ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ( ฉบับปรับปรุง ) พัฒนาครู ก

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS  ( ฉบับปรับปรุง ) พัฒนาครู ก

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน
YFHS ( ฉบับปรับปรุง ) พัฒนาครู ก
โดยกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
ณ โรงแรม ที เค พาเลช กรุงเทพมหานคร
วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562
กลุ่มเป้าหมายศูนย์อนามัยทั้ง 12 เขต ศูนย์สุขภาพเขตเมือง กทม. โรงพยาบาลที่เตรียมความพร้อมเพื่อ ประเมินซ้ำตามมาตรฐาน ที่ครบ 3 ปี ขึ้นไป
เขตสุขภาพที่ 11 ประกอบด้วยกลุ่มงานวัยรุ่น 2 คน ผู้รับผิดชอบงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คน รพ.กะเปอร์ จังหวัดระนอง รพ.เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ รพ.ตะกั่วป่า
จังหวัดพังงา แห่งละ 1 คน
เพื่อให้โรงพยาบาล สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ และทุกสังกัด มีการพัฒนาเชิงคุณภาพ เชิงระบบและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมสำคัญ คือการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับบูรณาการให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน Global Standard for Quality Health – Care services for Adolescents ของ WHO และจากผลการวิจัยมาตรฐานเดิมที่ใช้ ควรจะเพิ่ม การสร้างความรอบรู้สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน Health Literacy เพื่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ กับ มาตราและกฎกระทรวง และยุทธศาสตร์ ของพระราชราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2559
จากการได้พิจารณาและร่วมกันสู่การปฏิบัติ พบว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่ได้มีความแตกต่างจากเกณฑ์ เดิมที่พัฒนามาจากเกณฑ์คุณภาพ TQA แต่ได้เพิ่มรายละเอียดในการเก็บข้อมูลที่มีความสอดคล้องให้มีความครอบคลุมกับพฤติกรรมเสี่ยง ทั้งหมดของกลุ่มเป้าหมาย แนวการการ Scoring คะแนนในระดับต่างๆ โดยใช้โปรแกรม และมีความสอดคล้องกับสิทธิวัยรุ่น ตามมาตรา 5 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ของกฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละประเภทของสถานบริการสาธารณสุข รวมทั้งการส่งต่อหรือการเข้าถึงทางเลือก เครือข่าย RSA
ในการประชุมครั้งนี้มีทั้งผู้รับประเมินและผู้ประเมิน มีการแลกเปลี่ยนในทักษะการเยี่ยมประเมินเพื่อเสริมพลัง ทุกฝ่ายอยากเห็น หรือไม่อยากเห็นคุณลักษณะเช่นไร และพอจะสรุปได้
ผู้เยี่ยมประเมิน
1.จะต้องทราบหรือมีความรู้ในการพัฒนามาตรฐานของโรงพยาบาลคือ HA
2.ผู้ประเมินมีทักษะที่ดีในการพัฒนาหรือชี้โอกาสพัฒนา ให้ผู้รับเยี่ยมได้ตรงประเด็น พูดจาใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถเชื่อมโยงงานได้ให้พื้นที่ได้เห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้น
3.เป็นผู้ฟังที่ดี ไม่พูดมาก ไม่สอดแทรกขณะที่นำเสนอ ไม่ซักถามในประเด็นที่ได้นำเสนอไปแล้ว
4.มีสติ สมาธิ ไม่นั่งเล่นโทรศัพท์ ขณะรับประเมิน
5.ตรงต่อเวลา แต่งกายสุภาพ
6.มีทัศนคติที่ดีต่องาน ไม่ลำเอียง ไม่ตัดสิน ไม่ชี้ถูกชี้ผิด เพราะแต่ละบริบทมีความแตกต่างกัน
เป้าหมายประเมินในปี 2563 จำนวน 14 โรงพยาบาล
ขอขอบคุณสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
ขอขอบคุณอาจารย์นันทา อ่วมกุล ที่พัฒนาแนวคิดและเทคนิคที่ดีในการเป็นผู้ประเมิน ตลอดการประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม นางสาวจุฬาวรรณ สุขอนันต์ นางสายใจ โฆษิตกุลพร1456

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *