ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด เรื่อง”เชื่อมร้อยภาระกิจสู่การขับเคลื่อน5ยุทธศาสตร์ชาติวันที่16-17พฤศจิกายน2560 ณโรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด เรื่อง”เชื่อมร้อยภาระกิจสู่การขับเคลื่อน5ยุทธศาสตร์ชาติวันที่16-17พฤศจิกายน2560 ณโรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

s__18186552 s__18186553 s__18186554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด เรื่อง”เชื่อมร้อยภาระกิจสู่การขับเคลื่อน5ยุทธศาสตร์ชาติวันที่16-17พฤศจิกายน2560 ณโรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสีมสุขภาพ(สสส) มีผู้เข้าร่วมโครงการ18จังหวัด และจังหวัดในภาคใต้1จังหวัดคือคือจังหวัดกระบี่ ขับเคลื่อนงานตามยุทธ์ศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่1 พัฒนาการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพและมีระบบการดูแบช่วยเหลือที่เหมาะสม
ยุทธ์ศาสตร์ที่2 ส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบการในการเลี้ยงดู สร้างสัมพันธภาพ และการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น
ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร
ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น
ยุทธศาสตร์ที่5 ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัยและการจัดการความรู้
การส่งเสริมการบูรณาการ ระดับจังหวัดแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สสจ เป็นเลขา ระดับอำเภอ ขับเคลื่อนคณะกรรมการคุณภาพชีวิตและสุขภาพ(DHB)สสอ.เป็นเลขา ระดับตำบลใช้กลุ่มเป้าหมายเป็นตัวตั้งต้น
ผลการประเมิน:การดำงานงานตามยุทธศาสตร์
การสอนเพศศึกษาพบช่องว่าความครอบคลุม ครูผู้สอนที่มีทักษะ และทัศนะคติครู
การส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบการยังไม่ครอบคลุม
ระบบบริการสุขภาพทางเพศ วัยรุ่นไม่สนใจ ขาดความต่อเนื่องของผู้ให้บริการ RSAยังไม่ครอบคลุม
การดูแลช่วยเหลือการคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธ์และการจัดสวัสดิการสังคม มีการดำเนินงานตามพรบ คุ้มครองเด็ก พรบ.ส่งเสีมการพัฒนาการเด็กและเยาวชนแห่งชาติและพรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงใรครอบครัว
ภาระกิจ9ด้าน
1.พ่อแม่มีทักษะคุยกับลูกเรื่องเพศ
2.การสอนทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษารอบด้าน
3.วิเคราะห์/ออกแบบทำง่นเจาะกลุ่มวัยรุ่น
4.รณรงค์สื่อสารเรื่องเพศ/การคุมกำเนิด
5.บริการสุขภาพที่เป็นมิตร
6.ระบบบริการที่เชื่อมโยงกัน
7.พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับวัยรุ่น
8.พัฒนาระบบข้อมูล/ติดตามผล/พัฒนาบุคคลากร
9.พัฒนากลไก ประสาน การทำงาน
บทสรุปการเรียนรู้
การทำงาน ต้องมองปัญหาร่วมกันแบบบูรณาการ ซึ่งการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ เป็นเวทีที่ได้พูดคุยกันเพื่อแก้ไขปัญหาวัยรุ่นในพื้นที่ได้อย่างบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *