ประชุมปฏิบัติการโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิ้ล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.

ประชุมปฏิบัติการโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิ้ล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.

s__18186532 s__18186533 s__18186534 s__18186535

ประชุมปฏิบัติการโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิ้ล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
สืบเนื่องมาจากการดำเนินงานโครงการสืบสานฯ ในพื้นที่นำร่อง 21 จังหวัด มีจังหวัดดำเนินการต็มพื้นที่จำนวน 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินเต็มพื้นที่ และจังหวัดพังงา นำร่องอำเภอตะกั่วป่า รับผิดชอบโดยงาน NCD ของแต่ละ สสจ.
เริ่มตั้งแต่ ปี 2555 – 2560 เป็นระยะเวลา 5 ปี ในกลุ่มสตรีอายุ 30-70 ปี จำนวน 1.9 ล้านคน ติดตาม 5 ปี
และจะติดตามต่ออีก 5 ปี โดยให้ความสำคัญกับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ( Breast Self Examination :
BSE ) อย่างถูกต้องเพื่อค้นหาความผิดปกติ ควบคู่กับการใช้สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การติดตาม และการดูแลตามระบบบริการสุขภาพ โดย อสม.เชี่ยวชาญ จนถึงการตรวจคัดกรองโดย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตั้งแต่ รพ.สต. ถึง รพ. แต่ละระดับ โดยในโครงการเพื่อเป็นการ Early Detect และเข้าถึงบริการได้เร็ว โดยการสนับสนุน Mobile US และ ตรวจแมมโมแกรม ( Clinical Breast Examination : CBE ) จากข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ กรมการแพทย์ และจากมูลนิธิ พบว่า หากเราคัดกรองโดยการใช้ แมมโมแกรม จะเข้าถึงสตรี 200,000 คนต่อปี และต้นทุนการคัดกรองสูง
จึงได้จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานใน 21 จังหวัด และมอบเข็มและโล่ท์ แก่จังหวัดนำร่อง พบว่าจำนวนร้อยละ 70.8 มีการตรวจมะเร็งเต้านมสม่ำเสมอ ทำให้อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมสูงขึ้นร้อยละ 95.5 กล่าวสรุปโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และจากนี้ก็จะขยายสู่เครือข่ายทั่วประเทศ
จากโครงการสืบสานนำร่อง 21 จังหวัด โดยการใช้ BSE จากข้อมูลก็ยังไม่พบความแตกต่างขนาดของก้อนมะเร็งที่พบ Cancer size หรือ Staging และทางสถาบันมะเร็งก็มีความเห็นและข้อมูลสนับสนุนเช่นกัน แต่ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งดีขึ้น อายุยืนยาวขึ้น แต่ยังไม่มีวิธีไหนที่ดีกว่า BSE และพบว่าผู้ป่วยมะเร็งระยะต่างๆ จะพบด้วยวิธี BSE ถึงร้อยละ 80 เพราะฉะนั้นการเสริมสร้างทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง อย่างถูกวิธี และสม่ำเสมอ และเข้าถึงบริการได้เร็ว ยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *