วันที่ 7-8 พ.ย. 2562 >กลุ่มวัยรุ่นร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 7-8 พ.ย. 2562 >กลุ่มวัยรุ่นร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 7-8 พ.ย. 2562
>กลุ่มวัยรุ่นร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2563 จัดโดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ศูนย์อนามัยที่11 ณ โรงแรมขนอมซันไรส์ รีสอร์ทแอนโฮเทล อำเภอขนอม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้างานยุทธศาสตร์ งานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 รวมกว่า 80 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างข้อตกลงร่วมดัชนีตัวชี้วัดความสําเร็จ กลไกการขับเคลื่อน และกําหนดแนวทางการสร้างนโยบายสาธารณะของระบบส่งเสริมสุขภาพ งานวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 11 มีนายแพทย์วินัย ตันติธนพร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งบรรยายทิศทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ทุกกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 11

>โดยทิศทางการดำเนินงานภาพรวมของกระทรวงฯ เน้นให้ความสำคัญกับประเด็นการดำเนินงาน
1.โครงพระราชดำริ และโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพระองค์
2.ความมั่นคงทางสุขภาพ>>เน้นความรอบรู้HL/เด็กไทยสุขภาพดี/LTC/ภัยคุกคามสุขภาพ
3.การจัดบริการมีคุณภาพ
4.เทคโนโลยี&นวัตกรรม
5.การบริการจัดการที่ดี

>นอกจากนี้ในภาพของกรมอนามัย ได้นำนโยบายของ รมช.ดร.สาธิต เข้ามาดูแล ประเด็นงานสำคัญที่เน้นเพิ่มเติมคือ
>>>คนไทยสุขภาพดี ในสิ่งแวดล้อมปลอดภัย
>>>สุขภาพดีทุกกลุ่มวัย>>ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย
>>>โครงการวิวาห์สร้างชาติ/เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก/คนไทยสุขภาพดี(อาหาร/ออกกำลังกาย)

>ในการนี้กลุ่มงานวัยรุ่น ร่วมหารือการดำเนินงานร่วมกับผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นทั้ง 7 จังหวัด ในประเด็นการดำเนินงาน ประชุมขับเคลื่อน พรบ. จังหวัดละ 2 ครั้ง ต่อปี การพัฒนาคลินิควัยรุ่นที่เป็นมิตร การประเมิน YFHS โรงพยาบาลทีไม่ผ่านการประเมิน และผลักดันให้ทุกจังหวัดผ่านการประเมินเป็นจังหวัดอนามัยการเจริญพันธุ์
สรุปผลการประชุม ตามเอกสารที่แนบมา
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1kim16on2yNGr8F2tl7hKgivfCliGaFlh?usp=drive_open

ผู้ร่วมประชุม: นางมยุรี บุญวรรณและนางพจณา โชโชล

timeline_25621127_215112 timeline_25621127_215113 timeline_25621127_215114 timeline_25621127_215114_0 timeline_25621127_215115 timeline_25621127_215116 timeline_25621127_215117

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น