วันที่ 24-46 ธ.ค. 60 ประชุมโครงการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป พ.ศ.2560 (ระยะที่1) ณ โรงแรมทีเคพาเลชแอนด์คอนเวนชั่น ☘️มีระยะในการดำเนินการ�� ตั้งแต่วันที่25 กย.60-24 กพ.61

วันที่ 24-46 ธ.ค. 60 ประชุมโครงการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป พ.ศ.2560 (ระยะที่1) ณ โรงแรมทีเคพาเลชแอนด์คอนเวนชั่น ☘️มีระยะในการดำเนินการ�� ตั้งแต่วันที่25 กย.60-24 กพ.61

s__18202706 s__18202707 s__18202708

 

 

 

 

 

 

 

��วันที่ 24-46 ธ.ค. 60 นส.จารุณี สุขเกื้อ, นส.จุฑารัตน์ บุญญานุรักษ์, นางกนกวรรณ คุระพูล ได้ร่วมประชุมโครงการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป พ.ศ.2560 (ระยะที่1) ณ โรงแรมทีเคพาเลชแอนด์คอนเวนชั่น
☘️มีระยะในการดำเนินการ�� ตั้งแต่วันที่25 กย.60-24 กพ.61
☘️แหล่งทุน�� สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส)
��วัตถุประสงค์��
>>เพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทยที่สะท้อนสถานการณ์ระดับประเทศ สอดคล้องกับบริบทและนโยบายระดับประเทศ และการศึกษาสถานการณ์ด้านสุขภาพของคนไทย(Health literacy) ของประชาชนไทยโดยสุ่มตัวอย่างตามกลุ่มอายุและเพศผ่านการสัมภาษณ์ด้วยแบบสำรวจ

☘️สรุปสาระสำคัญที่ไปประชุม☘️
ท่านอธิบดี นพ. วชิระ เพ็งจันทร์ กล่าวว่าปัญหาสำคัญที่มีผลต่อการปฏิรูปความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีด้วยกัน 2 ข้อหลักๆ คือ
1.ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
1.1หน่วยงานที่ทำหน้าที่สื่อสารมีมากตามควมชำนาญของประเด็นให้ความรูและมีข้อมูลด้านสุขภาพมากมาย
1.2ยังขาดหน่วยงานที่ทำหน้าที่
– คัดกรองข้อมูลสุขภาพที่จำเป็น ถูกต้อง ทันการณ์และมีประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
– ตอบโต้ข้อมูลสุขภาพที่ไม่ถูกต้องอย่างทันท่วงที
– เป็นกลไกในการบริหารจัดการบูรณาการประเด็นที่จะสื่อสารรวมทั้งช่องทางและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
2.ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
-ประชาชนไทยเป็นโรคติดต่อไม่เรื้อรัง
-มีความรอบรู้ด้านสุขภาพไม่เพียงพอ
-มีข้อจำกัดในการดูแลสจภาพตนเอง
-มีช่องทางการสื่อสารกันเองเป็นวงกว้างมากขึ้น ขาดระบบคัดกรองและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
-ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
�� ดังนั้น จากการดำเนินการตามโครงการแล้วผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ
1.ประชาชนต้องมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
2.สภาพแวดล้อมจะต้องเอื้อในการฝึกความรอบรู้
3.ผู้มีหน้าที่อภิบาลสุขภาพต้องมีการจัดการที่ดีในการลงสำรวจข้อมูลในท้องถิ่น เมื่อสำรวจการมีส่วนร่วมแล้วก็นำแผนไปปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติการต่อไป
☘️การดำเนินงานการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพ☘️
กระทรวงสาธารณสุขให้กรมอนามัยเป็นผู้ประสานความร่วมมือการทำงานเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการ
-วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นและพัฒนาเครื่องมือโครงการ
-การประชุมชี้แจง
-การแต่งตั้งคณะกรรมการ
-ประชุมสื่อสาร HLขับเคลื่อนโดยศูนย์เขตและเขตสุขภาพ
-จัดทำแผน
-จัดทำ Action plan
☘️บทบาทของ ศูนย์อนามัย 13 แห่ง☘️
1.คัดเลือกเจ้าหน้าที่ 3 คน ร่วมอบรมเตรียมความพร้อม
2.สรรหาคณะทำงานเก็บข้อมูลภาคสนาม 10 คน(ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ศูนย์,อสม.)
3.อบรมเตรียมความพร้อมให้กับคณะทำงานเก็บข้อมูล
4.วางแผนลงพื้นที่เก็บข้อมูล
5.กำกับติดตามและควบคุมคุณภาพในการเก็บข้อมูล
☘️โครงการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทยประกอบด้วย ส่วนสำคัญ 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
ตอนที่ 2 ข้อมูลสุขภาพ
ตอนที่ 3 ความรอบรู้ด้านสุขภาพแบการได้รับข้อมูลสุขภาพพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็น
ดังไฟล์แนบ
https://drive.google.com/open?id=0B3R8f3mHy4S3MXgwRnlIS21wWU9UODFRT1FoWndQUkFuYlpj
วิธีการจัดทำ
1 เขตจะเก็บจริง 120 caseโดยเก็บจาก 4 ชุมชน แบ่งเป็น
-ชุมชนเมือง 2 ชุมชน ชุมชนละ 30 case
-นอกเมือง 2 ชุมชน ชุมชนละ 30 case
กลุ่มอายุ 15-25 >> ช 2 ญ 4
กลุ่มอายุ 26-35 >> ช 1 ญ 2
กลุ่มอายุ 36-45 >> ช 3 ญ 6
อายุ 46 ปี ขึ้นไป >> ช 5 ญ 7
**ส่งงานชุดแรก ไม่เกินวันที่16 มค.60***

รายงานโดย นางสาวจุฑารัตน์ บุญญานุรักษ์, นางกนกวรรณ คุระพูล,นางสาวจารุณี สุขเกื้อ
อ้างอิงหนังสือเลขที่ สธ.0905(1).01/9538

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *