สรุปการถอดบทเรียน Cluster วัยรุ่น 22/7/60 ณ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

สรุปการถอดบทเรียน Cluster วัยรุ่น 22/7/60 ณ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 

s__42622997 s__42622998 s__42622999 s__42623000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปการถอดบทเรียน Cluster วัยรุ่น 22/7/60 ณ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
เริ่มต้นการพบปะสนทนาพูดคุยทั่วๆไปกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเครือข่ายอำเภอถลาง บอกวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในสิ่งดีๆของอำเภอเพื่อสรุปสื่อสารเป็น Medea เผยแพร่สู่ Social ในรูปสารคดี BEV
จัดเวทีวงเสวนา ประเด็น : “การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่นและการดำเนินงานป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น”ผู้ร่วมเสาวนาประกอบด้วย
1. นพ.อานนท์ แก้วบำรุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลถลาง
2. นายสมบัติ บุรีรักษ์ สาธารณสุขอำเภอถลาง
3. นางจิตรา โรมินทร์ รก. ผอ รพ สต ศรีสุนทร
4. นายการันต์ โกมุทผล ผอ รพ สตบ้านหม่าหนิก
5. นายสถาพร วาจาสัตย์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอถลาง
6. คุณขวัญตา บุรีรักษ์ ผู้รับผิดชอบงานระดับสาธารณสุขอำเภอ
7. คุณกอบกุล เกิดโชค พยาบาลวิชาชีพ งานเวชปฏิบัติโรงพยาบาลถลาง
การดูแลสุขภาพวัยรุ่นเริ่มจากปัญหาวัยรุ่น ยาเสพติด วัยรุ่นท้องในชุมชน จึงได้นำประเด็นปัญหามาพูดคุยกันผ่านคณะกรรมการ DHS และคิดร่วมกันส่วนไหนใครที่บ้างที่เกี่ยวข้อง จึงขวนคิดชวนคุย ชวนหาแหล่งทุนในการดำเนินกิจกรรม เป็นชุมชนต้นแบบ มีแกนนำวัยรุ่นจัดตั้งกลุ่ม To Be Number one จนได้รับรางวัลระดับเพชร ต่อเนื่องติดต่อกันมา การดำเนินงานจะเริ่มเตรียมความพร้อมเด็กตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วมสร้างกิจกรรมในโรงเรียนสอนการใช้ทักษะความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา

และขยายผลอบรมครูในพื้นที่รับผิดชอบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านได้ คัดเลือกเด็กพฤติกรรมดีนำสู่สมาชิก To Be Number one เพื่อดำเนินการในกิจการชมรมอย่างต่อเนื่อง มีระบบการเฝ้าระวังในโรงเรียน มีระบบการช่วยเหลือผ่านออนไลน์เชื่อมต่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลให้การดูแลรักษาและมีระบบส่งต่อ บ้านพักเด็กและครอบครัว ระบบส่งต่อโรงพยาบาลวชิระ
กระบวนการ “การดำเนินงานทำด้วยใจรักไม่ต้องมีการกำหนดกฏเกณฑ์โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย วิเคราะห์ผลคืนข้อมูลสู่ชุมชน”
วงเสวนาวัยรุ่น แกนนำเยาวชน To Be Number one ประกอบด้วย
1. นางสาวรัชนีกร ฉิมทับ กรรมการ
2. นางสาวณัฐา ตันติพิศาลพงศ์ เลขานุการ
3. นายนิวัฒน์ รวมชัยภูมิ ที่ปรึกษาชมรม
4. นายปรเมศวร์ แสงอาทิตย์ ประธานชมรมชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน
กิจกรรมที่ทำมีความต่อเนื่อง ทุกคนรักทำด้วยจิตอาสา รู้จักคำว่าให้มากกว่าคำว่ารับ ช่วยเหลือเกื้อกูลเหมือนครอบครัวเดียวกัน ภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลและดีใจที่มีคนมาเยี่ยมเยียน
“รุ่นพี่รุ่นน้อง เราทำได้ ครอบครัวเดียวกัน สร้างสรรค์สังคม”
วงเสวนา อสม ประกอบด้วย
1. นางนิตยา สันตเตโช
2. นางณิชรัตน์ ตันติวิทยาพันธ์
3. นายพนัชกร ต้นวงค์

4. นางขนิษฐา ชัยพงศ์
5. นางวิภาดา อำนวยผล
6. นางวิลัย มุลิกบุตร
7. นางประนอม ตันกอบโกย
“พัฒนาความรู้ มีจิตสาธารณะ ลงมือทำ ด้วยความสุข”

วงเสวนาภาครัฐ ทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย
1. นพ จิรพันธ์ เต้พันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจัหวัดภูเก็ต
2. นางผกามาศ โรยทอง
3. นางอรชร อัฐทวีลา
“ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สร้างแกนนำพัฒนาต่อยอด พัฒนาระบบแก้ปัญหา และระบบรับส่งต่อ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
วงเสวนาเครือข่ายภาคท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศบาลศรีสุนทร
2. นายกิตติศักดิ์ โสดรักษา กำนันตำบลศรีสุนทร
3. นายสมพร อ่อนทองอิน ปลัดอำเภอถลาง
ปัญหายาเสพติด และท้องก่อนวัยอันควร สร้างแกนนำ มีการประชุมทำประชาคม โดยใช้กลุ่มแกนนำ To Be Number oneเป็นศูนย์กลาง สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และขยายต่อยอดในโรงเรียนขยายโอกาส

น้นให้เกิด สุ จิ ปุ ลิ ให้เกิดในเด็ก ครอบครัวสังคม ชุมชน
เครดิต
ชวนพิศ สุทิน
Cluster วัยรุ่น
24/7/60

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *