ดำเนินการจัดการพัฒนาหลักสูตรผู้นำระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

 

s__9330939s__9330936 s__9330937 s__9330938
s__9330940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแนวคิดและนโยบายการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณการในเขตบริการสุขภาพที่11 ศูนย์อนามัยที่11
กรมอนามัย จึงดำเนินการจัดการพัฒนาหลักสูตรผู้นำระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ผลักดันให้โรงพยาบาลทุ่งสง
ในฐานะโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อน
การดูแลสุขภาพวัยรุ่นของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอทุ่งสงและเครือข่ายบริการสุขภาพโซนตะวันตก (อำเภอบางขัน อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอนาบอน อำเภอถ้ำพรรณรา และอำเภอทุ่งสง) จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมจรัส จันทร์ตระกูล อาคาร 1 ชั้น 4 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 60 คน การจัดประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งสง เป็นประธาน ในเปิดการประชุมและบรรยายถึงนโยบายการดูแลสุขภาพวัยรุ่นและการเชื่อมโยงแบบบูรณการทุกภาคส่วน การมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย นายแพทย์ธานินทร์ วรานันตกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งสง
ในฐานะประธานคณะกรรมการการดำเนินศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นโรงพยาบาลทุ่งสง บรรยายในหัวข้อสถานการณ์และปัญหา
ของวัยรุ่นในเครือข่ายโซนตะวันตกและเครือข่ายอำเภอทุ่งสง พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ.2559 ,ระบบบริการของโรงพยาบาลทุ่งสง แนวทางการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ แพทย์หญิงวรลักษณ์ คีรินนนท์ กุมารแพทย์ จากศูนย์อนามัยที่11 ร่วมบรรยาย การขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลสุขภาพวัยรุ่นในภาพ เขตบริการสุขภาพที่11 ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุม
จากเครือข่ายอำเภอบางขัน อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอนาบอน อำเภอถ้ำพรรณราและอำเภอทุ่งสงเป็นอย่างยิ่ง ช่วงบ่ายของการประชุมเป็นรูปแบบการเสวนาบทบาทผู้จัดการสุขภาพวัยรุ่นและการขับเคลื่อนอำเภออนามัย เจริญพันธุ์ นำทีมเสาวนาโดย…
คุณสายใจ โฆษิตกุลพร ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมเสวนา ประเด็นมาตรฐานการดูแลสุขภาพวัยรุ่นและสิ่งสนับสนุนจากศูนย์วิชาการ การขอรับการประเมินสถานบริการ ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น การขอรับประเมินอำเภออนามัยเจริญพันธุ์  คุณสุจิตรา ป้านวัน รองปลัด อบต.ตำบลนาไม้ไผ่ ประเด็นบทบาทการดูแลวัยรุ่นในชุมชนตำบลนาไม้ไผ่ การสร้างคุณค่าแก่วัยรุ่นในการเก็บขยะหารายได้มาดูแล ผู้สูงอายุ การวัดความดันโลหิต การจัดยาให้ผู้สูงอายุ การพัฒนาและให้โอกาสวัยรุ่น โดยจับมือระหว่างกันทั้งอบต.นาไม้ไผ่ รพสต.และโรงพยาบาลทุ่งสง ทำให้วัยรุ่นสามารถเป็นตัวแทนนำเสนอระดับจังหวัด
และระดับประเทศ เกิดจากพลังเครือข่ายคิดบวกความสำเร็จจากการดำเนินงานทำให้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร
ทั้งภายในและภายนอก เช่น สสส.ปปส.สปสช.งบจากผู้ใหญ่ใจดีอื่นๆ คุณสุวิมล บุญแก้ววรรณ ครูผู้สอนและดูแลนักเรียน
ในโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงประเด็นระบบการดูแลนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยม
คุณนันทวุฒิ วงศ์เมฆ หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCT ประเด็นระบบการดูแล
นักเรียนในโรงเรียนระดับอุดมศึกษาเอกชน แรงบันดาลใจในการทุ่มเทการขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือ
นักศึกษา ด้วยมีความเชื่อว่าสร้างคนดีเพิ่ม 1 คน สามารถลดคนเลวได้ 1 คน สังคมจะน่าอยู่ขึ้น ความสำเร็จจากการดำเนินงาน คือ วัยรุ่นคุณภาพ 4 ท่าน คุณณิชารีย์ มีฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานเวชกรรม โรงพยาบาลทุ่งสง ประเด็นระบบการบริการและภาพรวมอำเภอทุ่งสง การจัดกิจกรรมเชิงรุกในเครือข่ายทั้ง รพสต. โรงเรียนมัธยม ระบบการดูแลนักเรียน ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ตำบลต้นแบบนาไม้ไผ่การจัดกิจกรรมสอนทักษะชีวิต เพศศึกษา การจัดระบบส่งต่อและการให้บริการลดเด็กหญิงแม่ ปัจจัยความสำเร็จ คือ การทำงานเป็นทีม
ดำเนินการเสวนาโดย….คุณธีรกานต์ เสถียรนักวิชาการสาธารณสุข รพ.ทุ่งสง ผู้รับผิดชอบศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
วัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานหรือผู้นำระบบส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น กำหนดแนวทางและรูปแบบการดำเนินงานขับเคลื่อนงานวัยรุ่นและมาตรฐานการดูแลสุขภาพวัยรุ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้คำปรึกษาและแกนนำวัยรุ่น
ในสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการ และชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนงานวัยรุ่นและมาตรฐานการการดูแลสุขภาพ วัยรุ่นและเพื่อขับเคลื่อนงานวัยรุ่นในอำเภอทุ่งสงให้เป็นพื้นที่
นำร่องของเขตบริการสุขภาพที่ 11 ความคาดหวังจากการประชุมครั้งนี้ ทุ่งสงโมเดล พื้นที่นำร่องต้นแบบผู้นำระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ของเขตบริการสุขภาพ ที่ 11 ขอบคุณวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เครดิต : นางชวนพิศ สุทิน
นางสายใจ โฆษิตกุลพร
นางมยุรี บุญวรรณ
กลุ่มงานวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11
ภาพข่าวกิจกรรม/ถ่ายทำผลิตสื่อรายการ UP TO YOU โดยทีมประชาสัมพันธ์ศูนย์อนามัยที่11