โครงการอบรมพยาบาลให้บริการฝังยาคุมกำเนิด สำหรับพยาบาล

โครงการอบรมพยาบาลให้บริการฝังยาคุมกำเนิด สำหรับพยาบาล

s__36937907 s__36937905

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สถานการณ์อัตราการคลอดหญิงวัยรุ่นอายุ 15-19 ปีของเขตสุขภาพที่ 11 ปี 2559 เท่ากับ 28.42 และอัตราการคลอดซ้ำหญิงวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี เท่ากับ 14.66 (แหล่งข้อมูลระบบสารสนเทศเขตสุขภาพ11) ซึ่งเป้าหมายยังสูงกว่าเกณฑ์ ดังนั้นความสำคัญในการเว้นช่วงระยะการมีบุตรนาน 3-5 ปีสามารถนำวิธีการคุมกำเนิดมาใช้เพื่อเว้นระยะเวลาในการตั้งครรภ์ซ้ำและเป็นทางเลือกในการวางแผนครอบครัว ทางศูนย์อนามัยที่ 11จึงได้จัดทำโครงการอบรมพยาบาลวิชาชีพให้บริการยาฝังคุมกำเนิด ในเขตสุขภาพ 11 ซึ่งเป็นการคุมกำเนิดชนิดออกฤทธิ์นาน 3-5 ปีในการเว้นระยะการมีบุตรได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลสามารถให้บริการวางแผนครอบครัวด้วยวิธียาฝังคุมกำเนิด
2. เพื่อเพิ่มความรู้ การให้คำปรึกษา และการสื่อสารในคลินิกวางแผนครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอน/วิธีการ
1. ประสานและเตรียมความพร้อมของสถานบริการฝึกปฎิบัติ จำนวน 3 แห่งและจำนวนผู้รับบริการฝังคุมกำเนิดวันละ 12-15 รายจำนวน 3 วัน
2. ดำเนินการฝึกอบรมทฤษฎีโดยวิธีการบรรยาย สาธิต ฝึกปฎิบัติกับหุ่นและฝึกปฎิบัติกับผู้รับบริการที่ศูนย์อนามัยที่11 และโรงพยาบาลชุมชน2 แห่ง

กลุ่มเป้าหมาย
1. พยาบาลวิชาชีพในภาคใต้ จำนวน 20 คน
2. วิทยากร และทีมงาน จำนวน 5 คน

ระยะเวลาดำเนินการ 27 กุมภาพันธ์- 2 มีนาคม 2560
สถานที่ฝึกอบรม ณ ห้องประชุมสิริธรรม ศูนย์อนามัยที่ 11ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ทักษะ สามารถให้บริการยาฝังคุมกำเนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานอนามัยการเจริญพันธุ์ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ผลลัพธ์ /ผลกระทบ ผู้รับบริการวางแผนครอบครัวสามารถเลือกการรับบริการการคุมกำเนิดได้หลายวิธี

วิธีการประเมินผล
1. ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม
2. ประเมินผลการฝึกปฏิบัติฝังยาคุมกำเนิด
3. ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการบรรยายตามแบบฟอร์ม
4. นิเทศติดตามระหว่างและหลังการอบรม

หลักการและแนวทางในการเลือกวิธีคุมกำเนิดในสตีวัยรุ่นพิจารณาจาก
1.สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้
2.สามารถป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้

วิธีการคุมกำเนิดที่แนะนำเป็นทางเลือกหลักในสตรีวัยรุ่นได้แก่การใช้ถุงยางอนามัยร่วมกับวิธีการคุมกำเนิดชั่วคราวที่มีประสิทธิภาพสูงวิธีใดวิธีหนึ่ง ซึ่งราชวิถีสูตินารีแพทย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำให้ใช้วิธีคุมกำเนิดชั่วคราวที่ออกฤทธิ์นานได้แก่ห่วงอนามัยและอย่าฟังคุมกำเนิดเป็นทางเลือกลำดับแรกเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงในการคุมกำเนิดและสามารถกลับสู่ภาวะเจริญพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วภายหลังหยุดใช้

จากการอบรมยาฝังคุมกำเนิด รวม4วัน ผู้เข้าอบรม ให้ความสนใจ ตั้งใจในการฝึกปฏิบัติเพื่อนำความรู้ที่ได้กลับไปใช้ที่คลินิค สถานที่ทำงานของตนต่อไป ทุกคนช่วยเหลือ มีน้ำใจต่อกัน ทำให้เกิดมิตรภาพ ระหว่างการฝึกปฏิบัติ ได้ฝึกทั้งการฝังยาคุมกำเนิด แบบ1หลอดและ2หลอด รวมทั้ง ฝึกถอดยาฝังคุมกำเนิด ตามเทคนิคที่ ตามหลัก sterile techniQue เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการของตน
ผลที่ได้รับ ทุกคนได้ฝึกเฉลี่ย คนละ5-6case
เครดิต :กนกวรรณ คุระพูล
กมลวรรณ พูลพิพัฒน์
อำนวย บรรลือพืช
5 มีนาคม 2560

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *