ประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1 / 2561 วันที่ 27 มิถุนายน 2561

ประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดกระบี่  ครั้งที่ 1 / 2561 วันที่ 27 มิถุนายน 2561

 

 

s__2629726 s__2629727 s__2629729 s__2629730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดกระบี่
ครั้งที่ 1 / 2561 วันที่ 27 มิถุนายน 2561
#ประธานในการประชุมนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าจังหวัดกระบี่
#นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่
และนางอนงค์ ภูมชาติ หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.กระบี่
#ร่วมกับเครือข่ายทีมคณะอนุกรรมการกระทรวงต่างๆ จำนวนอนุกรรมการ 18 คน
#ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ศาลากลางจังหวัดกระบี่

_สถาการณ์ อัตราการคลอดมีชีพ มารดาอายุ 15-19 ปี

ปี พ.ศ. 2557- เมษายน 2561 อัตรา 57 , 52.2 ,52.6 ,46.7 และ 22.7 ต่อ 1000 ตามลำดับ ( ปี 2561 อัตรา ไม่เกิน 40 : 1000 ) จำนวน 380 คน ในปี 2561
อำเภอที่มีอัตราสูง 3 อันดับแรกคือ อำเภอเกาะลันตา อำเภอลำทับ อำเภอเขาพนม

_สถานการณ์ อัตราการคลอดมีชีพ มารดาอายุ 10-14 ปี ( เด็กหญิงแม่ อัตรา ไม่เกิน 1.3 ต่อ 1000 ปี 2561 ) ปี พ.ศ. 2558 – เมษายน 2561 อัตรา 1.8 ,1.2 , 1.2 และ 0.4 ตามลำดับ จำนวน 7 คนในปี 2561 อายุน้อยที่สุด 13 ปี
_อัตราการตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาวัยรุ่น อัตราไม่เกิน ร้อยละ 10 ภาพรวมจังหวัดกระบี่ถึง เมษายน 2561 ร้อยละ 17.6 จำนวน 68 คน อำเภอที่สูง 3

อันดับแรก คือ อำเภอลำทับ อำเภอเมือง และอำเภอเขาพนม

@จากการนำเสนอจากประธาน : อาจจะต้องมี Reserch เพื่อหาปัจจัยที่แท้จริง เพราะอาจจะเป็นกลุ่มของศาสนาอิสลาม ซึ่งเมื่อเด็กมีประจำเดือนสามารถนิก๊ะได้ และห้ามคุมกำเนิด แต่จากการนำเสนอสถานการณ์ คิดว่าเป็นปัญหาที่ควรจะต้องช่วยกันหาแนวทางแก้ไข

อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อปลูกผังตั้งแต่ขั้นพื้นฐานให้มีภูมิคุ้มกันที่ดี ในต่างประเทศ มีการปลูกฝังทักษะชีวิตเรื่องเพศมานานในพื้นฐานการศึกษา

@ จากตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน : ขอเป็นอาสาในการทำงานของชุดคณะทำงานด้วย และในฐานะที่เป็นประชากรในเกาะลันตา มีความคิดเห็นว่า การตั้งครรภ์มารดาวัยรุ่นในเกาะลันตา น่าจะมีปัจจัยจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง สังเกตุเห็นว่า นักเรียน ม.2 และ ม.3 มีอัตราการตั้งครรภ์สูง เนื่องจากพ่อ แม่ไม่มีทักษะในการดูแลลูก

@ จากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ : ขั้นตอนต่อไปก่อนจะลง Reserch ต้องเอาจำนวนมารดาวัยรุ่นมาแยก ให้ชัด ในประเด็น เป็นนักเรียน // ไม่เป็นนักเรียน // ศาสนาอะไร ___จะได้มีความชัดเจนระดับหนึ่งในการลงสู่แผนการทำงาน

@ นางอนงค์ ภูมชาติ ได้ชี้แจง การสอนเพศศึกษารอบด้านในโรงเรียน ไม่ได้เป็นการสอนให้เด็กมีเพศสัมพันธ์ แต่เป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างกระบวนการคิด วิเคราะห์

_ความก้าวหน้าในการประชุมในวันนี้

1.มีการจัดตั้งคณะทำงาน และมีการประชุม ประชุม 2 ครั้งในปี 2560
2.มีการบูรณาการแผนของกระทรวงที่เกี่ยวข้องสู่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติ
3.จัดทำแผนปฏิบัติการ เกี่ยวกับวัยรุ่น
4.มีการเชื่อมโยงการทำงานของการดูแลวัยรุ่นถึงตัวชี้วัด กพร. ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ของจังหวัด ( ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่ / ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด Area Base ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ อัตราคลอดมีชีพมารดาอายุ 15-19 ปี

ในรอบที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2560- 31 มีนาคม 2561 ) เป้าหมายอัตราการคลอดมีชีพมารดาอายุ 15-19 ปี 16.10 : 1000
_ผลการดำเนินงาน 12.32 :1000 แต่เป็นข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูลจากส่วนกลาง คือ 17.02 ผลการประเมินรอบแรก กพร.
จังหวัดกระบี่ไม่ผ่าน
_ในรอบที่ 2 ( วันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561 ) จังหวัดกระบี่จึงให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาปรับปรุง ตัวชี้วัดในรอบที่ 2 เป็น อัตรา 42 :1000 ซึ่งมีแนวโน้มน่าจะเป็นไปได้ โดยขอเพิ่มจาก 34.68 : 1000 จากสภาพปัญหาและอัตราปีที่ผ่านมา

@ สรุปประธานขอฝากในที่ประชุมและผู้เกี่ยวข้อง
_ขอให้ทุกภาคส่วนต้องขับเคลื่อนงานวัยรุ่นอย่างจริงจังตามยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อย่าปล่อยให้สาธารณสุขแก้ปัญหาอยู่ฝ่ายเดียว ในประเทศไทย การให้ความรู้ทางเพศศึกษายังห่างไกล และระบบครอบครัวต้องมี

ขอขอบคุณฝ่ายเลขานุการ สำนักงานสาธารณสุขกระบี่

เครดิต นางมยุรี บุญวรรณ // นาง สายใจ โฆษิตกุลพร // นางสาวปรียานุช มณีโชติ จากศูนย์อนามัยที่11

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น