CLUSTER วัยรุ่น

วิธีตรวจเต้านมด้วยตนเอง

วิธีตรวจเต้านมด้วยตนเอง

วิธีตรวจเต้านมด้วยตนเอง   ข้อมูลเพิ่มเติม>>>คลิก  

Read Me Leave comment

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

ตัวแทนกลุ่มงานวัยรุ่นจำนวน 3คน ร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่ […]

Read Me Leave comment

โครงสร้าง cluster วัยรุ่น ปีงบประมาณ 2563

               

Read Me Leave comment

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการสัมมนาวิชาการระดับจังหวัด เรื่อง กระบวนการทำงานท้องวัยรุ่น : บทเรียนโครงการสุขภาวะเยาวชนโดยท้องถิ่นและภาคีจังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 9:00-11:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดนครศรีธรรมราช ( พ.ร.บ.) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการสัมมนาวิชาการระดับจังหวัด เรื่อง กระบวนการทำงานท้องวัยรุ่น : บทเรียนโครงการสุขภาวะเยาวชนโดยท้องถิ่นและภาคีจังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 9:00-11:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดนครศรีธรรมราช ( พ.ร.บ.) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

                  &n […]

Read Me Leave comment

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรกรมอนามัยให้มีทักษะเชี่ยวชาญในการจรจาต่อรองสำหรับใช้ในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม,พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.๒๕๖o ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน พ .ศ.๒๕๖๒

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรกรมอนามัยให้มีทักษะเชี่ยวชาญในการจรจาต่อรองสำหรับใช้ในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม,พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.๒๕๖o ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน พ .ศ.๒๕๖๒

                  &n […]

Read Me Leave comment

มะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer)

มะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer)

มะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer) มะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer) […]

Read Me Leave comment

วันที่ 19/11/62 กลุ่มงานวัยรุ่น จัดกิจกรรมล้างส้วมในอาคารตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานห้องคลอด และงานวางแผนครอบครัวเนื่องในวันส้วมโลก( WORLD TOILET DAY)

วันที่ 19/11/62 กลุ่มงานวัยรุ่น จัดกิจกรรมล้างส้วมในอาคารตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานห้องคลอด และงานวางแผนครอบครัวเนื่องในวันส้วมโลก( WORLD TOILET DAY)

                  &n […]

Read Me Leave comment

สรุปรายงานจากการร่วมประชุมในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช อาคาร 9 ห้อง 924 บัณฑิตศึกษา โดย รศ.ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ นายกสมาคมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

สรุปรายงานจากการร่วมประชุมในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช อาคาร 9 ห้อง 924 บัณฑิตศึกษา โดย รศ.ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ นายกสมาคมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

                  &n […]

Read Me Leave comment

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงานจ่ายกลาง วันที่15พ.ย.2562 ณ ห้องประชุมชั้น3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงานจ่ายกลาง วันที่15พ.ย.2562 ณ ห้องประชุมชั้น3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

                  &n […]

Read Me Leave comment

วันที่ 7-8 พ.ย. 2562 >กลุ่มวัยรุ่นร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 7-8 พ.ย. 2562 >กลุ่มวัยรุ่นร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 7-8 พ.ย. 2562 >กลุ่มวัยรุ่นร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ […]

Read Me Leave comment