ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ในวันที่  19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร

สำนักอนามัยการเจs__12616103ริญพันธุ์ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐฯ ร่วมจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร โดยมีนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน เปิดประชุม และบรรยาย เรื่อง”การขับเคลื่อน พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 มีหน่วยงานเข้าร่วมดังนี้ กระทรวงแรงงาน, สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย, กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข, มหาวิทยาลัยมหิดล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, กระทรวงการคลัง, ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

และเครือข่าย สสจ. ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนในวันนี้. มีจำนวน 5 จังหวัด คือ สาธารณสุขกาญจนบุรี // อุดรธานี // กระบี่ // พิจิตร // จันทบุรี มีทั้งจังหวัดที่ยังไม่ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขป้องกันการตั้งครรภ์ ฯ // จังหวัดที่จัดประชุมแล้ว 1 ครั้ง // 2 ครั้ง มีประเด็นแลกเปลี่ยนกันหลากหลาย ในการบริหารจัดการแต่ละขั้นตอน
_ การเตรียมจัดตั้งคณะอนุกรรมการ ฯ พบว่าจังหวัดที่พื้นฐานการทำงานกับวัยรุ่น แล้ว ก็สามารถบริหารจัดการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการแต่งตั้ง
_ ขั้นเตรียมวาระการประชุม ความคิดเห็น ไม่มีรูปแบบ ในการจัดทำวาระ แต่บางจังหวัดดำเนินการได้ก็เหตุผลเดียวกับประเด็นแรก
_ขั้นตอนการประชุม // การบังคับใช้ พรบ. การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น // สาธารณสุข อยากเห็นการดำเนินงานของแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทำงานในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และ มีการเชื่อมโยงกัน ฯลฯ

มีการแบ่งกลุ่ม เพื่อ วิเคราะห์. 5 ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569
ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพ และมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบการกิจการในการเลี้ยงดู สร้างสัมพันธภาพ และการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพ และเป็นมิตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5: ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้

จะเห็นได้ว่า พรบ.ฉบับนี้เป็นเครื่องมือในการทำงาน ในการแก้ไขปัญหา ในภาพรวมทุกมิติของวัยรุ่น ตั้งแต่พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ นำมาสู่การตั้งครรภ์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความรุนแรง และปัญหาทางด้านสังคม หลายๆ กระทรวงได้มีการดำเนินงานมาก่อน แต่ตัวชี้วัด ที่คิดว่าวัดได้สะดวกคือ อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี ต่อ พันประชากรในกลุ่มเดียวกัน ในปี 2555 อัตราการคลอดระดับประเทศพุ่งสูงขึ้น 55:3 ต่อพันประชากร หญิงอายุ 15-19 ปี และได้มีการดำเนิน คิดว่า น่าจะส่งผลกระทบให้อัตราคลอด ในปี 2558 =>> 44.8 ในปี 2559 =>> 42 และในปี 2560 แนวโน้มลดลง
ไตรมาสที่ 1 อัตรา 42 :1,000
ไตรมาสที่ 2 อัตรา 37 :1,000 และไตรมาส และ 4 น่าจะต่ำกว่า 40 :1,000 ภาพรวมของปี 2560

และคาดหวังของแต่ละจังหวัด ควรจะมีเวทีชี้แจง เรื่อง การจัดตั้งอนุกรรม ตาม พรบ. นี้ก่อน โดยเฉพาะบทบาทของเลขานุการคณะกรรมการ คือ นายแพทย์ สสจ. // หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ และเวทีวันนี้ ก็ได้แนวในการดำเนิน การจัดตั้งคณะ อนุกรรมการ และจะเกิดการปรุชุมขึ้น

สำหรับเขตสุขภาพที่ 11 ได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 5 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช // สุราษฎร์ธานี // กระบี่ // ระนอง // ชุมพร

และจังหวัดระนองได้ดำเนินการประชุมแล้ว 1 ครั้ง. และ คิดว่าในการทำงานควรจะมีการจัดตั้งคณะทำงานอีก 1 ชุด ซึ่งมีความเหมือนกับหลายๆ จังหวัด

จังหวัดภูเก็ตมีแผนจัดตั้ง เดือนสิงหาคม 2560 // จังหวัดพังงายังไม่ดำเนินการ

และได้รวบรวมคณะกรรมการส่ง ไปทางสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์. เพื่อ เตรียมเสนอ บอร์ดชาติ ถึงความเป็นไปได้s__12616105 s__12616106

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *