ประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่ 1 / 2561 ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 15 มกราคม 2561

ประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่ 1 / 2561  ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  วันที่ 15 มกราคม 2561

 

 

 

 

 

 

s__64274547s__64274552s__64274550s__64274553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่ 1 / 2561

ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 15 มกราคม 2561

-ประธานการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย พมจ. ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 25 คน

– วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ

เลขที่ 4008 / 2560

-วาระที่ 2 รับรองการประชุม ไม่มี

-วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

@ สถานการณ์การตั้งครรภ์ การคลอดในวัยรุ่น

-อัตรามารดาอายุ 15-19 ปี คลอดมีชีพ ปีงบประมาณ 2557-2561

( อัตรา 40 : 1,000 ในปี 2561 ) 45.3 , 42.2 , 38.9 , 35.8 และ 30.23 ปี 2561 ไตรมาสแรกข้อมูล Real Time HDC จังหวัดนครศรีมีแนวโน้มต่ำลงและต่ำกว่าระดับประเทศมาตลอด

-อัตราการตั้งครรภ์และคลอดซ้ำ ปี 2558-2560 อัตราไม่เกินร้อยละ 16 สถานการณ์ ร้อยละ

23 , 23 และ 20 ยังเกินเกณฑ์

-อัตราการคุมกำเนิดกึ่งถาวร ในปี 2560 ร้อยละ 50 ยังต่ำกว่าเป้าหมาย

-อัตราการติดเชื้อ HIV อายุ 10-19 ปี รายใหม่ จำนวน ( คน ) ปี 2556-2560 จำนวน

22 คน , 19 คน , 14 คน , 26 คน และ 20 คน ซึ่งความสำคัญในการรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยสำหรับวัยรุ่น

ข้อเสนอแนะ ของประธานจังหวัดควรจะมีข้อมูลอัตราการใช้ถุงยางอนามัยควรจะเพิ่มนอกเหนือจากกลุ่มนักเรียน ม.5 และ ปวช.

ศูนย์อนามัยที่ 11 ได้นำเสนอ 5 ยุทธศาสตร์ ของการขับเคลื่อน พรบ. ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงและเป็น นโยบาย ของแต่ละกระทรวงในจังหวัดที่มีการดำเนินงานอยู่แล้ว

-วาระที่ 4 ตัวแทนแต่ละกระทรวงได้นำเสนอ นโยบาย แผนงาน โครงการ

@ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

@ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

@ วัฒนธรรมจังหวัด

@ ศึกษาธิการจังหวัด

@ ตัวแทนอธิบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้รับผิดชอบงานเพศวิถี

@ ตัวแทนพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 12

@ กศน.

@ ตัวแทนนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช

@ บ้านพักเด็กฉุกเฉิน

@ สภาเด็กและเยาวชน

@ ภาคประชาชน และผู้แทนสื่อมวลชน

ในแต่ละภาคส่วนมีการดำเนินงานเกี่ยวกับวัยรุ่น ในหลายภาคส่วนมีการบูรณาการงาน มีนโยบายสอนเพศวิถีศึกษาในโรงเรียน มีการจัดระบบการช่วยเหลือนักเรียน ที่มีความชัดเจน เช่น โรงเรียนอาชีวศึกษา และ มวล. ปัจจุบันมีแนวโน้มการตั้งครรภ์ของนักเรียน อาชีวะ เหลือ 2-3 คน ต่อ ปี

@ ทางตัวแทนสาธารณสุข ได้มีการประชาสัมพันธ์ทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์ เครือข่าย RSA โรงพยาบาลทุ่งสง และสิทธิการเข้าถึง บริการ

และเสนอแนะ คณะอนุกรรมการจังหวัดควรจะมี

1.ฐานข้อมูลกลางเพื่อการสื่อสาร

2.ทำเนียบทรัพยากรบุคคลในการทำงาน เช่น วิทยากร หลักสูตรการเรียนการสอน

3.ช่องทาง เพจ ที่มีการเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และมีผู้รับผิดชอบ

@ แผนการประชุมครั้งที่ 2 / 2561 ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2561

นางมยุรี บุญวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสายใจ โฆษิตกุลพร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ร่วมประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *