วันที่ 5 กค.2561 เยี่ยมประเมินตามมาตรฐานการบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น และเครือข่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลวัยรุ่น โรงพยาบาลกระบี่ ( Youth Friendly Health Service & อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ) เป็นการประเมินรับรองซ้ำ

วันที่ 5 กค.2561 เยี่ยมประเมินตามมาตรฐานการบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น และเครือข่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลวัยรุ่น โรงพยาบาลกระบี่ ( Youth Friendly Health Service & อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ) เป็นการประเมินรับรองซ้ำ

s__3047485s__3047483

 

 

 

 

 

 

 

 

s__3047477s__3047480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 5 กค.2561 เยี่ยมประเมินตามมาตรฐานการบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น และเครือข่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลวัยรุ่น
โรงพยาบาลกระบี่ ( Youth Friendly Health Service & อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ) เป็นการประเมินรับรองซ้ำ

– เครือข่ายที่มาร่วมแลกเปลี่ยน ประธานโดย นายอำเภอเมือง นายศรัทธา ทองคำ // แพทย์หญิงผ่องพรรณ ถนอมศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ และ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม // นส.จารุพักตร์ กัญจนิตานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล // บุคลากรโรงพยาบาลกระบี่ผู้เกี่ยวข้อง // นางอนงค์ ภูมชาติ หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.กระบี่ พร้อมผู้รับผิดชอบ // ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอเมือง // รพ.สต. และ รพ.ที่มาร่วมสังเกตุการณ์ จำนวน 3 รพ.
-พมจ. // บ้านพักเด็กฉุกเฉิน // ประธานสภาเด็กและเยาวชนังหวัดกระบี่
– กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองกระบี่
-คุณครูวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ // โรงเรียนอำมาตย์ // และโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 2 โรงเรียน
– พันตำรวจโทอมรรัตน์ เครือสหสาขาวิชาชีพในการดูแลคดีแก่เด็ก วัยรุ่น เยาวชน
-สวท.กระบี่ DJ
– ประธาน อสม.
-แกนนำนักเรียนโรงเรียนอำมาตย์ โรงเรียนเมืองกระบี่
-ผอ.กศน.เมืองกระบี่

การดำเนินงานบริการสำหรับวัยรุ่น มีการพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง บุคลากรมีศักยภาพและมีจิตอาสาในการดำเนินงาน มีระบบงานพัฒนาด้านคุณภาพ มีระบบข้อมูลพฤติกรรมวัยรุ่น และสภาสุขภาพที่ครอบคลุม ภาคีเครือข่ายมีความเหนียวแน่นและช่วยกันแก้ไขปัญหา มีระบบการติดตาม ระบบการส่งต่อ เกิดกระบวนการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี ของการสร้างและความร่วมมือของเครือข่ายคลินิกวัยรุ่นเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา ที่ครบวงจร ผู้รับบริการเข้าถึงระบบบริการได้สะดวก หลากหลายช่องทาง
และส่งผลกระทบ ในด้านผลลัพธ์ เห็นแนวโน้มที่ดีขึ้น และเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแก่ลูกข่ายอีก 7 อำเภอ และเป็นแหล่งศึกษาดูงาน
_ทุกเครือข่ายสามารถดำเนินงานงานได้ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
_รพ.สต.ทั้ง 11 แห่ง มีการจัดตั้งคลินิกวัยรุ่นและมีผู้รับบริการเข้าถึง รวมทั้งคลินิกในโรงเรียนอีก 2 แห่ง

_กลุ่มแกนนำเด็กมีการอบรมแกนนำโดยบุคลากรสาธารณสุข หลักสูตรลุงสมหมาย และสามารถมีทักษะในการให้คำแนะนำเพื่อน เพื่อนๆเข้าถึงมากมาย หากปัญหาไม่สามารถแก้ได้ก็จะถึงคุณครู สู่ระบบการช่วยเหลือนักเรียน ทุกโรงเรียนให้นักเรียนได้ศึกษาต่อ และได้มีการถอดบทเรียนในหลักสูตรนี้__และคิดว่าดี ได้ขยายเครือข่ายแกนนำรุ่นต่อไป เด็กสร้างช่องทางการเข้าถึงมากมาย Social

โอกาสพัฒนา … ควรจะมีการถอดบทเรียน หรือ R2R เพื่อพัฒนางานในการดูแลและการให้คำปรึกษากับวัยรุ่นโดยอ้างอิงจากข้อเท็จจริงจากประสบการณ์ในการทำงาน เนื่องด้วยมีความพร้อมในด้านข้อมูล
และประสบการณ์ด้านต่างๆ

ขอขอบคุณ น้อง วอร์ม ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น รพ.กระบี่ // น้องนิว ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น สสอ.เมือง ขอบคุณ พี่จี้ด น้องเกศ และเครือข่ายทุกๆท่าน

ผล ผ่านมาตรฐาน YFHS & อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์

นำทีมประเมินโดย แพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล // คุณประกายดาว พรหมประพัฒน์ และว่าที่ร้อยตรีภัทรพงศ์ ชูเศษ

และทีมจากศูนย์อนามัยที่11 นครศรีธรรมราช นางมยุรี บุญวรรณ // นางสายใจ โฆษิตกุลพร//นางสาวปรียานุช มณีโชติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น