๑๓ กันยายน ๒๕๖o ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน รักษ์บ้านเกิดและสำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระเจริญพระชันษา ๖o ปี

๑๓ กันยายน ๒๕๖o ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน รักษ์บ้านเกิดและสำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระเจริญพระชันษา ๖o ปี

s__14303490 s__14303489 s__14303486

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามหนังสือที่ ๖๙๒๕๖ ลว.๑๓ กันยายน ๒๕๖o ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน รักษ์บ้านเกิดและสำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระเจริญพระชันษา ๖o ปี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖o ณ .โรงเรียนหนองนกประสาทศิลป์ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖o เวลา o๘.oo – ๑๒.oo น.
นายวิทยา นพมาศ ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนงานคดีและบังคับคดีปกครอง ศาลปกครองเป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและเปิดงานกิจกรรม ในชื่อ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การแบ่งปันความรู้ให้น้อง
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้กับเยาวชนเกี่ยวกับการรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีงามให้มีความรักต่อสถาบันมีความเป็นไทย มีความเอาใจใส่ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนมีทักษะการใช้ชีวิตที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตในวัยเรียนได้อย่างเหมาะสมห่างไกลจากยาเสพติดและการใช้กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนและเยาวชน จำนวน 120 คน รวมทั้งอาสาสมัครแกนนำชมรมรักษ์บ้านเกิดจากกระบี่ นราธิวาส
สิ่งดีๆจากกิจกรรมครั้งนี้ ตัวแทนจากศาลปกครอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์อนามัยที่11นครศรีธรรมราช ตำรวจและทหารร่วมกันมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนกประสาทศิลป์
พ.ต.อ.อดิศักดิ์ เทพวรรณ ผกก.ตำรวจนครศรีธรรมราชให้ข้อคิด เกี่ยวกับเยาวชน การสร้างจิตสำนึกการรักชาติ การรักษ์บ้านเกิดก่อนเริ่มจากการทำดีต่อพ่อแม่การมุ่งมั่นตั้งใจเรียนจะได้มีงานที่ดีทำสามารถดูแลครอบครัว การไม่ยุ่งกับยาเสพติด ถ้าไปเกี่ยวข้องจะต้องโทษจำคุกได้
ดังนั้นควรใช้ในการดำเนินชีวิตในวัยเรียนได้อย่างเหมาะสมห่างไกลจากยาเสพติดและการใช้กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ การเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในทุกศาสนาการเรียนรู้ในประเพณีจารีตของศาสนาอื่นๆในการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุข
ร.ต.วิโรจน์ ห้าวหาญและคณะจากกองร้อยร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๔ ตัวแทนจากค่ายวชิราวุธเป็นวิทยากรการปลูกจิตสำนึกที่ดี กิจกรรมละลายพฤติกรรม สร้างวินัยความรับผิดชอบในหน้าที่นักเรียนและการใช้กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ตัวแทนจากศาลปกครองเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง และกฎหมายที่ควรรู้แก่เยาวชน

Cr. ชวนพิศ สุทิน มยุรี บุญวรรณ
กลุ่มงานวัยรุ่น
21-9-2560

 

 

 

 

 

 

ตามหนังสือที่ ๖๙๒๕๖ ลว.๑๓ กันยายน ๒๕๖o ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน รักษ์บ้านเกิดและสำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระเจริญพระชันษา ๖o ปี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖o ณ .โรงเรียนหนองนกประสาทศิลป์ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖o เวลา o๘.oo – ๑๒.oo น.
นายวิทยา นพมาศ ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนงานคดีและบังคับคดีปกครอง ศาลปกครองเป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและเปิดงานกิจกรรม ในชื่อ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การแบ่งปันความรู้ให้น้อง
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้กับเยาวชนเกี่ยวกับการรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีงามให้มีความรักต่อสถาบันมีความเป็นไทย มีความเอาใจใส่ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนมีทักษะการใช้ชีวิตที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตในวัยเรียนได้อย่างเหมาะสมห่างไกลจากยาเสพติดและการใช้กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนและเยาวชน จำนวน 120 คน รวมทั้งอาสาสมัครแกนนำชมรมรักษ์บ้านเกิดจากกระบี่ นราธิวาส
สิ่งดีๆจากกิจกรรมครั้งนี้ ตัวแทนจากศาลปกครอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์อนามัยที่11นครศรีธรรมราช ตำรวจและทหารร่วมกันมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนกประสาทศิลป์
พ.ต.อ.อดิศักดิ์ เทพวรรณ ผกก.ตำรวจนครศรีธรรมราชให้ข้อคิด เกี่ยวกับเยาวชน การสร้างจิตสำนึกการรักชาติ การรักษ์บ้านเกิดก่อนเริ่มจากการทำดีต่อพ่อแม่การมุ่งมั่นตั้งใจเรียนจะได้มีงานที่ดีทำสามารถดูแลครอบครัว การไม่ยุ่งกับยาเสพติด ถ้าไปเกี่ยวข้องจะต้องโทษจำคุกได้
ดังนั้นควรใช้ในการดำเนินชีวิตในวัยเรียนได้อย่างเหมาะสมห่างไกลจากยาเสพติดและการใช้กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ การเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในทุกศาสนาการเรียนรู้ในประเพณีจารีตของศาสนาอื่นๆในการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุข
ร.ต.วิโรจน์ ห้าวหาญและคณะจากกองร้อยร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๔ ตัวแทนจากค่ายวชิราวุธเป็นวิทยากรการปลูกจิตสำนึกที่ดี กิจกรรมละลายพฤติกรรม สร้างวินัยความรับผิดชอบในหน้าที่นักเรียนและการใช้กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ตัวแทนจากศาลปกครองเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง และกฎหมายที่ควรรู้แก่เยาวชน

Cr. ชวนพิศ สุทิน มยุรี บุญวรรณ
กลุ่มงานวัยรุ่น
21-9-2560

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *