วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เยี่ยมพัฒนามาตรฐานการให้บริการวัยรุ่น YFHS & เครือข่ายการดูแลสุขภาพวัยรุ่นโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต_อำเภอเมือง

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เยี่ยมพัฒนามาตรฐานการให้บริการวัยรุ่น YFHS & เครือข่ายการดูแลสุขภาพวัยรุ่นโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต_อำเภอเมือง

 

 

 

s__2629705

s__2629702

s__2629706

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s__2629708

s__2629701

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เยี่ยมพัฒนามาตรฐานการให้บริการวัยรุ่น
YFHS & เครือข่ายการดูแลสุขภาพวัยรุ่นโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต_อำเภอเมือง
เป็นการดำเนินงานโดยใช้ศูนย์พึ่งได้ OSCC เป็นศูนย์กลางในการดูแลวัยรุ่นในมิติต่างๆ กาย จิต สังคม ฯลฯ
ศูนย์ OSCC ได้มีการสร้างภาคีเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาและการสร้างงานเชิงรุก ในสถานศึกษา ชุมชน

มีระบบการคัดกรองความเสี่ยงของนักเรียน
โดยร่วมกับทีมครู มีระบบการช่วยเหลือนักเรียน ระบบการติดตาม การให้โอกาส มีสารวัตรนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา เพื่อลดความเสี่ยงในตัววัยรุ่น ร่วมกับบ้านพักเด็กฉุกเฉิน พมจ. อัยการ สาธารณสุข // เทศบาลนครภูเก็ต //เทศบาลตำบลวิชิต สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ และงบประมาณจากงาน OSCC
โรงพยาบาลได้สร้างช่องทางการเข้าถึงบริการไว้หลายช่องทาง

ข้อเสนอแนะเพื่อโอกาสพัฒนา

1.นโยบาย แนวทางการดำเนินงานเป็นการดำเนินงาน เฉพาะกลุ่ม ที่ขาดการสื่อสารกับองค์กรอื่นๆ ระบบข้อมูล โดยเฉพาะผู้บริหารไม่ทราบถึงสถานการณ์ ตังชี้วัดที่สำคัญและมีปัญหา
ดังนี้ ของจังหวัดภูเก็ต ข้อมูล HDC ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561
-อัตราการคลอดมีชีพในมารดาอายุ 10-14 ปี ไม่เกิน 1.3 : 1000
ปี พ.ศ.2561 อัตรา 1.23 : 1000 ของวชิระภูเก็ต จำนวน 4 คน อัตรา 0.48 : 1000

-อัตราการคลอดมีชีพในมารดาอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 40 : 1000
ปี พ.ศ. 2558-2561 อัตรา 49.6 , 54.1 ,….., 44.25 ตามลำดับ
( ปี 2560 ข้อมูลประเทศออก กรกฎาคม 2561 )
-อัตราการตั้งครรภ์ซ้ำมารดาวัยรุ่นไม่เกินร้อยละ 10
ปี พ.ศ. 2558 – 2561 อัตรา 20.0 , 23.36 , 27.94 และ 29.10 ตามลำดับ
สำหรับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตอัตรา จำนวน 85 จาก 293 คน ร้อยละ 29: 01

-อัตราการคุมกำเนิดกึ่งถาวรในมารดาวัยรุ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ไม่ปรากฏฐานข้อมูลกลาง อั ตราเป็น 0 มาตลอด แต่หากดูในพื้นที่ประมาณ
ร้อยละ 30 ในประเด็นนี้ได้คุยกับทาง สนย. และผู้ดูแลของสำนัก อพ. แต่พื้นที่ได้คีร์
ข้อมูลในระบบอีเคลม และได้รับเงิน

 

2.บุคลากรไม่ทราบตัวชี้วัดและ Template ในการคิดคำนวณ เข้าไม่ถึงข้อมูล ไม่ทราบช่องทางการดูข้อมูล HDC ของฐานกลาง
3.ระบบการเชื่อมโยงภายในโรงพยาบาล การสร้างระบบในการดูแลและการส่งต่อ

เพื่อปิด Gap ในการดำเนินงานการดูแลวัยรุ่นแบบองค์รวม กาย จิต สังคม แพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล และทีม ได้ไป พูดคุยกับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ในโอกาสพัฒนา

-ทางผู้บริหารตั้งข้อสังเกต ระยะเวลา 2 -3 ปี ไม่มีเวทีไหนได้คุยถึงปัญหาวัยรุ่น คิดว่าจังหวัดนี้ไม่มีปัญหาแล้ว
ในอัตราต่างๆ ได้ทราบ และยอมรับว่าเป็นปัญหาที่ควรจะได้รับการแก้ไข
โดยข้อเสนอแนะจะนำเข้าในคณะกรรมการงานคุณภาพและองค์กรแพทย์
ผนวกในตัวชี้วัด พชอ. ทบทวนการทำงานของคลินิกและเปิดช่องทางให้เด็ก
ได้เข้าถึงสะดวกมากขึ้น วางแผนจะเปิดที่ PCC หยี่เต้ง มีการเช่าตึกเพิ่มแล้ว

ขอขอบคุณศูนย์พึ่งได้ // งานสุขศึกษา // และทีมสหสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต // ภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีจิตอาสาในการช่วยกันแก้ไขปัญหาวัยรุ่น

ขอขอบคุณผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

ขอขอบคุณแพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล //แพทย์หญิงสายพิณ คูสมิทธิ //อาจารย์จารุวรรณ จงวนิช // คุณประกายดาว พรหมประพัฒน์ //น้องๆและทีมจากศูนย์อนามัยที่11

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น