การประเมินมาตรฐานเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลทุ่งสงอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่7มิ.ย.2560

การประเมินมาตรฐานเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลทุ่งสงอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่7มิ.ย.2560

s__41320461

s__41353400

 

 

 

 

 

 

 

 

s__41353399

s__41320460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินมาตรฐานเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลทุ่งสงอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่7มิ.ย.2560 โดยศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ณ ห้องประชุมจรัส จันทร์ตระกูล โรงพยาบาลทุ่งสง
ซึ่งได้รับพิจารณาอนุมัติแผนงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นโรงพยาบาลทุ่งสงภายใต้งบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลทุ่งสงในการดำเนินงานมีแพทย์เป็นประธานกรรมการงานนายแพทย์ธานินทร์ วรานันตกุล รองผู้อำนวยการประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นโรงพยาบาลทุ่งสงและมีคณะแพทย์เป็นที่ปรึกษาให้การดำเนินงาน และเป็นที่ปรึกษาโดยมีภาคเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนตัวแทนโรงพยาบาลหน่วยบริการวัยรุ่นและเยาวชนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน
โดยมีผู้รับผิดชอบคือนักวิชาการสาธารณสุขนายธีระการต์ เสถียร และพยาบาลวิชาชีพนางอัญมณี เพียรแก้ว เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
โดยผลโท รศ.นพ.วิโรจน์ อารีย์กุล และคณะ จากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 11 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 11 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาคเช้า นายแพทย์ธานินทร์ วรานันตกุล
*เสนอแผนและนโยบายบริการสุภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาชน ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
*ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการสอนเรื่องเพศศึกษาและทักษะชีวิตในกลุ่มเป้าหมาย
*จัดบริการให้คำปรึกษาและให้ความรู้ที่รอบด้านทุกมิติ
*ประสานงานภาคีเขื่อข่ายในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน

ช่วงบ่าย เดินเยี่ยมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ห้องคลอด ANC สูตินารีเวช กลุ่มงานจิตเวช เป็นต้น

พลโท รศ.นพ.วิโรจน์ อารีย์กุล กล่าวสรุปพร้อมทั้งชื่นชมการร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารและภาคีเครือข่าย อำเภอทุ่งสง และให้แนวคิดเพิ่มเติมเพื่อนำไปปรับปรุง เพื่อประโยชน์สูงสุดของเยาวชน ต่อไป
เครดิตร : มยุรี บุญวรรณ
สายใจ โฆษิตกุลพร
ปรียานุช มณีโชติ
กนกวรรณ คุระพูล สรุป ,ทำVTR

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *