ประเมินรับรองมาตรฐาน YFHS & อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ รพ. สิชล / เครือข่าย วันที่ 9 มิ.ย.60

ประเมินรับรองมาตรฐาน YFHS & อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ รพ. สิชล / เครือข่าย วันที่ 9 มิ.ย.60

 

s__41664569 s__41664570 s__41664571 s__41664572

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2560
ประเมินรับรองมาตรฐาน YFHS & อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ รพ. สิชล / เครือข่าย
ณ ห้องประชุม รพ. สิชล ผู้เข้าร่วมประเมิน ประมาณ 60 คน
นายอำเภอสิชล เป็นประธานในการ เปิดการประเมินมาตรฐาน ในฐานะ ประธานคณะกรรมการ การดำเนินงานอนามัยการเจริญพันธุ์ อำเภอสิชล
ผู้นำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวม ทั้งหมด นายแพทย์เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ รองผู้อำนวยการ
เครือข่าย เข้าร่วม ประเมิน และแลกเปลี่ยน
_ผู้รับผิดชอบงาน วัยรุ่น ประกอบด้วยประธาน PCT สูตินรีเวช ( สูติแพทย์ ) และทีมสหสาขาวิชาชีพ งานจิตเวช ฝ่ายการพยาบาล เวชกรรมสังคม
_สสอ. และ รพ. สต. 13 แห่ง
_ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูอนามัยโรงเรียน ครูแนะแนว นักเรียนแกนนำ มัธยมต้น และมัธยมปลาย โรงเรียนฉลองรัฐราชประชาอุทิศ , โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา , ครู กศน ตำบลต่างๆ
_ประธาน อสม. อำเภอสิชล , อสม. ดีเด่น ตำบลฉลอง และ ทีม อสม. รพ. สต. ต่างๆ
_อบต.ฉลอง / เทศบาลตำบลทุ่งใส

=>> รพ. สิชลเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก F1 จำนวน 260 เตียง
=>> วิสัยทัศน์ : คลินิกบริการสุขภาพ ได้มาตรฐานสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย คนทำงานวัยรุ่นมีความสุข
=>> พันธกิจ
1.ให้บริการคลินิกวัยรุ่นอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพโดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
2.บริหารจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด
3.พัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์สมรรถนะและทำงานอย่างมีความสุข

บุคลากรในคลินิก ประกอบด้วยจิตแพทย์ 1 คน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการสาขาจิตเวช 4 คน // นักจิตวิทยา 1 คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ อีก 1 คน
อำเภอสิชล ประกอบด้วยประชากรทั้งหมด 86,365 คน // แบ่งเป็น 9 ตำบล // มี อบต.8 แห่ง เทศบาลตำบล 2 แห่ง // รพ. สต. 13 แห่ง // โรงเรียนประถมศึกษา 44 แห่ง // โรงเรียนขยายโอกาส 7 แห่ง // โรงเรียนมัธยมศึกษา 5 แห่ง
อปท. ที่มีการสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินงานวัยรุ่น จำนวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90

ปัญหาของวัยรุ่นในพื้นที่ =>>
1. ยาเสพติด
2.ท้องไม่พร้อม
3.โรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์
4.ถูกกระทำรุนแรงทางเพศ // ทางร่างกาย
5.ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น

=>> โรงพยาบาลจัดให้บริการสุขภาพวัยรุ่น ทุกวัน

ร่วมมือกับเครือข่ายภายในและภายนอกโรงพยาบาล
=>> ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
@ อัตราการคลอดในมารดาวัยรุ่น 15-19 ปี ( ไม่เกินอัตรา 42:1,000 ) ปี 2558-2560 ดังนี้ 57.5 , 40.7 , และ 30.7 มีแนวโน้มลดลง
@ อัตราการตั้งครรภ์ซ้ำ ( ไม่เกินร้อยละ 10 ) ปี 2558-2560 อัตรา 18.29, 28.87 และ 16.83 ยังสูงเกินเกณฑ์ ข้องสังเกตุ จะมีมารดาวัยรุ่นย้ายถิ่นเข้ามาคลอด ( การตั้งครรภ์ซ้ำ )
@ ตำบลที่มีอัตราคลอดมารดาวัยรุ่นสูง คือ ตำบลสิชล ทุ่งใส และทุ่งปรัง จะเป็นชุมชนเมือง และเช่นเดียวกับอัตราการตั้งครรภ์ซ้ำ ตำบลฉลองอัตราคลอดมารดาวัยรุ่น เป็น 0
@ มารดาวัยรุ่นได้รับการคุมกำเนิดกึ่งถาวร ปี 2558-2560 ร้อยละ 10 , 50 และ 65 มีแนวโน้มคลอบคลุมขึ้น
@ ร้อยละของโรงเรียนมัธยมมีหลักสูตรการสอนเพศศึกษา // พฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียน ปี 2558 _ 2560 ร้อยละ 53.5 , 75 และ 85
@ อัตราการใช้ถุงยางของวัยรุ่นและเยาวชน เมื่อมีเพศสัมพันธู์ครั้งล่าสุด ปี 2558-2560 ร้อยละ 67 , 67 และ 59 ปี 2560 อัตราต่ำลงเพราะยังไม่มีการสำรวจข้อมูล
@ ร้อยละของวัยรุ่นแท้ง ปี 2558-2560 ทั้ง 3 ปี ไม่เกินร้อยละ 1

ดำเนินงานการดูแลสุขภาพวัยรุ่น นำร่องที่ตำบลฉลอง มาตั้งแต่ปี 2551 มีโรงเรียนฉลองรัฐประชาอุทิศ ( มัธยม ) ร่วมดำเนินการมาตลอด ส่งผลกระทบให้อัตราคลอดในมารดาวัยรุ่นตำบลฉลองลดลง เป็น 0 มา 4 ปี

ผู้อำนวยการ ใช้หลัก การลดช่องว่างระหว่างครูกับนักเรียนให้น้อยที่สุด // มี อสม. เป็นผู้สื่อสาร ข้อมูล ในชุมชน เมื่อเด็กเริ่มเกิดภาวะเสี่ยง โดยร่วมมือกับผู้ปกครอง ครูประจำชั้น ให้การดูแลช่วยเหลือ และระบบการส่งต่ถึง สถานบริการเป็นลำดับ
ทัศคติของครูเป็นสิ่งสำคัญ ในการดูแล // อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น ผู้ถ่ายทอดทักษะต่างๆ ในการดูแลสุขภาพวัยรุ่น เป็นวิทยากรกระบวนการ ได้ // ชุมชนมีข้อตกลงในการดูแลลูกหลาน ( รพ. สต.บ้านท่าควาย // รพ.สต. ในดอน

ภาพรวมการดำเนินงาน สถานบริการสาธารณสุข มีระบบการดูแลวัยรุ่น ทีครอบคลุม ทุกมิติ กาย จิต สังคม มีระบบการเชื่อมโยงงานทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล มีระบบการส่งต่อ ยุติการตั้งครรภ์ ไป รพ. ทุ่งสง และเน้นการทำงานเชิงรุก และเชิงรับ และกำลังขยายและพัฒนากลุ่ม YC ในทุกโรงเรียน

สถานศึกษา เป้าหมายจัดการเรียนการสอน เพศศึกษา อย่างต่อเนื่องและมีความครอบคลุมถึงเป้าหมายร้อยละ 85 ในปี 2560 คุณครู มีระบบการช่วยเหลือนักเรียน ระบบการส่งต่อ สู่สถานบริการ และชุมชน

อปท. มีการสนับสนุนงบประมาณ ในการดูแลสุขภาพวัยรุ่น

ครอบครัว // ชุมชน มี อสม. ที่ดำเนินโครงการหลากหลาย เช่น ครอบครัวอบอุ่น การสื่อสารเชิงบวกภายในครอบครัว และ อสม. ที่มีทัศคติที่ดี เด็กยอมรับ ณ บ้าน อสม. มีแผน จัดเป็น แหล่งสนับสนุน ถุงยางอนามัยเพื่อการเข้าถึงได้สะดวก และ การพูดคุยแนะนำ ใช้ social line gr. ในระบบการสื่อสาร

พบว่าโรงพยาบาลสิชล มีระบบการดำเนินงานที่เป็นระบบ มีความเชื่อมโยง ทราบความต้องการ และ ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการโดย การสร้างปัจจัยเอื้อ ที่เป็นตัวบุคคล สิ่งของ สถานที่
และยังมีกลุ่มเปราะบาง เช่น MSM // LGBT =>> Transgender ที่สามารถเจาะกลุ่มนี้ได้ มากขึ้น

ผลการประเมิน ผ่านมาตรฐาน คลินิก YFHS & อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์

ผู้ประเมิน จากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย // สสจ. นครศรีฯ // สคร.11 // นายธีรกานต์ เสถียร รพ. ทุ่งสง และ ศูนย์อนามัยที่ 11 นางมยุรี บุญวรรณ นางสาวปรียานุช มณีโชติ และ นางสายใจ โฆษิตกุลพร

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *