Monthly RH report cluster วัยรุ่น สรุปการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2560

สรุปการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2560

PA : ในปีงบประมาณ 2561
1.อัตราการคลอดมีชีพในมารดาอายุ 10-14 ปี เป้าหมายไม่เกิน 1.3 ต่อ 1,000
( ระดับประเทศในปี 2557-2559 อัตรา 1.6,1.5 และ 1.4 / ปี 2559 ระดับเขต ภาพรวม 1.3 ต่ำกว่าระดับประเทศ อาจจะเป็นสาเหตุจากการเข้าถึงบริการทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์ จังหวัดที่สูงกว่าระดับเขตและประเทศในปี 2559 คือจังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร อัตรา 1.8 ,1.7 และ 1.6 ต่อ 1,000 และจังหวัดที่ต่ำกว่าระดับประเทศ และเขตสุขภาพที่ 11 คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง อัตรา 1.2,1.2,0.7 และ 0.2 ตามลำดับ ซึ่งเป็นข้อมูลรวมทะเบียนราษฏร์ )
2.อัตราการคลอดมีชีพ 15-19 ปี เป้าหมาย 40 ต่อ 1,000
( ระดับประเทศในปี 2557-2559 อัตรา 47.9,44.8 และ 42.5 / ปี 2559 ระดับเขต 45.8 สูงกว่าระดับประเทศ จังหวัดที่สูงกว่าระดับประเทศและเขต สุขภาพ คือ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี อัตรา 54.1,52.6,49.2,48.9 และ 47.6 จังหวัดระนองสูงกว่าระดับเขต แต่ต่ำกว่าระดับประเทศ อัตรา 44.3 จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่ำกว่าระดับประเทศและเขต และมีแนวโน้มลดลงมาตลอด อัตรา 38.9
## ส่วนเป้าหมายตัวชี้วัดอื่นๆ
■ มารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี คลอดซ้ำ อัตราไม่เกินร้อยละ 16
■ มารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหลังแท้งได้รับการคุมกำเนิดกึ่งถาวร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
■ สถานบริการสาธารณสุขผ่านมาตรฐาน YFHS & อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ร้อยละ 100
สถานการณ์เขต 11 ร้อยละ 70
–จังหวัดมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการการป้องกันและและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ร้อยละ 100
จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 11 แต่งตั้งได้ครอบคลุม ร้อยละ 100 และมีแผนจัดประชุม
## Cluster วัยรุ่น ได้ลงร่วมทีม PP Excellence ตามแผน
และในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ได้มีการดำเนินโครงการ ตาม พรบ. / โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม / โครงการวัยรุ่นใน CUP ได้เสนอเลขา Cluster แล้ว
–ในแผนกมีการร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก 2 ครั้ง
–ในเดือนพฤศจิกายน 2560 มี Case วัยรุ่นจากใน CUP 1 ราย และจากพรหมคีรี 1 รายให้คำปรึกษาทางเลือก ส่งต่อ โรงพยาบาลทุ่งสง
—ทุกงานย่อยในแผนกมีการสรุปผลงาน ครบ ร้อยละ 100 ( Activity RH )
—Calendar RH มีหนังสือเข้าเพื่อดำเนินการ จำนวน 13 เรื่อง มีการรับทราบและดำเนินการตามแผนร้อยละ 100
—Weekly RH มีการรายงานทุกสัปดาห์
แผนในการดำเนินงานเดือนธันวาคม 2560
1.ร่วมประชุมเครือข่าย R-SA วันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 เพราะในการร่วมประชุมทุกครั้งยังมีประโยชน์ สามารถนำมาใช้ประโยชน์กับเครือข่ายที่มีการประสานงานกนทุกวันในแต่ละประเด็น
2.วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดระนอง บทบาทของศูนย์ จะต้องชี้แจงความก้าวหน้าของ พรบ. และยุทธศาสตร์ ชาติ 10 ปี ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงาน พรบ. ได้
3. และงานอื่นตามแผน คือ PP Excellence