กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารและสร้างทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับวัยรุ่น ผ่านหลักสูตรการพัฒนาผู้นำส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่นเครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

s__9372001s__9372011s__9339015s__9338974

 

 

 

 

 

 

 

s__9339012

s__9339013กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารและสร้างทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับวัยรุ่น

ผ่านหลักสูตรการพัฒนาผู้นำส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่นเครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โดยห้องประชุมจรัส จันทร์ตระกูล อาคาร 1 ชั้น 4 โรงพยาบาลทุ่งสง-ควนไม้แดง โดยโรงพยาบาลทุ่งสงและศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราชมีวัตถุประสงค์ในการจัดเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ให้คำปรึกษาและแกนนำวัยรุ่นในสถานศึกษา องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นสถานประกอบการและชุมชน ร่วมประชุมจำนวน 60 ท่าน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราชและตัวแทนศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากสถานศึกษา องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นสถานประกอบการและชุมชนการนำผู้เข้าอบรมร่วมออกกำลังกายและเตรียมความพร้อมของจิตใจต่อการรับฟังบรรยายจาก คุณอารี สุภาวงศ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพวัยรุ่น กลุ่มงานจิตเวชในหัวข้อ ทักษะเบื้องต้นในการให้คำปรึกษาสำหรับวัยรุ่น ได้รับความสนใจซักถามและข้อคำชี้แนะในการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นในสถานศึกษา การช่วยเหลือนักเรียน การเยี่ยมบ้านโดยครูปกครอง การดูแลนักเรียนโดยสถาบันครอบครัว การสร้างกิจกรรมแก่วัยรุ่นในชุมชน การบรรยายจากคุณธีรกานต์ เสถียรในหัวข้อ ทบทวนระบบบริการและการให้บริการส่งต่อศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นโรงพยาบาลทุ่งสง การเข้าถึงบริการของวัยรุ่น รูปแบบการให้บริการ ขั้นตอนของผังการบริการการดูแลวัยรุ่นอย่างครบวงจร เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทุ่งสงมีทักษะในการดูแลวัยรุ่นอย่างครบถ้วนตามสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและพรบ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ช่วงบ่ายของการประชุมได้มีการบรรยายจากพญ.ปิยะนุช ศรีนวลเอียด จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ในหัวข้อ พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจของวัยรุ่น กรณีศึกษาจากเหตุการณ์จริงในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้น การจัดการและการแก้ไขปัญหาของวัยรุ่น ซึ่งได้รับความสนใจและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ต่างๆอย่างสนใจยิ่ง ต่อด้วยการจัดระดมสมองจากเครือข่ายทุ่งสงเพื่อการพัฒนาศักยภาพวัยรุ่นโดยตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆในประเด็นต่างๆ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ประเด็น ระดมสมองในระบบการช่วยเหลือนักเรียนเยาวชนในสถานศึกษา โดยวิทยากรคุณสายใจ โฆษิตกุลพร จากศูนย์อนามัยที่ 11 และนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี กลุ่มที่ 2 ประเด็น ระดมสมองในระบบการช่วยเหลือนักเรียนเยาวชนในชุมชน โดยวิทยากรคุณมยุรี บุญวรรณ และคุณกนกวรรณ คุระพูล จากศูนย์อนามัยที่ 11 และนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
กลุ่มที่ 3 ประเด็น ระดมสมองในระบบการช่วยเหลือนักเรียนเยาวชนในสถานประกอบการหอพัก โดยวิทยากรคุณชวนพิศ สุทิน จากศูนย์อนามัยที่ 11 และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุ่งสง การนำเสนอผลการระดมสมองและการแสดงความคิดเห็นจากทุกกลุ่มตามประเด็นสู่เป้าหมายต่อวัยรุ่นเพื่อนำรูปแบบที่ได้ไปแก้ไขปัญหาแก่วัยรุ่นในบริบทที่แตกต่างกันโดยได้รับความชื่นชมและให้ข้อเสนอแนะจากนายแพทย์ธานินทร์ วรานันตกุล รองผู้อำนวยการรพ.ทุ่งสงในฐานะประธานคณะกรรมการการดำเนินศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นโรงพยาบาลทุ่งสงและวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่11
ความคาดหวังในการประชุมครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนผู้ให้คำปรึกษาและแกนนำวัยรุ่นในสถานศึกษา องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นสถานประกอบการและชุมชน สามารถนำทักษะการดูแลส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นไปใช้การคัดกรองแก้ไขปัญหาแก่วัยรุ่นในสถานศึกษาสถานประกอบการและชุมชน การส่งต่อวัยรุ่นมายังโรงพยาบาลและการส่งกลับข้อมูลให้ชุมชนเฝ้าระวังพฤติกรรมของวัยรุ่นพร้อมการส่งเสริมกิจกรรมเชิงรุกที่สร้างสรรค์ และสร้างคุณค่าแก่สังคมตลอดถึงสร้างระบบการสื่อสารให้คำปรึกษาผ่าน Line Group ที่จัดตั้งขึ้นในชื่อ เครือข่ายการดูแลวัยรุ่นทุ่งสง เพื่อการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการดูแลวัยรุ่นอย่างมีคุณภาพต่อยอดสู่การเผยแพร่สิ่งดีๆควรบอกต่อ ทำดีบอกต่อ ทุ่งสงโมเดล(Up To You)
ขอบคุณวิทยากรทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุมจากสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาทุ่งสง เทศบาลตำบลทุ่งสง องค์กรปกครองท้องถิ่นและตัวแทนชุมชนจากทุ่งส้าน ชะมาย ควนกรด ที่ร่วมคิดร่วมฝันร่วมช่วยเหลือวัยรุ่นที่เป็นอนาคตของชาติ เพื่อให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมและประเทศชาติต่อไป มอบเกียรติบัตรและปิดการประชุมโดยนพ.ธานินทร์ วรานันตกุล ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นโรงพยาบาลทุ่งสง และร่วมถ่ายภาพก่อนปิดโครงการ
ข้อเสนอแนะ ภาพรวมของการประชุมเห็นควรผลักดันส่งเสริมสู่อำเภออนามัยเจริญพันธ์เพื่อการสนับสนุนส่งเสริมให้อำเภอได้มีกระบวนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอนามัยเจริญพันธ์ในวัยรุ่นและเยาวชนที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบที่ดีต่อไป
เครดิต นางชวนพิศ สุทิน ผู้ประสานโครงการ และ นางสายใจ โฆษิตกุลพร กลุ่มงานวัยรุ่นศูนย์อนามัยที่11
นางมยุรี บุญวรรณ ผู้สรุปบทความ/เขียนข่าว
นางกนกวรรณ คุระพูล ผู้ถ่ายทำและตัดต่อVTR
9 กุมภาพันธ์ 2560