ถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพวัยรุ่น วันที่ 18 2560 อบต.นาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง

ถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพวัยรุ่น วันที่ 18 2560 อบต.นาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง

 

 

s__37740588

s__37740584

 

 

 

 

 

 

 

 

s__37740589

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถอดบทเรียน วันที่ 18 2560

อบต.นาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง
นำเสวนาแลกเปลี่ยน โดยนายแพทย์ไกรวุฒิ ก้วนหิ้น ผู้อำนวยการศูนย์
1.นายชัยพิภัทร รัตนบุรี นายก อบต.นาไม้ไผ่
ทำไมได้ดำเนินงาน : เนื่องจากรองปลัดได้ลงพื้นที่หมู่ 13 เป็นพื้นที่ห่างไกล และได้เกิดจุดหักเห แนวคิดการให้ด้วยใจ อบต.ได้มีการประสาน กศน. เพื่อฝึกอาชีพเด็กวัยรุ่นและเยาวชน โดยการแทงล้อยางรถยนต์ แจกประชาชน ให้ได้ปลูกผัก และขยายพื้นที่เข้าสู่อำเภอบางขัน หลังจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้ได้เชื่อมโยงกิจกรรมเพื่อดูแลผู้สูงอายุ และมีแนวคิดขยายในพื้นที่ตำบลนา ไม้ไผ่ ด้วยจิตอาสา ไม่มีงบประมาณ และรวมกลุ่มจัดตั้งชมรม และขยายกิจกรรมสู่เครือข่ายต่างๆ และเริ่มได้งบประมาณจาก สสส. สู่นวัตกรรมการเก็บคัดแยกขยะ ชื่อกลุ่ม สำนึกรักบ้านเกิด และมีผลงานเวทีนำเสนอระดับประเทศ ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ 2 ปีติดต่อกันถึงปัจจุบัน โดยการขยายกิจกรรมเข้าไปในโรงเรียน ทำให้มีความสะอาด มีกิจกรรมคัดแยกขยะขาย เด็กเกิดความภาคภูมิใจ ดึงเด็กด้อยโอกาส เข้ากลุ่มทำกิจกรรม และเชื่อมโยงกับศูนย์พัฒนาครอบครัว เด็กๆ ลงไปขยายและเชื่อมโยงในชุมชน ครอบครัว มีรองปลัดพาเด็กกลุ่มนี้โดยใช้ซาเล้ง จัดเก็บขยะในชุมชน ครัวเรือน และเริ่มมาคัดแยกขยะ เริ่มมีหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ความคาดหวังของนายก เพื่อเป็นต้นแบบตำบลสุขภาวะที่ดีไม่มีมลภาวะ ปลูกผักปลอดสารพิษ และใช้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะ
2.นายนภดล ไชยศร ปลัด อบต.นาไม้ไผ่
ปัญหาหลักของจังหวัดนครศรีธรรมราชคือขยะล้นเมือง ทำลายไม่หมด ในอำเภอทุ่งสงก็เช่นกัน มีขยะ วันละ 40 ตันต่อวัน หากแก้ปัญหาโดยการจัดตั้งถังขยะสุดท้ายขยะก็จะถูกนำไปทำลาย และ ส่งผลให้ น้ำในแหล่งธรรมชาติ น้ำใต้ผิวดิน อบต.นาไม้ไผ่ จึงต้องเป็นแหล่งปลอดถังขยะ เราต้องร่วมกันดำเนินการลุล่วงให้ได้ ในโครงการถนนสีขาวรั้วสีเขียว โดยการเชื่อมโยงงานกับทางหลวงชนบท
3.นายสายัญ นิธิกุลกาญจ์ รองนายก อบต. นาไม้ไผ่
จากกิจกรรมที่กล่าวมาทุกอย่างอยู่ในข้อบัญญัติ แต่จะเน้น เด็กด้อยโอกาส ขาดพ่อแม่ เด็กติดเชื้อ เอช ไอ วี จากแม่ รองนายกกล่าวว่า เมื่อเดินในชุมชน จะมีเด็กเข้ามากอด เลยมีแนวคิดว่าทำอย่างไรให้เด็กได้มีโอกาสนั่งกินข้าวกับผู้บริหาร และได้เกิดงานนี้ขึ้นมา โดยความร่วมมือของเครือข่ายต่างๆ จัดขึ้นมา และจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเช่นแจกจักรยาน
ในส่วนของผู้สูงอายุ ในมุมมอง ผู้สูงอายุไม่ถูกทอดทิ้งเฉพาะ คนฐานะยากจน แต่ในคนที่มีฐานะผู้สูงอายุ ก็มีปัญหาเช่นนี้เหมือนกัน จึงได้จัดทีมลงไปในชุมชน เพื่อได้เห็นสภาพปัญหา ที่แท้จริงของชุมชน
เด็กที่ติดยาเสพติด เด็กเป็นโรคหอบ ได้สนับสนุนมาฝีกทำค่ายมวยโดยการใช้เงินส่วนตัว คิดว่า เป็นการแก้ปัญหาในชุมขนได้ระดับหนึ่ง
ได้สนับสนุนต่อยอดโครงการถนนสีขาวผักสีเขียวในหมู่ที่ 5 ให้ดีขึ้น และคิดว่าอานิสงค์จากกิจกรรมเหล่านี้จะส่งผลถึงลูกหลานให้มีสุขภาพดีต่อไป
นายก ได้มอบหมายปลัด อบต. ทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
4. นางสุจิตรา ป้านวัน รองปลัด อบต. นาไม้ไผ่
ได้กลับมาทำงานในบ้านเกิด พบว่าหมู่ที่ 13 เป็นบ้านหลังเขา เด็กขาดการดูแล ผู้สูงอายุขาดการดูแล ถูกทอดทิ้งลูกหลานไปทำงานนอกบ้าน เด็กวัยรุ่นและเยาวชนติดยาเสพติด ขาดพ่อแม่ ลำบาก เด็กกลุ่มนี้ค่อนข้างมาก ในชุมชนคือเครือญาติกันทั้งหมด เด็กอยากเลิกยาเสพติดแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรประชาชนเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูงกันมาก เกิดน้ำเสียจากโรงงานยางในชุมชน รองปลัดหนู เลยเริ่มต้นคิด และด้วยใน อบต. ไม่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอยากจะแก้ไขปัญหาเรื่องราวเหล่านี้ และจากการดูงานที่ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จึงได้เข้าไป ประสานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุ่งสง ( โดยไม่ได้รู้ว่าใครเป็นใคร ) ได้ติดต่อกับนางณิชารีย์ มีฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม และได้รับคำแนะนำให้ไปหาเอกสารในเรือนจำ ได้นำเอกสารมาศึกษากระบวนการ แล้วเริ่มสู่การปฏิบัติจริง ด้วยการนำกลุ่มเด็กในกลุ่มสำนึกรัก
บ้านเกิด ไปเยี่ยมผู้สูงอายุด้อยโอกาส ติดเตียง ถูกทอดทิ้งจากญาติ ด้วยเงินของรองปลัด เมื่อลงพื้นที่เด็กและเยาวชนเห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ เด็กๆ ก็จุดประกายอยากจะไปเยี่ยมช่วยเหลือครอบครัวด้อยโอกาสอื่นๆ อีก
ได้เข้าไปเยี่ยมลุงพันธ์ ลุงพันธ์ติดเหล้า อาศัยอยู่กับแมว สภาพแวดล้อมในบ้านแย่มาก เด็กๆ ได้ไปช่วยกันทำความสะอาดบ้านให้ลุง และคุยกับลุง และบอกให้ลุงเลิกกินเหล้า ลุงบอกว่าอีก 2 เดือนค่อยมาใหม่ เมื่อครบ กำหนด ได้ไปเยี่ยมลุงพันธ์ สามารถหยุดกินเหล้า ที่อยู่ยังคงสะอาด และสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆ เป็นอย่างมาก
และในขณะเดียวกันในกลุ่มเด็กจิตอาสานี้ มีเพื่อนในกลุ่มที่ต้องประกอบอาชีพรับจ้างตัดยางเลี้ยงครอบครัวไม่มีที่ดินทำกิน ในกลุ่มจึงคิดว่าน่าจะหาพื้นที่สักผืน เพื่อให้เพื่อนได้มีการประกอบอาชีพ และรองปลัดได้ร่วมกับทีมจัดการขายบัตร เพื่อระดมทุน ภายใน 1 เดือน สามารถจัดซื้อที่ทำกินให้กับเพื่อนได้ประมาณ 3 งาน และปัจจุบันเพื่อนคนนี้กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา และทางกลุ่มได้ขยายกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ได้รวมหมู่ 13 ผู้ชายประมาณ 10 กว่าคน มาแทงล้อยางรถยนต์ เป็นกระถางต้นไม้ แจกทุกบ้านและขอความร่วมมือผูกผัก 40 กว่าครัวเรือน และภายใน 1 เดือนก็ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน เกิดความสวยงาม มีผักปลอดสารพิษกิน มีการแลกผักแบ่งปันกันกิน นอกจากนี้ยังมีการปลูกหญ้าแฝก โดยการรวมพลัง อสม. ผู้นำชุมชน เพื่อพ่อของแผ่นดิน ร่วมประมาณ 100 คน
รองปลัดกล่าวว่า ไม่มีเงินแต่ด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ความสำเร็จก็เกิดขึ้นได้
และได้เชิญทุกภาคส่วนเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องสุขภาพนาไม้ไผ่ การหาเงินไม่ได้ยาก แค่มองขยะก็คิดเป็นเงินได้ และเป็นที่มาในการเปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็น ยิ้มแฉ่งให้ด้วยใจ
ปัจจุบันมีสมาชิก 40-50 คน ( เด็กและเยาวชนจากหมู่ 13 และ 5 ) จากขยะเป็นเงิน ปัญหาไม่มีรถเก็บขยะกับเด็กๆ รองปลัดหนู ได้ขอรถ นายก อบต. โดยเอารถมอเตอร์ไซ ต่อเป็นรถซาเล้ง
และสามารถใช้ในงานประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ด้วย ในช่วงแรกการเก็บขยะมาแยกโดยไม่มีความรู้ ทำให้ไม่ได้ราคาดีเท่าที่ควรจะได้ ร้านรับซื้อขยะได้แนะนำให้เด็ก และ ทีมไปเรียนรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ที่ร้าน หลังนั้นจากได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีรองปลัดเคียงคู่กับเด็กกลุ่มนี้ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
และรองได้กล่าวว่า เด็กๆ พอเก็บขยะก็เริ่มเห็นอะไรหลายอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ได้นำเงินที่ขายขยะมาทำอะไรดี ?? ใช้คำถามกับเด็กๆ แด็กบอกว่าเอามาบำรุงดูแลวัด ผู้สูงอายุ สวัสดิการสำหรับเด็กด้อยโอกาส และเป็นกองกลางสำหรับศึกษาดูงาน
ปัจจุบันเด็กเก็บขยะมีทางเดินยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความร่วมมือเกิดจิตสำนึกที่ดี เก็บขยะไว้ให้เด็กๆ ในหมู่ที่ 5
ทางโรงพยาบาลได้พัฒนาทักษะสร้างความมั่นใจในการเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง
เริ่มขยายกิจกรรมจากการคัดแยกขยะ มาทำน้ำหมัก ทำปุ๋ยสด โดยการศึกษาจาก Y Tube และได้แจกเด็กไปใช้ที่บ้าน
ได้ทำ MOU กับทาง สสส. ทางหวงชนบท ปปส.
เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ และได้รับรางวัลดีเด่นแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด
รองปลัดกล่าวว่า ทำกิจกรรมนี้มา 3 ปี เห็นพัฒนาการของเด็ก ไม่ต้องติดเกมส์ เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เด็กต้องการเข้ามาร่วมกิจกรรมามากขึ้น และผู้ปกครองอยากให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม
และสะท้อนความรู้สึกของเด็กๆ เรามีความสุขเรายิ้มได้กว้างๆ จึงเป็นที่มาของชื่อ เยาวชนยิ้มแฉ่งให้ด้วยใจ เด็กมีโอกาสได้เรียนรู้ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆ ให้กับเพื่อนๆ วันไหนที่เค้าโตขึ้นมา อยากจะเล่าเรื่องราวให้ลูกหลานฟังด้วยความภาคภูมิใจ
และคิดว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการเด็กออกไปศึกษาข้างนอกเป็นส่วนใหญ่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *