การพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS & อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ระดับเขตและจังหวัด วันที่ 22-24 มีนาคม 2560

การพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS & อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ระดับเขตและจังหวัด วันที่ 22-24 มีนาคม 2560

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
s__9937562 s__9937555 s__9937557s__36937914 s__36937915

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่
ผู้จัดการประชุม สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
ผู้เข้าร่วมประชุม ศูนย์อนามัย ศูนย์สุขภาพจิต สคร. 1 , 3 , 4 และ 11 จำนวน 80 คน
เขตสุขภาพที่ 11 จำนวน 17 คน ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานกลุ่มวัยรุ่น สสจ. ตัวแทนโรงพยาบาลทุ่งสง รพ.กาญจนดิษฐ์ รพ.เกาะสมุย รพ.ถลาง รพ. กะปง รพ.กระบุรี และศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 รวม 17 คน ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม สคร.11

รูปแบบการประชุม บรรยายวิชาการ work shop ฝึกประเมินเชิงคุณภาพ การเชื่องโยงด้านกระบวนการและผลลัพธ์ ผล ทุกคนพึงพอใจในรูปแบบ ที่ชัด และเป็นการบูรณาการงานของกรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค และอยากจะให้เกิดเวทีขึ้นในระดับเขตบ้าง มีประโยชน์ ในหลากหลายประเด็น ความชัดเจนในการพัฒนา การประเมิน กระบวนการ และผลลัพธ์ และที่สำคัญการบูรณาการงาน ในโรงพยาบาล ในพื้นที่ ระดับ สสจ. เอง

และเมื่อร่วมกันคิดถึงสิ่งที่ควรพัฒนาในเขตสุขภาพที่ 11
1. ผู้รับผิดชอบงานเปลี่ยนบ่อย / ผู้รับผิดชอบงานไม่ผ่านการอบรม
2. การบูรณาการงานแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องในระดับ รพ. สสอ. สสจ. มีน้อย
3. ไม่เข้าใจเนื้อหามาตรฐาน YFHS & RHD สื่อมีน้อยที่จะสนับสนุนถึงพื้นที่
4. ผู้บริหารบางแห่งให้ความสำคัญน้อย ( ผอ.รพ. , นพ.สสจ. )
5. ขาดงบประมาณขับเคลื่อนงานระดับเขต จังหวัด รพ.
6. คนทำงานขาดขวัญกำลังใจ

ถ้าจะไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ จะทำอย่างไร
1. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน
2. บูรณาการกับงานที่เกี่ยวข้อง เช่น งาน บุหรี่ สุรา ( สคร. ) วัยเรียน งานยาเสพติด
To Be No1. สุขภาพจิต
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงาน
4. เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจคนทำงาน
5. ศูนย์วิชาการ 3 ศูนย์ ร่วมลงประเมินกับจังหวัด
6. กำหนดให้ YFHS & RDH เป็น KPI กระทรวง

และสิ่งที่สมาชิกเขตสุขภาพที่ 11 ได้คุยกันนอกรอบ คือ
1. ทั้ง 7 จังหวัดเราจะต้องพัฒนาไปด้วยกันและมีเป้าหมายร่วมกันคือ จะต้อง ประเมิน
YFHS & RDH ให้ได้ครอบคลุม ร้อยละ 100 ในปี 2561
2. ในการพัฒนางานวัยรุ่น ทุกจังหวัดต้องได้จัดตั้งและมีการประชุมคณะอนุกรรมการทุกจังหวัด ทุกจังหวัดเห็นด้วย เหลือจังหวัดพังงา กำลังดำเนินการ และจังหวัดภูเก็ต ยังไม่ค่อยเข้าใจในหลักการ
3. เมื่อลงประเมิน 3 ศูนย์วิชาการ ต้องร่วม ของกรมอนามัยมีความชัดเจน ส่วนสุขภาพจิต ต้องทราบว่าตัวเองต้องการอะไรในมาตรฐาน และ สคร.ต้องตอบข้อมูลเหล้า
บุหรี่ งานเอดส์ ได้ ในปี 2560 ประเมิน รพ.ที่ยังไม่ผ่าน ส่วนในปี 2561 จะต้องร่วมกันประเมินซ้ำ เพื่อคงไว้ซึ่งระบบการบริการที่ได้มาตรฐาน
จังหวัดที่ประเมินครอบคลุมร้อยละ 100 คือ จังหวดกระบี่ สุราษฎร์ธานี
จังหวัดที่ยังไม่มีการประเมิน คือ จังหวัดชุมพร และ จังหวัดภูเก็ต
ในภาพรวมเขตผ่านมาตรฐานร้อยละ 60
4. แผนการประเมิน วันที่ 21 เมษายน 2560 ประเมิน YFHS รพ.กะเปอร์ จังหวัดระนอง
เดือนมิถุนายน 2560 ประเมิน YFHS & RDH จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 6 รพ.
และ 7 อำเภอ

สิ่งที่ได้เรียนรู้ คือ การที่คนทำงานได้คุยกัน ได้เจอกัน มีการให้กำลังใจ และการช่วยเหลือเครือข่ายที่ยังต้องพัฒนา ไม่ว่าจะเหตุผลอันใด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *