ประเมินการให้บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และ เครือข่ายการดูแลวัยรุ่นอำเภอเชียรใหญ่ วันที่ 16 มิ.ย.60

ประเมินการให้บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และ เครือข่ายการดูแลวัยรุ่นอำเภอเชียรใหญ่ วันที่ 16 มิ.ย.60

 

s__42213428 s__42213429 s__42213430 s__42213431 s__42213432 s__42213433 s__42213434

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ 16 มิถุนายน 2560 ประเมินการให้บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และ เครือข่ายการดูแลวัยรุ่น ณ ห้องประชุม รพ. เชียรใหญ่ // มีนาอำเภอเป็นประธานในการเปิดการดำเนินการ

เครือข่าย// ทั้งอำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ =>> นายอำเภอเชียรใหญ่ // ปลัดอำเภอ// ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ และ คุณครูผู้ดูแลระบบ // ครู แนะแนว โรงเรียนเฉิมพระเกียรติศรีนครินทร์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และแกนนำ YC // ครูโรงเรียนบ้านบางพระ // อบต. เขาพระบาท // ตัวแทน ทต. เชียรใหญ่ // นายก อบต. นักพัฒนาชุมชุน อบต. แม่เจ้าอยู่หัว และ ประธานสภาเด็กและเยาวชน // สสอ. เชียรใหญ่ // รพ. สต. ทั้ง 13 แห่ง // อสม. // ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียรใหญ่ และทีม

อำเภอเชียรใหญ่มี 10 ตำบล 97 หมู่บ้าน แบ่งการปกครองเป็น 2 เทศบาลตำบล 8 อบต. มีโรงพยาบาลเชียรใหญ่ ขนาด 30 เตียง 13 รพ. สต. ประชากรทั้งหมด 40.955 คน กลุ่มอายุ 10-19 ปี ( วัยรุ่น ) 5,146 คน คิดเป็นร้อยละ 12.57 // มีโรงเรียน 40 โรงเรียน

ปัญหาพฤติกรรมของวัยรุ่นในอำเภอ
1.การตั้งครรภ์ไม่พร้อม // ในวัยรุ่น
2.การมีเพศสัมพันธุ์ครั้งแรกเร็วขึ้น
3.การมีเพศสัมพันธุ์โดยไม่ป้องกัน
4.โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ // ติดเชื้อ HIV
5.บุหรี่ // สุรา // สารเสพติด
6.ปัญหาด้านอารมณ์ // พฤติกรรม

ข้อมูลการคลอด =>> อัตราการคลอดมีชีพมารดาอายุ 15-19 ปี ต่อ 1,000 ปี 2557-2560 อัตรา 1.17 , 16.54 , 19.30 และ 9.61 // มีแนวโน้มสูงขึ้น หากไม่มีระบบการดูแล ( ภาพอำเภอ )
ตำบลที่มีอัตราคลอด ค่อนข้างสูง คือ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ปี 2557-2560 อัตราต่อ 1,000 ดังนี้ 5.98 , 11.28 , 11.32 และ 26.32 มีแนวโน้มสูงขึ้น และ ตำบลเสือหึง , ตำบลการะเกด และอัตราการคลอดซ้ำก็เช่นกัน
และได้มีการนำร่อง สร้างกิจกรรม เกี่ยวกับการลดพฤติกรรมเสี่ยง โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ครอบครัว ชุมชน ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะไม่เกินเกณฑ์ แต่ แนวโน้มสูงขึ้น และในพื้นที่เหล่านี้มีโรงเรียนมัธยม และ ขยายโอกาส

อัตราการใช้ถุงยางอนามัยของกลุ่มนักเรียน มัธยมปีที่ 5 อัตราร้อยละ 5-45 ในโรงเรียนมัธยม 5 แห่ง
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ // ดื่มแอลกอฮอล์ มีอัตราค่อนข้างสูงที่ ตำบลเสือหึง // แม่เจ้าอยู่หัว และ บ้านกลาง

มีบรรยากาศ ที่ดี มีตัวแทนมานำเสนอการดำเนิน ให้ได้เห็นภาพการดำเนินงานทั้ง เชิงรับและเชิงรุก // เป็นการจัดการสุขภาพที่มีระบบการเฝ้าระวัง คัดกรอง // ส่งเสริมกิจกรรม // ให้การดูแลกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ

ตัวอย่างเช่น =>> สสอ. เชียรใหญ่ มีการดำเนินงาน การจัดตั้งคณะกรรมการ // ประชุมจัดทำแผน โดยมีข้อมูลสนับสนุนทั้งอำเภอ // ดำเนินการ และพบว่าในตำบลที่มีความเสี่ยง ได้มีการจัตั้งคลินิกวัยรุ่น
จำนวน 3 แห่ง และเชื่อมโยงการทำงานกับเครือข่าย คือ อบต. //โรงเรียน // ชุมชนครอบครัว
_รพ.สต. บ้านคชธรรมราช ตำบลเสือหึง
_รพ. สต. บ้านบ่อล้อ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
_รพ.สต. บ้านช่องขาด ตำบลไสหมาก

อบต. แม่เจ้าอยู่หัว ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว เป็นอบต. ที่มีความเข้มแข็ง นำโดย นักพัฒนาชุมชน ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัว ดำเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน สร้างกิจกรรม ที่เกิดจาก การวางแผนของวัยรุ่นและเยาวชน ทำกิจกรรม พื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง การเป็นผู้ให้ // การเป็นจิตอาสา // การดูแลเกี่ยวกับขยะในชุมชน

ตัวแทนคุณครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ เป็นครูแนะแนว

ได้จัดการเรียนการสอน แทรกในทุกสาระวิชา มีระบบการคัดกรอง // ทำกิจกรรม // สร้างแกนนำ YC ในโรงเรียน // ระบบการช่วยเหลือติดตามนักเรียน ส่งผลให้ความเสี่ยงต่างๆ ลดน้อยลง

โรงพยาบาลเชียรใหญ่ // จัดตั้งคลินิก และ ระบบการดูแลคัดกรอง // ให้การดูแลรักษา การส่งต่อ และติดตาม มีช่องทางเข้าถึงหลากหลายช่องทาง // เป็นความลับ และต้องชื่นชม ในการนำข้อมูลมาใช้ โดยการวิเคราะห์ ให้เห็นถึง การจัดลำดับความสำคัญ ในการพัฒนา

ขอขอบคุณ ท่านนายอำเภอ // สถานศึกษา // สสอ// รพ. สต. // อสม.// ผู้อำนวยการ รพ. และ บุคลากร ทุกท่าน ที่ให้ ทำให้เกิดระบบการเข้าถึงบริการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอบคุณ คุณ เสาวลักษณ์ ดวงสุวรรณ ผู้รับผิดชอบงาน วัยรุ่น สสจ. นครศรีฯ // ขอบคุณ สคร. 11 // ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 สุราษฎร์ธานี // ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ( นางมยุรี บุญวรรณ นางสาวปรียานุช มณีโชติ นางกนกววรณ คุระพูล และ นางสายใจ โฆษิตกุลพร

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน YFHS
อำเภอเชียรใหญ่ // อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ผ่านอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์

เครดิตร: นางมยุรี บุญวรรณ
นางสาวปรียานุช มณีโชติ
นางกนกววรณ คุระพูล และ
นางสายใจ โฆษิตกุลพร

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *