วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ _ Reac YFHS & อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ระบบการบริการที่เป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ _ Reac YFHS & อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์  ระบบการบริการที่เป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ

 

s__3047513 s__3047506

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
_ Reac YFHS & อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ระบบการบริการที่เป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ
_นายอำเภอเหนือคลอง นายไพรัตน์ ทับชุม ประธานในการรับประเมิน
_ ประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และตัวแทนฝ่ายต่างๆ รพ.เหนือคลอง // ผู้ช่วยสสอ.เหนือคลอง //ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น สสอ. เหนือคลอง // อสม. //
_นักพัฒนาชุมชน อบต.คลองขนาน ได้มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัยรุ่น ร่วมกับ สสจ. พมจ. ขยายสู่ 10 อปท.ทั่วจังหวัด และได้บรรจุโครงการในข้อบัญญัติ อย่างน้อย 1 โครงการ จัดกิจกรรมร่วมกับ DJ Teen และมีโครงการขยายเป้าหมายในปีต่อไป
_ตัวแทนกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลเหนือคลองสนับสนุนงบประมาณและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกลุ่มเสี่ยง
_อบต.เหนือคลองจัดกิจกรรมร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน
_โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้ง 14 แห่ง มีการจัดบริการสำหรับวัยรุ่น
และติดตามวัยรุ่นในชุมชนอย่างต่อเนื่อง จัดบริการทั้งเชิงรับและเชิงรุก บริบทของอำเภอเหนือคลองเป็นชุมชนกึ่งเมือง ประชากรนับถือศาสนาพุทธ และอิสลามเท่าๆ กันบางตำบลจะเป็นไทยมุสลิม ร้อยละ 90 ระบบฐานข้อมูลของอำเภอมีค่อนข้างสมบูรณ์ ทั้งพฤติกรรมเสี่ยง
ข้อมูลการคลอดในวัยรุ่น อัตราการคุมกำเนิดกึ่งถาวรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
-ระบบการทำงานทั้งในอำเภอ โรงพยาบาลและเครือข่ายมีการเชื่อมโยงส่งต่อ ด้วยระบบที่ดี มีระบบการเฝ้าระวังมารดาวัยรุ่น คือภาวะซีด ภาวะการคลอดบุตรนำ้หนักน้อย มีกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ในสถานบริการสาธารณสุข

-โรงเรียนเหนือคลองประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนมัธยมระดับอำเภอ

คุณครูมีการเรียนการสอนเพศศึกษา มีการสร้างแกนนำนักเรียน โดยใช้หลักสูตรครูสมหมาย และแกนนำสามารถไปสร้างแกนนำได้ต่อ และให้คำปรึกษากับเพื่อนๆ และน้องๆในโรงเรียนได้ มีระบบการช่วยเหลือนักเรียนและให้โอกาสกับเด็กที่ก้าวพลาดได้เรียนต่อ
-กศน.เหนือคลอง มีจัดกิจกรรมสร้างทักษะแก่นักเรียน อย่างต่อเนื่อง

***จากการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นถึงความเชื่อมโยงในการทำงานที่ดีขึ้น กระบวนการมีความชัดเจน มีระบบการบริการที่มีคุณภาพ มีเวทแลกเปลี่ยนเรียรู้ในอำเภอบ่อย ทำให้ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ เช่นอัตราการคลอดมารดาวัยรุ่น อัตราการตั้งครรภ์ซ้ำ มีแนวโน้มลดลง

อัตราการคุมกำเนิดกึ่งถาวร มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
**พื้นที่คิดว่า ความสำเร็จน่าจะเกิดจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
***แผนปีต่อไป คือการสร้างแกนนำตัวแทนมุสลิมเพื่อเข้าถึงโรงเรียนศาสนาที่มีอยู่มากในพื้นที่ และ เปิดคลินิกให้คำปรึกษาในวิทยาลัยเกษตรเหนือคลอง
**ขอขอบคุณ น้องแอน คลินิกวัยรุ่น โรงพยาบาลเหนือคลอง // น้องจิ๋ม

ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น สสอ.เหนือคลอง และเครือข่ายทุกภาคส่วน

ผลการประเมิน ผ่านมาตรฐาน

***ขอบคุณ พี่อนงค์ ภูมิชาติ หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.กระบี่และน้องเกศ
****ขอบคุณทีมประเมิน

พี่ประกายดาว พรหมประพัฒน์ // น้องภัทรพงศ์ ชูเศษ จากสำนักอนามัยการเจริญพันธ์ุ กรมอนามัย

***ทีมจากศูนย์อนามัยที่11 นครศรีธรรมราช นางสายใจ//นางมยุรี//นางสาวปรียานุช

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น