บทสรุปการเยี่ยมสำรวจในโครงการ PP excellence ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลสิชลและเครือข่ายอำเภอสิชล

บทสรุปการเยี่ยมสำรวจในโครงการ PP excellence ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลสิชลและเครือข่ายอำเภอสิชล

บทสรุปการเยี่ยมสำรวจในโครงการ PP excellence ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
โดย นายแพทย์ไกรวุฒิก้วนหิ้น ผอ.ศูนย์อนามัยที่11และคณะทำงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลสิชลและเครือข่ายอำเภอสิชล
สถานการณ์สุขภาพ(Health literacy) โรงพยาบาลสิชลและเครือข่ายอำเภอสิชล Cluster วัยรุ่น อยู่ในระดับ สูงกว่าเกณฑ์เขตและประเทศ
ประเด็นการเยี่ยมสำรวจ มีดังนี้
1.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 42 ต่อ พันประชากร
2.อัตราการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ไม่เกิน ร้อยละ 10
3.ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า20ปีหลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร
(ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) มากกว่าร้อยละ 80
เป้าหมาย
1.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน(Youth Friendly Health Services)และการดำเนินงานอำเภออนามัยเจริญพันธุ์
2.การลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี
3.การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
กระบวนการและการบริหารจัดการ
1.ระบบการสาธารณสุขอำเภอและผู้นำได้รับนโยบายพบว่า มีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน(Youth Friendly Health Services)และการดำเนินงานอำเภออนามัยเจริญพันธุ์
2.ระบบการศึกษา มีการสอนและส่งเสริมครูผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมและขยายโอกาส
แกนนำนักเรียนเข้าถึงระบบช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนฉลองรัฐและโรงเรียนฉลองรัฐอุทิศ เป็นตัวอย่างที่มีแกนนำวัยรุ่นมามีส่วนร่วมการทำกิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงบริการและสร้างกระแสสังคมป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและใช้พลังสร้างสรรค์เชิงบวกแก่ชุมชน

3.ระบบท้องถิ่น มีการร่วมมือกับภาคีเครือข่าย มีเป้าหมายร่วมกันในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน โดยภาคีเครือข่ายเป็นเจ้าภาพจัดการสุขภาพและชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
4.ระบบสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการเข้าถึงบริการ มีศูนย์ให้บริการให้คำปรึกษาคุณภาพ มีจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีระบบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมวิเคราะห์และใช้ประโยชน์แก้ไขปัญหามีการสื่อสารเพื่อคืนข้อมูลแก่พื้นที่ในเวทีระดับอำเภอและการประชุมระดับท้องถิ่น สายด่วนคลินิกวัยรุ่น การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ส่งผลต่อHEALTH LITERACYพบว่าแนวโน้มลดลงแม้ว่าจะยังสูงกว่าระดับเขตและประเทศก็ตาม
ผลงานเด่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน โดยชุมชนบ้านต้นเหรียง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากอบต.เสาเภา โดยความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านและชุมชน ส่งผลต่อการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมาย
ผลลัพธ์ การพัฒนางานสถานบริการที่เป็นมิตรต่อวัยรุ่นและเยาวชน ผ่านเกณฑ์ YFHSและ อำเภออนามัยเจริญพันธ์ ปี 2560
ข้อเสนอแนะ
PP excellence = 3

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *