วัยรุ่นใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

“วัยรุ่นใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข” กรณีที่ต้องหยุดอยู่กับบ้าน (Social Distancing) ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วัยรุ่นเป็นวัยที่อิสระและต้องการพื้นที่ความเป็นส่วนตัว กลุ่มวัยนี้เป็นวัยที่มีโอกาสเสี่ยง ต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย เนื่องจากมีความอิสระในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่เสมอ ปัจจุบัน มีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอความร่วมมือจากกลุ่มวัยรุ่น ควรงดกิจกรรมรวมกลุ่มต่างๆ ในช่วงนี้และให้อยู่ที่พักเดิมของตัวเอง จนกว่าสถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้น ดังนั้น เพื่อป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงในการสัมผัสโรค ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีค าแนะน า ดังนี้ 1. ควรตื่นนอนตามเวลา อาบน้ าท าความสะอาดร่างกาย 2. เลือกกิน/ซื้ออาหารปรุงสุกใหม่และกินให้ครบ 5 หมู่ ผักผลไม้ 5 สี (ลดหวาน มัน เค็ม) แยกกินอาหารชุดของตัวเอง ไม่ใช้ภาชนะร่วมกัน 3. ท าความสะอาดของใช้และพื้นที่ส่วนตัวด้วยน้ ายาท าความสะอาด หมั่นเปิดหน้าต่างระบายอากาศ อย่างสม่ าเสมอและล้างมือด้วยสบู่และน้ าบ่อยๆ หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม 4. ควรวางแผนท ากิจกรรมในช่วงที่ต้องหยุดเรียน เพื่อให้มีความสมดุล ทั้งกิจกรรมที่ตนเองถนัด และเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นดนตรี วาดภาพ ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ อ่านหนังสือ ออกก าลังกาย ท าจิตใจให้สงบตามวิถีศาสนา เป็นต้น และพัฒนาตนเองโดยการหาความรู้เพิ่มเติมผ่านระบบการเรียนออนไลน์ ทั้งนี้ควรเปลี่ยนอิริยาบถทุกๆ 1-2 ชั่วโมง เพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง 5. กรณีต้องออกนอกบ้าน ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีผู้คนหนาแน่น หากจ าเป็น ควรสวม หน้ากาก และรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส ใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น 6. เมื่อกลับถึงบ้าน รีบล้างมือด้วยสบู่ ท าความสะอาดเครื่องใช้ส่วนตัว (โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ พกพา เป็นต้น) และท าความสะอาดร่างกายทุกครั้ง เพื่อช่วยลดโอกาสการติดเชื้อได้ 7. หยุดกิจกรรมทางสังคม (วันเกิด ปาร์ตี้ สังสรรค์) เปลี่ยนการนัดพบเพื่อนนอกบ้านมาคุยผ่าน วิดีโอคอล เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ไลน์เป็นต้น 8. กรณีที่เดินทางจากพื้นที่ที่มีการระบาดหรือต่างประเทศ ควรมีการแยกตนเองเพื่อสังเกตอาการ และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย โรคเรื้อรัง เป็นต้น 9. ออกก าลังกาย/เล่นกีฬาที่ถนัดอยู่ที่บ้าน อย่างน้อยวันละ 60 นาที เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดี 10. นอนหลับให้เพียงพอวันละ 8-10 ชั่วโมง Key message – กินอาหารปรุงสุกใหม่ แยกกินอาหารชุดของตัวเอง ไม่ใช้ภาชนะร่วมกัน – หยุดกิจกรรมทางสังคม (วันเกิด ปาร์ตี้ สังสรรค์) ไม่รวมตัว อยู่ห่างกัน อย่างน้อย 1-2 เมตร และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีการรวมกันของคนจ านวนมาก – หากิจกรรม/งานอดิเรกที่ตนเองถนัด สนใจ และชื่นชอบท าที่บ้าน (ดูหนัง ฟังเพลง เล่นดนตรี อ่านหนังสือ ปลูกต้นไม้ วาดภาพ ประดิษฐ์สิ่งของ ฯลฯ)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *