อม และ เชื้อโรคต่างๆที่ทำให้ร่างกายของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตผิดปรกติ

ความสำคัญของการควบคุมและการป้องกันโรคด้วยตนเอง

โรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับมนุษย์นอกจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงแล้ว การเกิดโรคหากมีความรุนแรง มีการระบาดในวงกว้าง จะส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจด้วย ซึ่งการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจถึงความรู้เกี่ยวกับโรค สาเหตุการเกิดโรค การรักษาโรค และ แนวทางการป้องกันโรค จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณภาพชีวิตของทุกๆคน ซึ่งความสำคัญของการควบคุมและการป้องกันโรค มีดังนี้

  • ป้องกันไม่ให้เกิดโรคขึ้นในชุมชน เนื่องจากความเจ็บป่วยส่งผลกระทบ เศรษฐกิจ หน้าที่การงาน และ ครอบครัวของชุมชน
  • ช่วยลดอัตราการตายของประชาชน
  • ป้องกันไม่ให้เกิดความพิการ และ การไร้สมรรถภาพของร่างกาย เมื่อเกิดการเจ็บป่วย
  • ทำให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะและเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เอื้อต่อการเกิดโรค ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากแหล่งนำโรคทั้งทางตรงและทางอ้อม
  • ทำให้ประชาชนมีความรู้และเห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพของตน ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
  • ทำให้ประชาชนได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและเป็นการลดอัตราการเจ็บป่วยและอัตราการตายด้วยโรคติดต่อ ที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน
  • สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ตนเองและผู้อื่นที่เรารับผิดชอบเกิดความปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Fact Knowledge, สาระน่ารู้ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร