บทสรุปการเยี่ยมสำรวจในโครงการ PP excellence ในวันที่16 พฤศจิกายน 2560 เยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลทุ่งใหญ่และเครือข่ายอำเภอทุ่งใหญ่

บทสรุปการเยี่ยมสำรวจในโครงการ PP excellence ในวันที่16 พฤศจิกายน 2560 เยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลทุ่งใหญ่และเครือข่ายอำเภอทุ่งใหญ่

บทสรุปการเยี่ยมสำรวจในโครงการ PP excellence ในวันที่16 พฤศจิกายน 2560
โดย นายแพทย์ไกรวุฒิก้วนหิ้น ผอ.ศูนย์อนามัยที่11 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลทุ่งใหญ่และเครือข่ายอำเภอทุ่งใหญ่ ณ.ห้องประชุมโรงพยาบาลได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนพ.สวรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่และคณะทำงานภายในโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และทีมงาน
สถานการณ์สุขภาพ(Health literacy) มีข้อมูลด้านสุขภาพวัยรุ่นอยู่ในระดับดีกว่าเกณฑ์เขตและประเทศ
ประเด็นการเยี่ยมสำรวจ มีดังนี้
1.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 42 ต่อ พันประชากร
2.อัตราการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ไม่เกิน ร้อยละ 10
3.ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า20ปีหลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร
(ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) มากกว่าร้อยละ 80
เป้าหมาย
1.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน(Youth Friendly Health Services)และการดำเนินงานอำเภออนามัยเจริญพันธุ์
2.การลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี
3.การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
กระบวนการคุณภาพ
1.สาธารณสุขอำเภอและระบบสาธารณสุขพบว่า มีคลินิกการให้คำปรึกษาเต็มรูปแบบ ผู้ให้บริการมีพฤติกรรมบริการอย่างเต็มใจสามารถส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและมีการดำเนินงานอำเภออนามัยการเจริญพันธ์ มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยพบว่าข้อมูลงานบริการวัยรุ่น มีบริการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายและมีบุคคลากรให้คำปรึกษา พูดคุยในโรงเรียนพ่อแม่ กรณีท้องเมื่อพร้อม และมีการดูแลอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งคลอดและให้การวางแผนครอบครัวทุกรายก่อนกลับบ้าน มีระบบเยี่ยมบ้าน ส่วนการแก้ไขปัญหามีระบบช่วยเหลือ ทั้งด้านโรงเรียนและครูให้ความร่วมมือดูแลและส่งต่อมาศูนย์อนามัยที่ 11 การเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานโรงพยาบาลมีการทำงานเป็นทีม การทำงานร่วมกันในทุกรพ.สต มีการทำงานผ่านแผนผังการดำเนินงานดูแลวัยรุ่น การส่งต่อข้อมูล การรักษาข้อมูลผู้ป่วย การสื่อสารผ่านLine ในการดูแลกลุ่มวัยรุ่นส่งต่อ
2.ระบบภาคีเครือข่ายและอปท. พบว่างานเวชกรรมและองค์รวม สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงรุก เชื่อมกับโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมและโรงเรียนขยายโอกาส ในการคัดกรองเด็กและเยาวชน การดูแลกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนโดยครูและแกนนำนักเรียน กรณีพบปัญหาส่งต่อมาสถานบริการสาธารณสุข
การเชื่อมโยงอปท. ชัดเจน พบว่า โรงพยาบาลมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเทศบาลท่ายาง มีโครงการพาลูกจูงหลาน เข้าวัด เพื่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ในครอบครัว ให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจสามารถดำเนินชีวิต มีผู้ใหญ่ในครอบครัวและผู้นำชุมชนเป็นแบบอย่าง เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตอำเภอตามรูปแบบบริบทพื้นที่ เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง

PP Excellence= 3

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *