การประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไข

การประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไข

s__214908993 s__214908994 s__214908995 s__214908996 s__214908997#การประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไข
#ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1/ 2561
#วันที่ 22 มีนาคม 2561 วันนี้ เริ่ม 14:20 น ภาคพิเศษเสียสละจริงๆ ปิดเวที 18:30 น.
#ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
#ประธานนายสมสุข สัมพันธ์ประทีป ( เภสัชกรเชี่ยวชาญ ) รองนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 28 คน
#เวทีได้มีการแลกเปลี่ยนกันมากมาย_มีต้นทุนทางสังคมทางด้านบุคลากรและสร้างกิจกรรมเชิงรุก เกี่ยวกับวัยรุ่น
#สภาวัฒนธรรมภูเก็ต คุณสุพจน์ #เสนอแนวคิดดีๆในการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น คือช่องทางการเข้าถึง สื่อที่เด็กชอบเชิงรุกและเป็นความลับ #ตัวอย่างละครบุพเพสันนิวาสเป็นเรื่องที่ดีไม่มีการกอด การจูบ กัน สื่อให้เห็นเรื่องดีๆ และในโรงเรียนมีสภานักเรียนจะต้องไปสร้างแกนนำการเข้าถึงในกลุ่มนี้
_พมจ.มีโครงการเกี่ยวกับวันรุ่นมากมาย ซึ่งประกอบด้วยบ้านพักฉุกเฉิน และ สภาเด็กและเยาวชน มีการสร้างกิจกรรมกับวัยรุ่นและเยาวชนในชุมชนทั้ง 3 อำเภอ โดยเฉพาะช่องการการสื่อสารผ่าน DJ Teen หลากหลายช่องทาง เพราะเมื่อวัยรุ่นหรือเด็กมีปัญหา เด็กจะปรึกษากลุ่มเด็ก กลุ่มเพื่อนเป็นอันดับต้นๆ และจะช่วยแก้ไขปัญหา เช่น สายด่วน 1663 สายด่วน 1300 บ้านพักฉุกเฉิน สรุปว่าเป็นกระบอกเสียงในการเข้าถึงในปัญหาต่างๆ เช่นการตั้งครรภ์ และอื่นๆ ส่วนเชิงบวกทำพื้นที่สร้างสรร หรือ Lane Mark ทั้ง 3 อำเภอ โดยสภาเด็กและเยาวชน
_และข้อคิด อย่าคิดเชิงผู้ใหญ่แทนเด็ก_วัยรุ่น _เยาวชน
_ศึกษาธิการจังหวัดจะเชื่อมโยงพื้นที่การศึกษา  มีระบบการช่วยเหลือนักเรียนโดยมีนโยบายในการดูแลเด็ก และมีแผนอบรมเพศวิถีศึกษากับครู และบูรณาการแผนกับ พมจ.
_กศน. ให้ความรู้ทักษะกับเรื่องเพศ และแก้ไขปัญหาร่วมกับ รพ.สต. ทุกพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอถลาง
_ตัวแทนผู้ประกอบการโดย CP All ทางผู้บริหารมีนโยบายครอบคลุมทุกจังหวัดในการสนับสนุนกิจกรรมของเด็ก วัยรุ่นและห้างจังซีลอนด์มีความสนใจที่จะสร้างกิจกรรมในบริห้างในโอกาสต่างๆ บ้าง
_ตัวแทนศุภนิมิตร เน้นทำกิจกรรมเกี่ยวกับเสริมสร้างทักษะให้กลุ่มเด็กมัธยม แต่ตอนนี้ได้ขยับกลุ่มเป้าหมายมาที่ประถม 4-6 เพราะความเสี่ยงของเด็กจะลดอายุมาสู่เด็กประถมมากขึ้น__และวางแผนจะทำกับชุมชนต่อไปหากหางบประมาณสนับสนุนได้ แนวคิดอยากจับเด็กกลุ่มที่คลอดแล้วมาแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิต ในด้านต่างๆ ให้กับชุมชนเพราะเด็กกลุ่มนี้ต้องการผู้รับฟัง
_ภาคประชาชน เป็นอดีตศึกษานิเทศ ที่มาดำเนินการสอนทักษะชีวิต เพศวิถีศึกษา ในหลักสูตรด้านกระบวนการในโรงเรียนประถม มัธยม ขยายโอกาส อาชีวะศึกษา อุดมศึกษา และพบว่าเด็กอุดมศึกษา ตั้งครรภ์แล้วออกจากระบบค่อนข้างมากเพราะปัญหาเด็กมาพักในหอพัก และเชื่อมโยงการทำงานกับศุภนิมิตร 14 จังหวัดภาคใต้
_และพบว่าชุมชนที่จัดการตนเองในเรื่องนี้คือชุมชนเมืองทอง ของตำบลวิชิต และมีความยั่งยืนในการแก้ปัญหา
_โรงเรียนวัดพุทธมงคลนิมิตร และ โรงเรียนวัดเทพนิมิตร เป็นแบบอย่างและเป็นที่ศึกษาดูงานในการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา
_ในจังหวัดภูเก็ตมีวิทยากากระบวนการด้านเพศวิถี จำนวน 22 คน ( สาธารณสุข )
_นางจิตรา โมรินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ารพ.สต.ศรีสุนทร ได้รับรางวัลอค์การที่กิจกรรมทางสังคมดีเด่น ดำเนินการเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ติดต่อกันมานานหลายปี__ปี 2561รอรับโล่ประกาศเกียรติคุณจากพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ขับเคลื่อร่มกับชมรม To Be Number One
_ในการประชุมฝ่ายเลขานุการ จะต้องมีการสรุปการประชุมแจ้งให้คณะอนุกรรมการทราบหลังประชุม 1 สัปดาห์
เพื่อความต่อเนื่องในการจัดประชุมครั้งต่อไป และจะต้องมีช่องทางการสื่อสารที่สะดวกสำหรับคณะอนุกรรมการ
ระบบข้อมูลควรจะมีการรวบรวมสื่อสาร__แผนงานโครงการแต่ละหน่วยงาน ส่งรวบรวมที่เลขานุการ เพื่อมาสังเคราะห์
วิเคราะห์ ข้อมูล และจัดทำแผน _ปฏิบัติ _และประเมินผลการทำงานเชิงบูรณาการที่เป็นรูปธรรม

@จากการนำเสนอปัญหาข้อมูลคืออัตราการตั้งครรภ์ซ้ำสูง ในแต่ละอำเภอ ร้อยละ 28-33 แต่พบว่ามีการคุมกำเนิดกึ่งถาวรในแต่ละอำเภอร้อยละ 50 แต่ในระบบ HDC ยังเป็น 0 ซึ่งจะเป็นการนับจากการคีย์ระบบอีเคลม และได้มีการคุยกับหัวหน้างานส่งเสริม พบว่า ยังไม่ทราบระบบแบบนี้ ในโรงพยาบาล และจะมีการสื่อสารในเวทีประชุมพรุ่งนี้ เพื่อเคลมเงินจาก สปสช. และเป็นระบบข้อมูลของประเทศ
&&& สภาเด็กและเยาวชน ขึ้นกับกรมกิจการเด็ก กระทรวง พม.และ มีศูนย์พัฒนาครอบครัวในทุกท้องถิ่น
_ในโรงเรียนมัธยมมีสภานักเรียน
ชมรม To Be Number One มีในโรงเรียน และชุมชน

#ขอบคุณผู้ร่วมทำให้เวทีนี้สำเร็จ
นางมยุรี บุญวรรณ และ นางสายใจ โฆษิตกุลพร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *