สรุป Monthly เดือนมกราคม 2561 Cluster วัยรุ่น

s__18890908 s__18890909

 

 

 

 

 

สรุป Monthly เดือนมกราคม 2561
Cluster วัยรุ่น
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง หรือส่งผลกระทบเชิงคุณภาพ
-อัตราการคลอดมีชีพมารดาอายุ 15-19 ปี อัตราไม่เกิน 40 : 1,000 รายจังหวัด
นครศรีธรรมราช อัตรา 17.73 สุราษฎร์ธานี อัตรา 22.55 ชุมพร อัตรา 30.32
กระบี่ อัตรา 34.55 พังงา อัตรา 25.29 ภูเก็ต อัตรา 24.17 ระนอง อัตรา 26.14
@ อัตราการคลอดมีชีพ ทุกจังหวัดมีอัตราที่ไม่เกินเกณฑ์
_อัตราคลอดมารดาอายุ 10-14 ปี ( ไม่เกิน. 1.3 : 1000 ) นครศรีธรรมราช 0.20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0.62 จังหวัดชุมพร
0.41 จังหวัดกระบี่ 0.21 จังหวัดพังงา 0.35 จังหวัดภูเก็ต 0.94 จังหวัดระนอง 0.34 ทุกจังหวัดไม่เกินเกณฑ์
-อัตราการคลอดซ้ำมารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี อัตราไม่เกินร้อยละ 16
@ นครศรีธรรมราช อัตราร้อยละ 18.73 คืออำเภอถ้ำพรรณรา พรหมคีรี และขนอม ร้อยละ 50 , 44.44 และ 33.33 ตามลำดับ
@ สุราษฎร์ธานี อัตราร้อยละ 26.65 คืออำเภอวิภาวดี อำเภอเกาะพะงัน ร้อยละ 66.67 อำเภอท่าฉาง ท่าชนะ ร้อยละ 50 อำเภอบ้านนาสาร ร้อยละ 45.45
@ ชุมพร อัตราร้อยละ 18.43 คืออำเภอละแม อำเภอปะทิว และอำเภอพะโต๊ะ ร้อยละ 50 , 33.33 และ 25 ตามลำดับ
@ กระบี่ อัตราร้อยละ 23.23 คืออำเภอ เขาพนม อ่าวลึก และลำทับ ร้อยละ 50 , 37.50 และ 25 ตามลำดับ
@ พังงา อัตราร้อยละ 21.65 คือ อำเภอท้ายเหมือง เมือง ตะกั่วป่า ร้อยละ 75 , 23.08 และ 15.38 ตามลำดับ
@ ภูเก็ต อัตราร้อยละ 29.32 คือ รพ.ป่าตอง รพ.ถลาง รพ.วชิระภูเก็ต และ รพ.อบจ. ร้อยละ 33.33 , 30.00 , 29.31 และ 25 ตามลำดับ
@ ระนอง อัตราร้อยละ 12.96 คืออำเภอกะเปอร์ เมือง ร้อยละ 25 และ 13.95 ตามลำดับ
ระดับเขตสุขภาพที่ 11 อัตรา 22.01 ระดับประเทศ อัตรา 16.54 เขตสุขภาพที่ 11 มีอัตราสูงที่สุดกว่าทุกเขตสุขภาพ
@ จังหวัดระนอง นครศรีธรรมราช พังงา และ ชุมพร อัตราต่ำกว่าระดับเขต ส่วนจังหวัดระนองต่ำกว่าระดับประเทศ
-อัตราการคุมกำเนิดกึ่งถาวรวัยรุ่นหลังคลอดหลังแท้ง อัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
นครศรีธรรมราช อัตราร้อยละ 88.70 สุราษฎร์ธานี อัตราร้อยละ 64.86
ชุมพร อัตราร้อยละ 20 กระบี่ อัตราร้อยละ 78.95 พังงา อัตราร้อยละ 37.5
ภูเก็ต อัตราร้อยละ 0 ระนอง อัตราร้อยละ 50
ระดับเขตสุขภาพที่ 11 อัตรา ร้อยละ 73.36 ระดับประเทศ อัตรา 69.59
@ ข้อสังเกต เมื่อเทียบกับอัตราคลอดซ้ำที่ค่อนข้างสูงในเขตสุขภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดระนอง ได้มีระบบการเฝ้าระวังอัตราการตั้งครรภ์และคลอดซ้ำที่เป็นรูปธรรม ส่วนจังหวัดภูเก็ต ชุมพร และพังงา เป็นจังหวัดที่ต้องจัดระบบการเฝ้าระวังในสถานบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร
ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการเวชภัณฑ์การคุมกำเนิด ทักษะบุคลากร และนโยบายระดับจังหวัดในการดูแลสุขภาพวัยรุ่นอย่างครบวงจร
@ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัดกระบี่อัตราการคุมกำเนิดกึ่งถาวรอัตรามากกว่าระดับเขตสุขภาพที่ 11 และระดับประเทศ
-การจัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด
ประชุมครั้งที่ 1 / 2561 จำนวน 2 จังหวัด คือ จังหวัดระนอง และ จังหวัดนครศรีธรรมราช
-อัตราการผ่าน มาตรฐานของ Setting คือ สถานบริการสาธารณสุขผ่าน YFHS & เครือข่ายอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ( ร้อยละ 80 ) เขตสุขภาพที่ 11 ร้อยละ 70
จังหวัดชุมพร ผ่าน 1 รพ.และ 1 อำเภอ ( ทุ่งตะโก ) จังหวัดภูเก็ตไม่มีการประเมิน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2561 ข้อมูล HDC
-ตัวแทน Cluster วัยรุ่น ร่วมเยี่ยมเสริมพลัง PP excellence ตามแผนการพัฒนา
ข้อเสนอแนะ :
1. ไม่มีเวทีขับเคลื่อนงานที่เป็นรูปธรรมระดับเขต และ หลายจังหวัดเปลี่ยนผู้รับผิดชอบใหม่ ยังขาดการรับทราบนโยบายในประเด็นต่างๆ ในการทำงาน และผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นขาดความเชื่อมั่นในตัวผู้ขับเคลื่อนระดับจังหวัดที่ออกพื้นที่ ระบบบริหารจัดการภายในแผนกยังขาดการสื่อสารการทำงานด้านนโยบาย และ งานย่อยๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.การเคลียเงินสำหรับการจัดประชุม มีความล่าช้า ในความไม่ชัดเจนในหลักฐานที่การเงินต้องการ ควรจะมีแนวทางที่ชัดเจนในการจัดประชุม ต้องรบกวนเครือข่ายกันหลายครั้งในการขอเอกสาร
-ระบบการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ปัจจุบันเครือข่ายมีทางเลือกและการส่งต่อที่สะดวกขึ้น แต่ในระดับอำเภอ ของบางจังหวัดยังไม่ทราบช่องการ เงื่อนไข วิธีการส่งผู้รับบริการยังเกิดปัญหากับผู้รับบริการที่ต้อง เดินทางไปรับบริการ เช่นสิทธิและไม่ต้องมีใบส่งตัวจากแพทย์โรงพยาบาลต้นสังกัด คือไม่ต้องมีใบส่งตัว ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ จำนวน 3,000
บาทต่อราย และการสนับสนุนเวชภัณฑ์ ในบางจังหวัดยังไม่มีการบริหารจัดการ เช่นจังหวัดชุมพร จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น และในปัจจุบันช่องทางการส่งคือ ประสานเบอร์โทรแพทย์ หรือ
ผู้รับผิดชอบโดยตรงของเขตสุขภาพที่ 11 คือ โรงพยาบาลทุ่งสง รับอายุครรภ์ถึง 18 สัปดาห์
และ ได้แจ้งแนวทางในไลท์ เครือข่าย RSA ภาคใต้ หากอายุครรภ์เกิน 18 สัปดาห์ แพทย์ใน
กลุ่มไลท์ จะพิจารณา เป็นรายตามกรณี ( สำหรับโรงพยาบาลหาดใหญ่ ) รับถึง 24 สัปดาห์
-ส่วนการทำทำงานใน CUP ขาดความชัดเจน ในแนวทางการดำเนินงาน สิ่ที่ดำเนินการคือการทำงานเชิงรุกในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกใน รพ.สต. บ้านบางใหญ่ มีผู้รับบริการให้ความสนใจมาก
-การสรุปหลังการประชุม การดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง มีการสรุป ใน Activity RH ทุกกลุ่มงานในแต่ละเดือน
-Calendar RH มีหนังสือเข้าเพื่อการร่วมประชุม สนับสนุนเครือข่าย จำนวน 5 เรื่อง มีการรับทราบและดำเนินการได้ ร้อยละ 100 และเป็นโครงการต่อเนื่องคือ โครงการสืบสานตามพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ในจังหวัด ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต ในเดือน
มกราคม 2561
-Weekly RH มีการสรุปครบทุกสัปดาห์ / Monthly สรุปส่งทันเวลา
แผนต่อไป
-ร่วมรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมจังหวัดนครศรีธรรมราช และ สุราษฎร์ธานี
-แผนประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดภูเก็ต
และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2561
-แผนจังหวัดนครศรีธรรมราช กลางงบประมาณ จะมีการเยี่ยมพัฒนาอีก 6 รพ. และ 6 อำเภอ
จังหวัดกระบี่มีแผนประเมินซ้ำ 2 รพ. คือ รพ.กระบี่ และ รพ. เหนือคลอง
ที่ครบการประเมิน 3 ปี
-แผนการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก รพ.สต. บ้านเป๊ยะเนิน
สายใจ โฆษิตกุลพร สรุป