กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารและสร้างทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับวัยรุ่น วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

s__9339020 s__9339012
s__9372012

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารและสร้างทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับวัยรุ่น
ผ่านหลักสูตรการพัฒนาผู้นำส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่นเครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โดยห้องประชุมจรัส จันทร์ตระกูล อาคาร 1 ชั้น 4 โรงพยาบาลทุ่งสง-ควนไม้แดง โดยโรงพยาบาลทุ่งสงและศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
มีวัตถุประสงค์ในการจัดเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ให้คำปรึกษาและแกนนำวัยรุ่นในสถานศึกษา องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นสถานประกอบการและชุมชน ร่วมประชุมจำนวน 60 ท่าน
โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการรพ.ทุ่งสงเป็นประธานเปิดการประชุม และนายแพทย์ธานิน วรานันตกุล ในฐานะประธานกรรมการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นกล่าวรายงานและบรรยายพิเศษหัวข้อ สถานการณ์และปัญหาวัยรุ่นไทยในยุคปัจจุบันและแนวทางการยุติการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น และการบรรยายในหัวข้อต่างๆจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพวัยรุ่น ได้แก่ พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายของวัยรุ่น โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และทักษะการปฏิเสธในกลุ่มวัยรุ่น ได้รับความสนใจซักถามจากผู้ให้คำปรึกษาและแกนนำวัยรุ่นในสถานศึกษา องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นสถานประกอบการเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาแก่วัยรุ่นต่อๆไป ความคาดหวังในการประชุมครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนผู้ให้คำปรึกษาและแกนนำวัยรุ่นในสถานศึกษา องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นสถานประกอบการและชุมชนสามารถนำทักษะการดูแลส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นไปใช้การคัดกรองแก้ไขปัญหาแก่วัยรุ่นในสถานศึกษาสถานประกอบการและชุมชน การส่งต่อวัยรุ่นมายังโรงพยาบาล การสื่อสารให้คำปรึกษาผ่าน Line Group ที่จัดตั้งขึ้นในชื่อ เครือข่ายการดูแลวัยรุ่นทุ่งสง ซึ่งเป็นกลุ่มที่จับมือร่วมกันในการขับเคลื่อนระบบการดูแลนักเรียนและเยาวชนทั้งในโรงเรียน ในสถานประกอบการ และในชุมชนต่อไป
เครดิต :นางชวนพิศ สุทิน ผู้ประสานโครงการ
นางมยุรี บุญวรรณ ผู้สรุปบทความ
นางกนกวรรณ คุระพูล ผู้ตัดต่อและถ่ายทำVTR
กลุ่มงานวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11
8 กุมภาพันธ์ 2560