ประเมิน YFHS รพ. ร่อนพิบูลย์. & เครือข่ายการดูแลสุขภาพวัยรุ่น อำเภอร่อนพิบูลย์ รพ.ร่อนพิบูลย์ วันที่ 19 มิ.ย.60

ประเมิน YFHS รพ. ร่อนพิบูลย์. & เครือข่ายการดูแลสุขภาพวัยรุ่น อำเภอร่อนพิบูลย์  รพ.ร่อนพิบูลย์  วันที่ 19 มิ.ย.60

s__42278963

s__42278964

 

 

 

 

 

 

 

 

s__42278961

s__42278966

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 // ประเมิน YFHS รพ. ร่อนพิบูลย์. & เครือข่ายการดูแลสุขภาพวัยรุ่น อำเภอร่อนพิบูลย์

รพ.ร่อนพิบูลย์ เป็น รพช. ขนาด 30 เตียง แบ่งการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 57 หมู่บ้าน 3 เทศบาลตำบล 5 อบต. ประชากร 80,931 คน เป็นวัยรุ่น และเยาวชน ร้อยละ 20.7 มี รพ.สต. 10 แห่ง
@ อัตราคลอดมารดาอายุ 15-19 ปี ต่อ 1,000 ประชากร ปี 2557-2560 ดังนี้ 28.77 , 26.18 , 29.87 และ 22.71 ตามลำดับ
@ ร้อยละของอัตรามารดาวัยรุ่น อายุ 15-19 ตั้งครรภ์ซ้ำ ปี 2557-2560 ร้อยละ 9.17 , 18.66 , 28.73 และ 15.09 ตามลำดับ
@ ร้อยละของมารดา วัยรุ่น หลังคลอดที่ได้รับการคุมกำเนิดกึ่งถาวร ปี 2558-2560 ร้อยละ 13.15 , 100, 100 ที่มาคลอด รพ. ร่อนพิบูลย์
// ปัญหาวัยรุ่น ด้านสาธารณสุข
1.มีเพศสัมพันธุ์ก่อนวัย
2.ตั้งครรภ์ในมารดาวัยรุ่น
3.ติดสารเสพติด
4.โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
5. ทะเลาะวิวาท // ก้าวร้าว // หนีเรียน
6. ติดเกมส์
=> เมื่อพิจารณารายตำบลที่มีจำนวนวัยรุ่นคลอดมากที่สุด 3 อันดับ คือ ต. ร่อนพิบูลย์ ต. หินตก และ ต. ควนพัง

ผู้เข้าร่วมประเมิน เจ้าหน้าที่ รพ. ร่อนพิบูลย์ นำโดยนายแพทย์ เฉลียว // สสอ. รพ.สต. 7 แห่ง // ผู้อนวยการสถานศึกษา มัธยม , อาชีวะ นักเรียนแกนนำ //

ตัวแทน สภ. ร่อนพิบูลย์ // อสม. 7 คน // อบต. ร่อนพิบูลย์ , ทต. เขาชุมทอง , อบต. หินตก

ในการดำเนินของอำเภอร่อนพิบูลย์ มีเครือข่ายดูแลวัยรุ่น
อบต. เทศบาลตำบล // สนับสนุนงบประมาณ และบรรจุแผน การดูแลวัยรุ่น อย่างต่อเนื่อง เน้นการดูแลเด็กทั้งในและนอกระบบ มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน สนับสนุน ให้คิด และ สร้างกิจกรรมโดยผ่าน กระบวนการคิด เสริมสร้างทักษะ ชีวิต ความเสี่ยงเรื่องเพศ สารเสพติด // ในอำเภอร่อนพิบูลย์ เด็กเสพน้ำกระท่อมมาก / สันทนาการ / กิจกรรมจิตอาสา โดยการสนับสนุนองค์ความรู้จาก รพ. ร่อนพิบูลย์ และ รพ.สต. // สนับสนุนงบประมาณ จากกองทุน สปสช. และงบประมาณอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

สถานบริการสาธารณสุข =>> มีการจัดบริการ คลินิกให้วัยรุ่น // ผู้ปกครอง ได้เข้าถึงได้สะดวก // ง่ายและเน้นความลับ ในหลากหลายช่องทาง รพ. สต. ทุกแห่ง มีระบบบริการวัยรุ่น แต่อาจจะไม่ได้จัดตั้งคลินิก แต่ มีระบบให้เด็กเข้าถึง มีระบบการส่งต่อ ที่ชัด และเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก รพ. มีการประชาสัมพันธ์. คือ จุดที่วัยรุ่นเข้ามาก คือร้านเสริมสวย ร้านเกมส์ นำเอกสาร ไปจัดตั้งไว้ แนะนำช่องทางการเช้าถึง พบว่ามีวัยรุ่นให้ความสนใจ เน้นกิจกรรมเชิงรุก คือ การสร้างกิจกรรม UP TO ME , การสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว ผู้ปกครอง // อสม. ร่วมดำเนินการกับเครือข่าย เช่น โรงเรียน // อปท. // ชุมชน และ อสม. งานสุขภาพจิต เน้นการเชิงรุก EQ , IQ

สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวะ มีการจัดระบบการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน

ทักษะชีวิต ระบบการคัดกรอง ระบบการช่วยเหลือนักเรียน และในโรงเรียนมัธยม ก็มีกิจกรรมเช่นกัน ในภาพรวม เมื่อคัดกรอง จะมีกลุ่มเสี่ยง ประมาณ ร้อยละ 20 ก็ได้มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต มีระบบการเยี่ยมบ้าน มีครูที่ปรึกษา. มีแกนนำนักเรียน. มุมเพื่อนใจวัยรุ่น ให้คำปรึกษาใน โรงเรียน ร่อนพิบูลย์วิทยา

ครอบครัว // ชุมชน // อสม . ร่วมกันสร้างกิจกรรมเชิงรุก ร่วมกับ รพ. // รพ. สต. // อปท. มีความคิดเห็นว่าสถาบันครอบครัว มีความอ่อนแอ ลง ปัญหาต่างๆ เลย มากขึ้น เกี่ยวกับวัยรุ่นและเยาวชน // มีแกนนำ กลุ่ม ชายรักชาย ที่เปิดตัว สร้างกิจกรรมให้กับกลุ่มเหล่านี้ ที่ครบวงจร ในพื้นที่อำเภอร่อนพิบูลย์

โอกาสพัฒนาของ รพ. จากที่พบปัญหาค่อนข้างท้าทาย กับการตั้งครรภ์ ของเด็กอายุ 14 ปี นักเรียน กศน. คิดว่า แผนจะต้องเข้าไปทำกิจกรรมกับ กศน. ให้เข้มข้นมากขึ้น

ผลการประมิน รพ. ร่อนพิบูลย์. ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน YFHS & อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์

ผู้ประเมิน ตัวแทน สสจ. นางเสาวลักษณ์ ดวงสุวรรณ // นายธีรกานต์ เสถียร รพ. ทุ่งสง // ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 11 // สคร. ที่ 11 // ศูนย์อนามัยที่ 11 นางมยุรี บุญวรรณ นางสาวปรียานุช มณีโชติ นางสาวกนกวรรณ คุระพูลย์ และ นางสายใจ โฆษิตกุลพร

ในภาพรวม เขตสุขภาพที่ 11 รพ. ผ่าน YFHS จำนวน 52 รพ. คิดเป็นร้อยละ 68
ผ่านอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ จำนวน 52 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 70

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *