ประเมินรับรองมาตรฐานคลินิกวัยรุ่น ( YFHS ) โรงพยาบาลกะเปอร์. จังหวัดระนอง โดยทีม Cluster วัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11 ณ ห้องประชุม รพ. กะเปอร์ วันที่ 9พ.ค.60

ประเมินรับรองมาตรฐานคลินิกวัยรุ่น ( YFHS ) โรงพยาบาลกะเปอร์. จังหวัดระนอง โดยทีม Cluster วัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11 ณ ห้องประชุม รพ. กะเปอร์ วันที่ 9พ.ค.60

 

s__41173129

 

 

 

 

 

s__41173130

 

 

 

 

s__41173132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 9 พค.60 ประเมินรับรองมาตรฐานคลินิกวัยรุ่น ( YFHS ) โรงพยาบาลกะเปอร์. จังหวัดระนอง โดยทีม Cluster วัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11 ณ ห้องประชุม รพ. กะเปอร์

ประธานการรับการประเมิน ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอ กะเปอร์
ผู้อำนวยการ รพ. และ เจ้าหน้าที่ ทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง รพ.สต.
อบต. กะเปอร์ ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน & ชมรม To be number one
ครู โรงเรียนบ้านนา , บางเบน , โรงเรียนสอนศาสนาพัฒนศาสตร์
ผู้นำชุมชน กำนัน , อสม. ประมาณ 25 คน และ หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ , ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น สสจ. ระนอง

จากสภาพปัญหาชุมชนได้ร่วมกันวิเคราะห์ ภาพรวมทั้งอำเภอ พบว่า อำเภอกะเปอร์มีอัตราคลอดในมารดาวัยรุ่นมากที่สุดในจังหวัดระนอง

บริบทของอำเภอกะเปอร์ ประกอบด้วยศาสนาอิสลาม ร้อยละ 27 นอกนั้น ศาสนาพุทธ อาชีพทำสวน ประมง ค้าขาย

ปัญหาที่พบบ่อยคือ ยาเสพติด และ ทีมได้มาวิเคราะห์ความรุนแรงของปัญหาในวัยรุ่นและเยาวชน ดังนี้ ( ปัญหาสาธารณสุข )
1. มีเพศสัมพันธุ์ก่อนวัย
2.ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
3.ติดสารเสพติด
4. เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง
5.เครียด / ฆ่าตัวตาย

6.โรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์
7.พฤติกรรมเกเร / ก้าวร้าว
8. เด็กฟันผุ
9.อ้วน

อัตราการคลอดในมารดา 10-14 ปี : 1,000 ประชากร ปี 2557-2560 ดังนี้ อัตรา 0 , 1.36 , 1.34 , และ 0 ตามลำดับ
อัตราการคลอดมารดาอายุ 15-19 ปี : 1,000 ประชากร ปี 2557-2560 ดังนี้ อัตรา 40.64 , 46.91 , 34.60 และ 14.35 ตามลำดับ ( ภาพรวมจังหวัด 41 :1,000 )
ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาอายุ 15-19 ปี ปี 2557-2560 ดังนี้ อัตรา 18.18 , 9.75 , 10 และ 16.66 ตามลำดับ

จากสถานการณ์ดังกล่าว

ทุกเครือข่ายได้มีการดำเนินงาน เป้าหมายคือวัยรุ่นและเยาวชน ตั้งแต่ปี 2556 ไไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา ท้องถิ่น พมจ. NGO , ผู้นำชุมชน และ สาธารณสุข แต่ไม่ได้มีการสื่อสารต่อกัน ในการที่จะจัดการวัยรุ่น เพื่อให้มีการดูแลเชิงระบบ

ใน 2 ปีที่ผ่านมา ได้มีเวทีพูดคุยโดย สาธารณสุขเป็นตัวเชื่อมประสาน ในทุกเครือข่าย และจุดเด่น ในอำเภอกะเปอร์ เครือข่ายมีความเข้มแข็ง ทราบข้อมูลปัญหา มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนครอบคลุมทุกตำบล งบประมาณ เต็มที่ จากเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง งานเชิงรุกของแต่ละองค์กร นี้มากมาย

โรงเรียนมีการสอนเพศวิถีศึกษารอบด้าน มีระบบการช่วยเหลือนักเรียน มีสภาเด็กในโรงเรียน กะเปอร์วิทยา คุณครูหลายโรงเรียนมีทัศคติที่ดี ต่อ เรื่องนี้ เด็กมีความไว้วางใจ มีระบบการเชื่อมโยงไปเครือข่าย เช่น เมื่อมีปัญหาด้านต่างๆ ผู้นำชุมชน ต้องรับทราบ และ มาร่วมกันแก้ไขปัญหา หลายปัญหามีความสำเร็จ

อปท. พมจ. มีการสนับสนุนงบประมาณ และ ช่วยเหลือทางด้านองค์ความรู้. ในการเสริมสร้างทักษะให้เด็กและครอบครัว เช่น โครงการ Up to me ในโรงเรียน โครงการครอบครัวอบอุ่น

อสม. เป็นผู้ประสานที่ดี เริ่มตั้งแต่ครอบครัวตนเองและขยายไปสู่ในชุมชน มีแนวคิดว่าเด็กต้องเข้าถึง เครื่องป้องกัน เช่น Condom ได้ง่าย เมื่อมีเพศสัมพันธุ์

ภาพรวมในการดำเนินงานในภาพรวมของอำเภอ รพ. กะเปอร์ มีการวิเคราะห์ ข้อมูล และมีระบบการสื่อสาร ระบบการเข้าถึง และส่งต่อสู่ ภาคส่วนต่างๆ ได้ดี

บุคลากรมีทัศคติที่ดีมากๆ รวมทั้งผู้บริหารระดับ รพ. และอำเภอ

ผลการประเมิน ผ่าน มาตรฐาน YFHS

ในภาพรวมของจังหวัด ผ่านมาตรฐาน YFHS & อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ร้อยละ 100
และเป็นจังหวัดแรกที่ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด เพื่อการจัดทำแผนรองรับในแต่ละ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประเมิน นางสาวปรียานุช มณีโชติ , นางมยุรี บุญวรรณ และ นางสายใจ โฆษิตกุลพร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *