Monthly เดือนกรกฎาคม 2560

s__14352516 s__14352517 s__14352518

 

 

 

 

 

 

 

Monthly เดือนกรกฎาคม 2560
1. PA อัตราการคลอดมีชีพมารดาอายุ 15-19 ปี ต่อ ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน อัตราภาพรวมเขตสุขภาพที่ 11 = 19.98
2. สนับสนุนภาคีเครือข่ายเขตสุขภาพ 11
2.1 ร่วมกิจกรรมประกวดต้นแบบวัยรุ่น อายุ 10-14 ปี และ 15-19ปี เมื่อวันที่ 5/7/60
2.2 ร่วมกิจกรรม Best Pracetice โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านมของจังหวัดสุราษฏร์และพังงา
2.3 ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่น จากเครือยข่าย อบจ อปท ผู้นำท้องถิ่น ระดับท้องถิ่นภาคใต้ จังหวัดสตูล
2.4 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่น ภายใต้พระราชบัญญัติ วันที่ 19/7/60 โรงแรมเอเชีย กทม
2.5 ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบ 2561 กรมอนามัย 4.0
2.6 ร่วมประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทอง โรงแรมอบีน่า เฮาส์ วันที่ 24-25/7/60
2.7 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสื่อสารเรื่องเพศกับลูกวัยรุ่น จ.นครศรีฯ วันที่ 24-25/7/60
2.8 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการใช้คู่มือการสร้างเสริมศักยภาพนักเรียน Strong Smart Smileวันที่ 25-27/7/60 โรงแรมเอเชียแอพอร์ท ปทุมธานี
3. สนับสนุนภาคีเครือข่ายในพื้นที่บริการ CUP
3.1 สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน LR ER FP และการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นใน Cup
3.2 ร่วมกิจกรรมโครงการตรวจมะเร็งเต้านมวันที่ 11/7/60
3.3 ร่วมกิจกรรมรณรงค์และดำเนินงานการการตรวจคัดกรองปากมดลูกรพสต.บ้านบางบูชาวันที่12-14/7/60
3.4 ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
3.4 ร่วมประชุมการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 20/7/60
3.5 ร่วมกิจกรรม 3 สถาบัน วิ่ง ปั่น ปันน้ำใจ วันที่ 27/7/60
4. กระบวนการบริหารจัดการ
การดำเนินงานไลน์กรุ๊ฟ Line Gr.
– Carlendar Pro HPC11 มีหนังสือเข้า 15 เรื่อง ตอบรับและได้ดำเนินการได้ทันเวลา ร้อยละ 100
– Activty RH ทั้งหมด ได้สรุป 23 เรื่อง และนำเรื่องสู่ Activity Pro HPC11 ได้ 4 เรื่อง
– Weekly RH ได้มีการสรุปผลทุกสัปดาห์ และนำสู่ Weekly Record HPC11 ร้อยละ 100
– PP new 11 สรุปส่ง 3 เรื่อง
มีการดำเนินการตาม อย่างต่อเนื่อง ตามข้อตกลง // มีการสรุปกิจกรรม และงานประจำที่ได้รับมอบหมาย ครอบคลุมทุกงาน ทันเวลา
5. Model Development “การพัฒนารูปแบบระบบการดูแลสุขภาพวัยรุ่น เครือข่ายจังหวัดนครศรีฯ.
5.1 จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นเครือข่ายจังหวัดนครศรีฯ
5.2 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานหรือผู้นำระบบส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่นเครือข่ายจังหวัดนครศรีฯ
เพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบการดำเนินงานขับเคลื่อนงานวัยรุ่นและมาตรฐานการดูแลสุขภาพวัยรุ่นเครือข่ายจังหวัดนครศรีฯ
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้คำปรึกษาและแกนนำวัยรุ่นในสถานการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการและชุมชน
เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานขับเคลื่อนงานวัยรุ่นและมาตรฐานการดูแลสุขภาพวัยรุ่นเครือข่ายจังหวัดนครศรีฯ
5.3 กิจกรรม
1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นดำเนินการ เดือน กุมภาพันธ์
2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารและทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับวัยรุ่น ดำเนินการ เดือน กุมภาพันธ์
3. กิจกรรประกวดสถานศึกษาสอนเรื่องเพศศึกษาดีเด่น“One place of education One study Sex”
4. กิจกรรมประกวดวัยรุ่นเยาวชนดีเด่น
ดำเนินงานในกิจกรรมที่ 3 และ 4 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
สิ่งที่ได้เรียนรู้
จากการดำเนินงาน Model Development “การพัฒนารูปแบบระบบการดูแลสุขภาพวัยรุ่น เครือข่ายจังหวัดนครศรีฯ.ได้รับการเสนอให้นำสู่เวทีร่วมนำเสนอ ในเวที ประชุมเชิงปฏิบัติจากการปฏิบัติที่เป็นเลิศ สู่การสร้างนวัตกรรม ( Best Practice To Innovatoin ) กลุ่มการดูแลสุขภาพ กรมสุขภาพจิตและกรมควบคุมโรค มาถอดบทเรียนต่อยอดสู่งานวิจัย
ข้อเสนอแนะ
การดำเนินงาน Empowerment สู่เวทีสาธารณะ ทำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์กรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดต่อไป
แผนงานเดือน สิงหาคม 2560
1.แผนเชิงรุกวัยทำงานลงพื้นที่คัดกรองมะเร็งปากมดลูกพื้นที่รพ.สต.บ้านแสงวิมาน วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560
2.วันที่ 9-10 สิงหาคม 2560 ถอดบทเรียนและจัดทำแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น โดยมี เทศบาลตำบลเกาะเพชร นครศรีธรรมราช อบต.นาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช และ เทศบาลตำบลลำทับ จังหวัดกระบี่
3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี พ.ศ.2559 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นฮิลล์ จังหวัดกระบี
4. แผนการประชุมอนุกรรมการ พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัด
กระบี่ วันที่ 15 /8/ 2560
5.ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อขับเคลื่อนงานวัยรุ่น YFHS & อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ อำเภอเมือง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สสจ.และพื้นที่ วันที่ 17,18/8/ 2560
6.วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ร่วมเป็นวิทยากรและร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS & อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ และเป็นเวทีมอบเกียรติบัตรแก่วัยรุ่นที่ชนะการประกวดกิจกรรมเกี่ยวกับวัยรุ่นในชุมชน ( เกียรติบัตรจากจากอธิบดีกรมอนามัย )
7.ประเมินรับรองมาตรฐาน วัยรุ่น อำเภอสวี และอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร วันที่ 30,31/8/ 2560
และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย