สรุปการดำเนินงานในส่วนของเครือข่ายระดับเขตสุขภาพ Cluster วัยรุ่น

สรุปการดำเนินงานในส่วนของเครือข่ายระดับเขตสุขภาพ  Cluster วัยรุ่น

s__48398755s__48398755

 

s__48398754

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปการดำเนินงานในส่วนของเครือข่ายระดับเขตสุขภาพ

Cluster วัยรุ่น

PA : อัตราการคลอดมารดาอายุ 15-19 ปี ในปี 2560 ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ แต่มีแนวโน้มของประเทศต่ำกว่า 40:1,000

แต่อัตราคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี ในปี 2557-2559 พบว่า

จังหวัดนครศรีธรรมราชมีแนวโน้มลดลง อัตรา 45.3 ,42.2 และ 38.9

ซึ่งต่ำกว่าระดับเขตสุขภาพที่ 11 ( 45.8 ) และระดับประเทศ ( 42.5 )

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแนวโน้มลดลง อัตรา 54.6,52.9 และ 47.6

จังหวัดพังงามีแนวโน้มลดลง อัตรา 56.5,54.6 และ 48.9

จังหวัดชุมพรมีแนวโน้มลดลง อัตรา 56.0,50.4 และ 49.2

ที่เหลืออีก 3 จังหวัด อัตราคลอดยังแกว่งขึ้นๆ ลงๆ

เมื่อมาเปรียบเทียบกับการพัฒนาสู่ระบบมาตรฐานของสาธารณสุขและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง คือ YFHS & อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์

ในภาพรวมระดับเขตสุขภาพที่ 11 สถานบริการสาธารณสุขผ่าน YFHS

จำนวน 53 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 69.7 ( ระดับประเทศ ร้อยละ 80 )

อำเภอที่พัฒนาสู่มาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ผ่าน 51 อำเภอคิดเป็นร้อยละ 68.9

จังหวัดที่ไม่ผ่าน คือจังหวัดภูเก็ต

ส่วนจังหวัดชุมพร ผ่านเพียง 1 อำเภอแต่จังหวัดชุมพรมีการทำงานเชิงรุกกับเครือข่ายทุกอำเภอคือ สถานศึกษา อปท. ชุมชน / ครอบครัว ซึ่งมี MT ในระดับจังหวัด และครู

การจัดตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด

มีจำนวน 3 จังหวัดมีการจัดตั้งและได้ประชุม 1 ครั้ง คือ

จังหวัดระนอง

จังหวัดกระบี่

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มีจำนวน 2 จังหวัด ที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการแต่ไม่ได้ประชุม คือ

จังหวัดชุมพร

จังหวัดนครศรีธรรมราช

มี จำนวน 2 จังหวัดที่ไม่ได้มีการดำเนินการ คือ

จังหวัดพังงา

จังหวัดภูเก็ต

การดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2560

1.สนับสนุนเครือข่าย รพ.สต. บ้านบางบูชา ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่น โดยสำนักโรคเอดส์ วัณโรค กรมควบคุมโรคร่วมกับ สคร.11 นครศรีธรรมราช

2.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและการจัดทำแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น ในปี

2561 จะต้องมี 1 อปท.ต่อ จังหวัด

3.ร่วมประชุมพํมนาระบบประกันสุขภาพด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค เขตสุขภาพที่11 ภายใต้ปฏิญญาศรีวิชัย / HAPPEN

4.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1

5.ร่วมประชุมเครือข่ายอาสา RSA

6.ร่วมถอดบทเรียนและประกาศเกียรติคุณแก่เครือข่ายวัยรุ่นอำเภอทุ่งสงและถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น

ของเครือข่ายอำเภอทุ่งสง และมีการ MOU ขยายพื้นที่การทำงานสู่ตำบลที่วัง ( เทศบาลตำบลที่วัง ) ตำบลปากแพรก ( เทศบาลเมืองทุ่งสง )

โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน

สนับสนุนงานเครือข่าย

1.รณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกกลุ่มสตรี อายุ 30-60 ปี รพ.สต.แสงวิมาน

2.ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการและการจัดบริการดูแลช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นจังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 อำเภอ คือ อำเภอเมือง และอำเภอถลาง ส่วนอำเภอกะทู้ ขับเคลื่อนโดย หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ภูเก็ต และผู้รับผิดชอบงาน

3.ร่วมประชุมและเป็นวิทยากรร่วม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS &อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ เครือข่ายอำเภอทุ่งสง โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

ประเมินรับรองมาตรฐาน

1.ประเมินรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล ทุ่งตะโก ( YFHS ) และ Re-Ac อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ( ผ่านปี 2555 )

– Calendar RH : มีการรับทราบ และดำเนินการตามแผน ได้ร้อยละ 100

-Activity RH : มีการสรุปกิจกรรมต่างๆ ครอบคลุม ร้อยละ 100

แผนงานกิจกรรมเดือนกันยายน 2560

1.วันที่ 27 กันยายน 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *