การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ วันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแกรนเซาร์เทิรน์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ วันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแกรนเซาร์เทิรน์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

s__48054340 s__48054341 s__48054342 s__48054343 s__48054345 s__48054344

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐาน
YFHS และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์
วันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแกรนเซาร์เทิรน์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
กล่าวต้อนรับ
โดย นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น.
ชี้แจงวัตถุประสงค์ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงาน
โดย สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
การขับเคลื่อนการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเล่าดี ๆ
โดย นายธีรกานต์ เสถียร โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้แทนเครือข่ายต่าง ๆ
ผู้แทน สสจ.
ผู้แทนศูนย์อนามัย
ดำเนินการอภิปราย โดย พญ.นันทา อ่วมกุล ที่ปรึกษาสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ถอดบทเรียน การดำเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ (สนทนากลุ่ม)
– กลุ่มสถานบริการ
– กลุ่มภาคีเครือข่าย ชุมชน อปท.
– กลุ่มวัยรุ่นในและนอกสถานศึกษา

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
แผนการดำเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์(สนทนากลุ่ม)
– กลุ่มสถานบริการ
– กลุ่มภาคีเครือข่าย ชุมชน อปท.
– กลุ่มวัยรุ่นในและนอกสถานศึกษา
โดย พญ.นันทา อ่วมกุล ที่ปรึกษาสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
พญ.สายพิณ คูสมิทธิ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
นางสายใจ โฆษิตกุลพร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
การสัมภาษณ์เชิงลึก (ต่อ)
-ผู้บริหาร

-ผู้รับผิดชอบของ สสจ.
– ศูนย์อนามัย
สรุปผลการถอดบทเรียน

เครดิตร: สายใจ โฆษิตกุลพร
มยุรี บุญวรรณ
ปรียานุช มณีโชติ
กนกวรรณ คุระพูล

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *