Monthly ประจำเดือนกันยายน 2560

s__14352453 s__14352454 s__14352455 s__14352456 s__14352457

 

 

 

 

 

สรุป__รายงานเดือนกันยายน 2560
ในการดำเนินงานการดำเนินระดับเขต
วันที่ 27 กันยายน 2560 __ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2560 สาระในการประชุม มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 14 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายนายแพทย์สาธารณสุขเป็นประธาน
วัตถุประสงค์เพื่อการจัดทำแผนระดับจังหวัดตาม พรบ. นี้ ในที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยน ตามประเด็น 5 ยุทธศาสตร์ ชาติและแลกเปลี่ยนถึงโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการแต่ละกระทรวง แต่ละองค์กร

ข้อเสนอแนะ __จากที่ประชุม คือระบบข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมวัยรุ่นและอัตราการคลอดมารดาวัยรุ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและการเข้าถึงบริการที่แต่ละหน่วยงาน เช่น การบริการที่เป็นมิตรของสถานบริการ__ระบบการส่งต่อ

__คณะกรรมการควรจะมีการพบปะ พูดคุย กันเดือนละ ครั้ง เพื่อการดำเนินงานเกิดความต่อเนื่อง เสนอจากเครือข่ายนอกสาธารณสุข

วันที่ 28 กันยายน 2560 __ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดกระบี่ ครั้ง ที่ 2/2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีการมอบหมายนายแพทย์สาธารณสุขกระบี่เป็นประธาน__สาระ เป็นการติดตามแผนการประชุมจากครั้งที่ 1 / 2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 และหลังการประชุมอนุกรรมการระดับจังหวัด___คณะทำงานโดยมีหัวหน้างานส่งเสริมจังหวัดกระบี่ประชุมทำแผน จำนวน 2 ครั้ง__

__ในการประชุมวันนั้นได้กำหนดตามวาระ และมีการนำเสนออัตราการคลอดของจังหวัดกระบี่ในภาพรวมของประเทศ และแต่ละอำเภอ___และแต่องค์กรได้จัดทำแผนการดูแลวัยรุ่นมานำเสนอ เช่นของ กศน. / วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ / พมจ. กระบี่
/ บ้านพักเด็ก /อปท. / สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน / สภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ / สสจ. กระบี่ ฯลฯ

สรุป__มอบหมายคณะทำงานจัดประชุมบูรณาการแผน เพื่อให้สอดคล้องกับ 5 ยุทธศาสตร์ชาติ และจะนำแผนเสนอผู้ว่าราชการคนใหม่ภายในเดือนตุลาคม 2560

สำหรับภาพรวมของการดำเนินการจัดตั้งและประชุมคณะอนุกรรมการ โดยประชุม 2 ครั้ง ต่อปี เขตสุขภาพที่ 11
__จังหวัดกระบี่ มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ และจัดประชุม 2 ครั้ง ( ครบตามข้อกำหนด )
__จังหวัดระนอง และสุราษฎร์ธานี มีการจัดตั้งคณะกรรมการ และดำเนินการจัดประชุม 1 ครั้ง
__จังหวัดชุมพร _นครศรีธรรมราช มีการจัดตั้งคณะกรรมการ แต่ไม่ได้มีการจัดประชุม
__จังหวัดภูเก็ต__พังงา ไม่มีการจัดตั้ง___เนื่องจากผู้รับผิดชอบงานใหม่ แต่ในขณะนี้ ได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการในปีงบประมาณ 2561

___ในการดำเนินงานได้มีการประสานกันอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้รับผิดชอบบางจังหวัดยังขาดความเข้าใจในการจัดประชุมและได้มีการประสานกับหัวหน้างานส่งเสริมให้มีการกระตุ้น __มีแนวโน้มดีขึ้นในปี 2561

___ในภาพรวมประเทศ หลายๆเขตมีข้อสงสัยในการดำเนินงานและเป็นข้อเสนอแนะของจังหวัดควรจะมีการแลกเปลี่ยนกันเพื่อสร้างความชัดเจนในการติดต่อประสานงานและดำเนินการต่อไป
__มีการสรุปการดำเนินงาน ( เชิงปริมาณ ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
1. จำนวจังหวัดที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 66 จังหวัด รวม กทม.
2. จำนวนจังหวัดที่มีการจัดประชุม 1 ครั้ง จำนวน 53 จังหวัด รวม กทม.
3. จำนวนจังหวัดที่จัดประชุม 2 ครั้ง จำนวน 25 จังหวด

และจะมีรายงานในที่ประชุม วันที่ 9 ตุลาคม 2560 _____