การพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพวัยรุ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช 3มี.ค. 2560

s__36937916s__36937914s__36937913

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สืบเนื่องจากการพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพวัยรุ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้มีแผนการประเมิน วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 8:30-16:30 น.

โรงพยาบาล ร่อนพิบูลย์ 1 ใน 5 รพ. เป้าหมายของจังหวัด ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนางานเครือข่ายการดูแลสุขภาพวัยรุ่น ( คลินิก YFHS & อำเภออนามัยเจริญพันธุ์ ) อำเภอร่อนพิบูลย์ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เป้าหมาย 60 คน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงาน รพ. รพ. สต. ครู อปท.

วัถุประสงค์ 1. เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายงานระดับอำเภอในการดูแลสุขภาพวัยรุ่น ให้มีความยั่งยืนและสร้างระบบให้กับวัยรุ่น
2. เพื่อพัฒนางานวัยรุ่นและลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ลดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สารเสพติด

ผู้ร่วมแลกเปลี่ยน นายธีรกานต์ เสถียร. นักวิชาการสาธารณสุข ฝ่ายเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลทุ่งสง ( งานวัยรุ่น )

ผลที่คาดว่า จะได้รับ => เกิดระบบ การเข้าถึงบริการของวัยรุ่น และเกิดเครือข่ายในการทำงาน ได้รับการรับรองมาตรฐาน

เครดิตโดย : ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น รพ. ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช