สรุป Monthly เดือนธันวาคม 2560 ทีม RH

สรุป Monthly เดือนธันวาคม 2560
– อัตราการคลอดมีชีพในมารดาอายุ 15-19 ปี ไตรมาสที่ 1 ( 40 : 1,000 )
นครศรีธรรมราช 27.20 , กระบี่ 26.01 , พังงา 31.54 , ภูเก็ต 32.05 , สุราษฎร์ธานี 35.02 , ระนอง 33.42 ,ชุมพร 41.93 ( PA ) มีจำนวน 6 จังหวัดที่อัตราต่ำกว่าเป้าหมาย มีจังหวัดชุมพรอัตราการคลอดมารดาวัยรุ่นสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย
– Activity RH มีการสรุปกิจกรรมที่ดำเนินการ คือการเข้าร่วมประชุม สรุปผลงานประจำเดือนแต่ละกลุ่มงานย่อยในแผนก รวมทั้งการดำเนินงานตามแผนของ Cluster วัยรุ่น จำนวน 1 ครั้งของคณะอนุกรรมการจังหวัดระนองครั้งที่ 1 / 2561
– Calendar RH มีเรื่องแจ้งขอความร่วมมือในการดำเนินงาน จำนวน 11 เรื่อง ได้มีการมอบหมายและดำเนินการตามแผน
– Weekly RH สรุปทุกสัปดาห์
– Monthly สรุปส่งทุกเดือน
*** และในการทำกิจกรรมและมีการดำเนินการในการประชุมคณะกรรมการสมรรถนะ และแจ้งรายละเอียดแนวทางกับผู้ปฏิบัติให้ทราบ

– แผนงานโครงการในไตรมาสที่ 1 สามารถดำเนินการได้ 2 โครงการและมีแผนในเดือนมกราคม 2561 ดังนี้
– โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมในสตรี โดยบูรณาการกับรถโมบายที่จะมาพื้นที่ในเขตสุขภาพที่ 11
จังหวัดชุมพร วันที่ 4-5 มกราคม 2561
จังหวัดระนอง วันที่ 9-10 มกราคม 2561
จังหวัดพังงา วันที่ 15-17 มกราคม 2561
จังหวัดภูเก็ต วันที่ 19-23 มกราคม 2561
จังหวัดกระบี่ วันที่ 25-29 มกราคม 2561
– มอบหมายให้สมาชิกในทีม ลงพื้นที่ร่วมคัดกรอง เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพกับเครือข่ายระดับ
– จังหวัดและพื้นที่ และ ทราบสถานการณ์ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองในสตรี อย่างถูกวิธีร้อยละ 85 และเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว
– แผนการประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 15 มกราคม 2561
จังหวัดพังงามีการประสานกันประมาณ ปลายมกราคม 2561
– แผนงานโครงการใน CUP กำลังดำเนินการเขียนและทบทวนสถานการณ์ เกี่ยวกับการคลอด การวางแผนครอบครัวกึ่งถาวร การคลอดซ้ำ แต่ในเดือนที่ผ่านมาไม่มีมารดาวัยรุ่นมาคลอดในสถานบริการนี้
ข้อเสนอแนะ ในการออกพื้นที่ หรือทำกิจกรรม ต่างๆ สมาชิกในทีมควรจะมีการลงกิจกรรมให้ครอบคลุมเพื่อการสรุปแต่ละสัปดาห์ และเดือนได้อย่างครบถ้วน